Başında g olan 6 harfli 212 kelime var. G harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde g harfi olan kelimeler listesine ya da sonu g harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÜLLAÇ

 1. [isim] Nişastadan yapılan, çok ince kuru yufka
 2. Bu yufkadan hazırlanan tatlı
  • "Bir ramazan güllacı yemiştim muhallebicinin birinde, ne güzeldi..." (Nazlı Eray)
 3. Kolayca yutulamayan, tadı hoş olmayan toz durumundaki bazı ilaçların içine konuldukları, nişastadan küçük kap

GÜMRÜK

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi
  • "Yalnız hareketlerime değil, sözlerime de gümrük koyacak." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bir verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu
 3. Bir ülkenin giriş ve çıkışında gümrük denetim ve gözetiminin yapıldığı yer
  • "Sayfaları girip çıktığı gümrüklerin dalgalarıyla dolu pasaportlar eskitti." (Necati Cumalı)

GIYABİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir kimse bulunmadığı sırada yapılan, verilen
  • "Gıyabi hüküm."
 2. Uzaktan, görüşmeden olan
  • "Birbirine benzer yaşayanlar arasındaki gıyabi dostluk alakasını içimizde taşıyoruz." (Peyami Safa)

GÖZLEM

 1. [isim] Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
  • "Onun romanları düş gücüne değil, gözlem gücüne dayanır." (Salâh Birsel)
 2. İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede
 3. Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat
  • "Gök bilimci gözlemle, kimya bilgini ise deneyle gerçeğe varmaya çalışır."
 4. Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi
 5. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem

GÜNCEK

 1. [isim] Şemsiye

GÖRMEZ

 1. [sıfat] Görme engelli

GALERİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir yapının birçok bölümünü aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
  • "Loşluğunu ışıklar bile gidermeyen koyu mavi bir uzun galeriye girdik." (Ruşen Eşref Ünaydın)
 2. Sanat eserlerinin veya herhangi bir malın sergilendiği salon
  • "Hilmi Bey'in evi, bir sanat ve ihtişam galerisi değildi." (Samiha Ayverdi)
 3. Maden ocaklarında açılan yer altı yolu
 4. Otomobil alınıp satılan yer

GEVREK

 1. [sıfat] Kolayca kırılıp ufalanan
  • "Bazı taşlar çok gevrek olur."
  • "Diğer dükkânların satılmayan mallarını ben sanki ne yapayım diye gevrek gevrek gülerek kendi kendine hak verirdi." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Şen, neşeli (gülüş)
  • "Faik'in şişkin ağzından gevrek bir kahkaha boşaldı." (Peyami Safa)
 3. [isim] Ağzın içinde kolayca parçalanıp dağılacak biçimde hazırlanmış bir tür çörek

GEDMEK

 1. [-i] Gedik açmak, çentmek, delmek

GASSAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ölü yıkayıcı

GİBİSİ

 1. [sıfat] Benzeri
  • "Ahmet gibisi yok."
  • "Öyle gibime geliyor ki bu işin içinden kolay çıkamayacağız."
  • "Bu teklifi doğru bulmamış gibisine getirdi."

GAYELİ

 1. [sıfat] Amacı olan

GAZIŞI

 1. [isim] Termik etki olmaksızın kendiliğinden görülen ışık

GEÇMEK

 1. [-e] Bir yerden başka bir yere gitmek
  • "Elindeki kitabı bırakıp bulundukları odaya geçtim." (Tarık Buğra)
  • "Biz ev yaptırdık ama sen bize bakma; bizim paramız vardı. Geç efendim geç; bu işler sizin gibilerin harcı değil." (Nazım Kurşunlu)
  • "Onun geçtiği yollardan geçtiğim için tahminlerim biraz daha kolaylaşıyor." (Haldun Taner)
 2. [-den] Bir yandan girip diğer yandan çıkmak
  • "İplik iğne deliğinden zor geçti."
 3. [-den] Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek
  • "Eve giderken sizin sokaktan geçeriz."
 4. [-den] Bir duruma uğramak, konu olmak
  • "Dayaktan geçmek. Muayeneden geçmek."
 5. [-den] Bırakmak, vazgeçmek
  • "Huylu huyundan geçmez."
 6. [-de] Yaşamak
 7. [-den] Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak
  • "Hakkın var... Ne çare ki bizden geçti, diye söyleniyor." (Reşat Nuri Güntekin)
 8. [-de] Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek
  • "Bu odanın içinde geçen aşk anları artık çok uzaklardaydı." (Atilla İlhan)
 9. [-i] Hastalık bulaşmak, sirayet etmek
  • "Hastalık bana ondan geçti."
 10. [-den] Herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek
  • "Bu titizlik ona babasından geçmiş."
 11. [-den] Bulunduğu yeri veya konumu değiştirmek
 12. Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak
  • "İstanbul'a geçecek değil, parmağımı kımıldatacak takatim yok." (Sermet Muhtar Alus)
 13. Yerini bırakıp başka yer almak
 14. [-den] Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak
  • "Şimdiki tuluat artistlerinin çoğu oradan geçtiler." (Sait Faik Abasıyanık)
 15. Etki yapmak, işlemek
  • "Soğuk, ciğerime geçti. Başına güneş geçmiş."
 16. Görev almak
  • "İktidara geçmek."
 17. Kalmak, devrolmak
 18. [-i] Geride bırakmak, aşmak
  • "Bizim yelkenli vapuru geçecek. Ordu sınırı geçti. Çocuğun boyu babasını geçti."
 19. [nsz] Tükenmek, bitmek, sona ermek
  • "Yavaş yavaş bu hırs geçer." (Falih Rıfkı Atay)
 20. [-i] Üstünlük sağlamak
 21. [-i] Söylemeden veya bitirmeden atlamak
  • "O meseleyi geçelim. O bahsi geç!"
 22. [-i] Zamanı aşmak, geride bırakmak
  • "Şehzadebaşı'na geldikleri zaman saat onu geçiyordu." (Peyami Safa)
 23. [-le] Harcamak
  • "Bütün günüm seni takip etmekle geçti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 24. [-i] Bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak veya söylemek
 25. [-i] Birinden meşk etmek
  • "Bu şarkıyı kimden geçtiniz."
 26. Haberi bir iletişim aracı ile bildirmek
  • "Ankara haberlerini gazetesine geçiyormuş."
 27. [nsz] Sönmek
  • "Ocak sönmüş, koru bile geçmişti." (Nabizade Nazım)
 28. Yazılmak, girmek
  • "Tarihe geçmek. Kitaba geçmek."
 29. [nsz] Sürümü olmak, satılmak
 30. [-i] Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak
  • "Kısa süren bir hastalıktan sonra göçüp gideceğini hissetmiş hatta ölümünün gazetelere bile geçmemesini istemişti..." (Halide Edip Adıvar)
 31. [nsz] Kullanımda olmak, tedavülde olmak
  • "Bu para artık geçmiyor."
 32. [nsz] Kabul edilemez olmak
  • "Senin paran burada geçmez."
 33. [nsz] Okulda, sınavda başarı göstermek
  • "Çocuk bu yıl geçti."
 34. Bir yere gidip oturmak
 35. [nsz] Çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak
  • "Bu karpuz geçmiş."
 36. [nsz] Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak
  • "Görmedim dedi, geçti."
 37. [yardımcı fiil] Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar
  • "lska geçmek. Diskur geçmek."
 38. [-i] Çekiştirmek, yermek
  • "Beni sana geçmişler / Vallahi ben demedim." (Halk türküsü)

GÖRECE

 1. [sıfat] Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl

GAMALI

 1. [sıfat] Bazı eski dinlerin ve Nazizmin sembolü olan, uçları Yunancanın gama harfi biçiminde kırılmış (haç)
  • "Gamalı haç."

GÜZLÜK

 1. [sıfat] Güzün yapılan
  • "Güzlük ekim."
 2. [isim] Güzün ekilen tahıl

GÖÇMEK

 1. [-den] Yerleşmek amacıyla mahalle, köy, şehir veya ülke değiştirmek
  • "Selanik elden çıkınca ailesi İzmir'e göçmüştür." (Atilla İlhan)
  • "En güzel halk türküleri çok sevilen bir insanın ansızın göçüp gitmesi ile kopan bir feryattır." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. Bazı hayvanlar, sıcak iklimli ülkelere gitmek
 3. [nsz] Çökmek
 4. [nsz] Ölmek
 5. Oturmak
  • "Masaların arasından geçerek localardan birine gider, göçerlerdi." (Ercüment Ekrem Talu)

GÜLŞEN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Gül bahçesi

GERCÜŞ
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü