Sonunda olan 25 kelime var. GI ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde gı olan kelimeler listesine ya da başında gı olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

SINDIRGI

7 Harfli Kelimeler

POLARGI, SIYIRGI, YADIRGI, YANILGI5 Harfli Kelimeler

ÇALGI, ÇINGI, DALGI, KARGI, KAYGI, KILGI, KIYGI, SALGI, SANGI, SARGI, SAYGI, SIYGI, VARGI, YANGI, YARGI, YAYGI, YAZGI, YILGI

4 Harfli Kelimeler

ALGI, GIGI


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SINDIRGI
...
YANILGI

 1. [isim] Yanılma durumu
  • "Eski bakan bir yanılgıya düşmüştü." (Çetin Altan)
 2. Yanlış davranış
 3. Bir sanatla, bir bilimle ilgili kuralların gereği gibi uygulanmayışından doğan sonuç
 4. Yanlışı doğru veya doğruyu yanlış sanma, hata

POLARGI

 1. [isim] Polarıcı

SIYIRGI

 1. [isim] Lüle taşı işlemeciliğinde kullanılan bir tür bıçak

YADIRGI
...
YAYGI

 1. [isim] Yere veya döşeme üzerine serilen örtü
  • "En iyi yer orasıdır, yaygınızı oraya yayın!" (Halide Edip Adıvar)

VARGI

 1. [isim] Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç
  • "Taşlar katı olur, mermer bir taştır, şu hâlde mermer katıdır uslamlaması bir tasımdır. Bu tasımın ilk önermesine büyük önerme, ikincisine küçük önerme, sonuncusuna da vargı denir."

SALGI

 1. [isim] Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
  • "Tükürük bir salgıdır."
 2. Güneşten dışarı doğru madde fırlaması

YARGI

 1. [isim] Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
 2. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza
  • "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır." (Anayasa)

KILGI

 1. [isim] Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik

YAZGI

 1. [isim] Tanrı'nın uygun görmesi, Tanrı'nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, kader, mukadderat, takdiriilahî
  • "Üçüncü dünya ülkelerinin yazgısına daha yakınlık duyuyor." (Haldun Taner)

DALGI

 1. [isim] Gaflet, aymazlık

KIYGI

 1. [isim] Haksızlık, gadir
 2. Zulüm

SANGI

 1. [sıfat] Sersemleşmiş, şaşkınlaşmış olan, sözü kolayca anlamayan

ÇALGI

 1. [isim] Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman
  • "Şu evde ne zaman iki tel çalgı çalsak mahalleli söylemediğini bırakmıyor." (Peyami Safa)
 2. Çalgı çalma, müzik
  • "Sokağın dibinde çalgı sesleri işiterek birkaç adım ilerledi." (Peyami Safa)
 3. Müzik topluluğu
  • "Çalgı, yerine geçmiş oturmuştu." (Ercüment Ekrem Talu)

KARGI

 1. [isim] Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki, kamış, saz (Arundo donax)
 2. Dalyanlarda büyük balıklar için kullanılan demir kanca
 3. Silah olarak kullanılan, ucu sivri ve demirli uzun mızrak
  • "Avlunun ortasında, elinde bir uzun kargı ile saatlerce başı havada, ağzı açık hayran hayran dolaşırdı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SAYGI

 1. [isim] Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
  • "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir." (Yahya Kemal)
  • "Oğlunun hocası olduğu için Mesut Çağlayan'a hususi bir saygı besliyordu." (Haldun Taner)
  • "Hiç olmazsa yaşına saygı göstermeliydi." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu

YANGI

 1. [isim] Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, iltihap
  • "Dolama bir yangıdır."

SARGI

 1. [isim] Esnek bir maddeden yapılmış uzun, dar ve ince şerit
 2. Bir elektrik makinesinde veya aracında aynı devreyi oluşturan iletkenlerin tümü
 3. Vücudun bir bölümünü yerinde veya baskı altında tutmak amacıyla uygun biçimde sarılmış şerit
  • "Kendisi ağır bir asker gölgesi, yalnız bir kolu beyaz bir sargı içinde." (Halide Edip Adıvar)

SIYGI

 1. [isim] Hacim
  • "Sayacağım adlar, vereceğim örnekler birkaç makale sıygısını doldurur, aşar, taşar bile..." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü