YARDIMCILIK (TDK)

Yardımcı olma durumu: "Millî kültür ve eğitime yardımcılık görevinin yerine getirilmesi..."- Anayasa.

Yardımcılık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi M , yedinci harfi C , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EĞİTİM Nedir?


1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner.
3 . eğitim bilimi Eğitim bilimi.

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

KÜLTÜR Nedir?


1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4 . Bireyin kazandığı bilgi: "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5 . Tarım.
6 . biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

YARDIMCI Nedir?


1 . Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan: "Savcı yardımcısı, bütün savcı yardımcıları gibi, zeki bir adamdı."- H. Taner.
2 . sıfat Yardımı olan (şey, nesne): "Vücut yapısı da onun güldürücülüğünde ayrı bir yardımcı unsurdu."- H. Taner.

YARDIMCILIK Nedir?

Yardımcı olma durumu: "Millî kültür ve eğitime yardımcılık görevinin yerine getirilmesi..."- Anayasa.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

A C D I I I K L M R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yardımcılık,

10 Harfli Kelimeler

Ayrımcılık, Kaldırımcı, Yarımcılık, Yıldırmacı,

9 Harfli Kelimeler

Kaldırıcı, Yarıcılık, Yıldırmak,

8 Harfli Kelimeler

Arıcılık, Ayıcılık, Ayrımcık, Cırlayık, Kaldırım, Kayırıcı, Kıldırma, Kıydırma, Yardımcı, Yarımlık, Yıldırak, Yıldırım, Yıldırma,

7 Harfli Kelimeler

Adcılık, Adımlık, Ayırıcı, Ayrıklı, Ayrılık, Ayrımcı, Ayrımlı, Cadılık, Dayılık, Kırılma, Kırmacı, Kırmalı, Kıyılma, Kıyımlı, Kıymalı, Yakımcı, Yarımcı, Yıkılma, Yıkımcı, Yıkmacı, Yılkıcı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Acımık, Akılcı, Akımcı, Alımcı, Arılık, Ayılık, Aykırı, Ayrılı, Camlık, Cırlak, Cırmık, Dalcık, Dalıcı, Darlık, Ilıcak, Ilımak, Iraklı, Kalıcı, Karılı, Kırıcı, Kıyacı, Kıyıcı, Kralcı, Rakıcı, Yakıcı, Yardım, Yarıcı, Yarlık, Yıkıcı, Yılmak,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Alıcı, Alkım, Ardıl, Arıcı, Ayıcı, Aylık, Ayrık, Ayrım, Camlı, Carlı, Cıdak, Damlı, Dılak, Ilıca, Ilıma, Irmak, Kalcı, Kalım, Karlı, Kayır, Kılır, Kılma, Kımıl, Kıray, Kırca, Kırcı, Kırım, Kırma, Kıyam, Kıyım, Kıyma, Layık, Lıkır, Malcı, Mıcır, Rakım, Yakım, Yalım,

4 Harfli Kelimeler

Adcı, Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Aklı, Aldı, Alık, Alım, Arık, Arlı, Ayık, Aylı, Ayrı, Cadı, Cıda, Cılk, Darı, Dayı, Dram, Ilık, Ilım, Irak, Kadı, Karı, Kayı, Kıya, Kıyı, Kral, Mark, Rakı, Yakı, Yalı, Yarı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Arı, Ark, Ayı, Cam, Car, Cık, Dal, Dam, Dar, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kay, Kıl, Kır, Lak, Lam, Mal, Ram, Ray, Yad, Yak, Yal, Yar, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.