TOMURCUKLANMA (TDK)


1 . Tomurcuklanmak işi.
2 . mecaz Baş vermek, meydana çıkmaya hazır olmak: "İkisi arasında başlayan bu ilgi, tomurcuklanma eğilimi gösterince babanın ve çevresinin de destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.

Tomurcuklanma kelimesi baş harfi T son harfi A olan bir kelime. Başında T sonunda A olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi U , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi N , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A . Başı T sonu A olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BABA Nedir?


1 . Çocuğu olmuş erkek, peder.
2 . Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek: "Türk babanın ve Türk ananın çocuğu Türktür."- Anayasa.
3 . Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme.
4 . Çatı merteği.
5 . Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse: "Atatürk Türk milletinin babasıdır."- .
6 . mecaz Anlayışlı, iyi huylu erkek.
7 . mecaz Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı.
8 . mecaz Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse.
9 . mecaz Ata: "Asya'daki babalarımızdan miras kalan millî şiirimizin manzum şekillerinde..."- Y. K. Beyatlı.
10 . sıfat, argo Çok kaliteli, üstün nitelikli. 1
1 . eskimiş Tarikatların bazısında tekke büyüğü: "Bektaşi babası."- . 1
2 . eskimiş Bu gibi kimselere verilen unvan: "Gül Baba. Nur Baba. Baba İlyas."- . 1
3 . denizcilik Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. 1
4 . mimarlık Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

DESTE Nedir?


1 . Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam: "Destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi beyler yani aslar oluyor."- H. Taner.
2 . Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri, kabza.
3 . matematik Aynı cinsten onluk bir küme.
4 . spor Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri.

DESTEK Nedir?


1 . Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda.
2 . Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, bindi, hamil: "Şamdan, sehpa, sacayak birer destektir."- .
3 . ekonomi Kredi işlemlerinde her an sarf edilebilecek kredi.
4 . askerlik Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma.
5 . fizik Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru.
6 . mecaz Maddi ve manevi yardımcı, dayanak: "Kızardı, söylenirdi ama gene de tek desteği oydu hayatta."- O. Hançerlioğlu.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNÜ Nedir?

Düşün, °fikir, °ide.

EĞİLİM Nedir?


1 . Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül, tandans: "İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır."- N. Ataç.
2 . Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MEYDAN Nedir?


1 . Alan, saha: "Yüz binlerce asker sokakları, meydanları, kırları dolduruyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri: "Şehir kapılarının önündeki meydanlarda davul zurna çalınıyor, cirit, bar oynanıyordu."- A. H. Tanpınar.
3 . Bulunulan yer ve çevresi, ortalık: "Kileri kilitlemezdi, paraları meydanda dururdu."- Ö. Seyfettin.
4 . Fırsat, imkân veya vakit.
5 . Mevlevi tekkelerinde ayin yapılan yer.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TOMURCUKLANMA Nedir?


1 . Tomurcuklanmak işi.
2 . mecaz Baş vermek, meydana çıkmaya hazır olmak: "İkisi arasında başlayan bu ilgi, tomurcuklanma eğilimi gösterince babanın ve çevresinin de destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.

TOMURCUKLANMAK Nedir?

Tomurcuk oluşmak: "Bu arada ihtiyar kavak da tomurcuklanıp yaprak açmıştı."- H. Taner.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

A A C K L M M N O R T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Tomurcuklanma,

11 Harfli Kelimeler

Tomruklanma,

10 Harfli Kelimeler

Kurumlanma, Tomruklama, Umutlanmak,

9 Harfli Kelimeler

Atomculuk, Katolunma, Konumlama, Kurtlanma, Kurulanma, Kutulanma, Maratoncu, Mortlamak, Mutlanmak, Oturulmak, Umutlanma,

8 Harfli Kelimeler

Anaokulu, Kalantor, Kartoncu, Kocaltma, Korlanma, Kurtalan, Kurtluca, Kurtulma, Kurulama, Kutlanma, Kutulama, Macunluk, Mantoluk, Maoculuk, Marulcuk, Moralman, Mortlama, Mutlanma, Okunulma, Okutulma, Onartmak, Ornatmak, Orunlama, Otlanmak, Oturacak, Oturulma, Taoculuk, Tokurcun, Tomurcuk, Tomurmak, Turlamak,

7 Harfli Kelimeler

Akortlu, Anormal, Armutlu, Curnata, Kamarot, Kantocu, Kocalma, Kocaman, Kocatma, Komutan, Kontuar, Konulma, Korunma, Korunum, Kotarma, Kotlama, Kuantum, Kumanca, Kumlama, Kumluca, Kurmaca, Kurulma, Kurutma, Kutlama, Lokanta, Malumat, Mamulat, Mankurt, Mantolu, Maraton, Marulcu, Mutlaka, Mutluca, Oklanma, Okutman, Olunmak, Onarmak, Onartma, Onlarca, Onulmak,

6 Harfli Kelimeler

Alucra, Anamur, Anorak, Antrok, Artmak, Atomal, Atomcu, Atonal, Kaloma, Kancur, Kantar, Kartal, Karton, Katman, Katran, Kocama, Komuta, Kontra, Kontur, Konulu, Korucu, Koruma, Kromlu, Kruton, Kumcul, Kumral, Kurama, Kurtlu, Kuruma, Maktul, Malkar, Mantar, Matrak, Morluk, Morula, Mukaar, Mumluk, Murana, Mutlak, Natura,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Aklan, Akman, Akont, Akort, Akran, Aktar, Alarm, Alkan, Almak, Alman, Ancak, Anlak, Anlam, Anmak, Armut, Aroma, Artma, Atmak, Carta, Conta, Corum, Cunta, Kalan, Kalma, Kaman, Kanal, Kanat, Kanca, Kanma, Kanto, Karma, Karun, Katar, Katma, Kolan, Kolcu, Komar, Komut, Konma,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acul, Acun, Acur, Akar, Akma, Akor, Akur, Akut, Alan, Alma, Alto, Amal, Aman, Amca, Amma, Amor, Amut, Anal, Anam, Anca, Anka, Anma, Anot, Anut, Aort, Arak, Arka, Arma, Atak, Atma, Atol, Atom, Caka, Cana, Cart, Cuma, Cura, Kala, Kama,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alo, Alt, Ama, Ana, Ant, Ara, Ark, Art, Ata, Aut, Cam, Can, Car, Cuk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kat, Kol, Kom, Kor, Kot, Kul, Kum, Kur, Kut, Lak, Lam, Lan, Lok, Lor, Lot, Mal, Mat, Mor, Mum, Mut,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, At, La, Ok, Ol, Om, On, Ot, Ra, Ta, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.