TEKTANRICILIK (TDK)


1 - İnsanın, doğada ve toplumda, ilk ya da değişmez nedeni araştırmasına yol açan tarihsel nesnel koşulların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek Tanrı düşüncesine varması, °monoteizm.
2 - Evreni, doğayı ve toplumu yaratıp yöneten her şeye gücü yeten tek bir Tanrı bulunduğuna inanma ve ona tapınma.

Tektanrıcılık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi R , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı T sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇAN Nedir?

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

ARAŞTIRMA Nedir?


1 . Araştırmak işi, taharri.
2 . Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma: "Türkiye'nin nüfus patlaması konusunda yapılan araştırmalar ekonomik planlarımız için önemlidir."- .

DEĞİŞMEZ Nedir?

Aynen kalan, değişikliğe uğramayan: "İşte dünyanın peşin ve değişmez hükmü buydu."- S. Ayverdi.

DOĞA Nedir?


1 . Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, natür.
2 . İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, tabiat.
3 . Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan, kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç: "Deniz de pisliği doğa yoluyla temizleyemez oldu."- H. Taner.
4 . mecaz Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

EVREN Nedir?


1 . Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.
2 . Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum."- R. H. Karay.
3 . halk ağzında Büyük yılan.
4 . mecaz Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: "Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı."- A. İlhan.

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

İNANMA Nedir?

İnanmak işi: "Sizi de inanmaya cebretmek isteyen bunamış bir inat ve ısrar ile söylüyor."- A. Ş. Hisar.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

KOŞUL Nedir?


1 . Şart.
2 . Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.
3 . Bir şeyin kendi özelliğini kazanması için bulunması gereken durum, gerekli olan özellik: "Türk Eli'nin uluları bu koşullar altında yeni toprakların, yeni vatanların gereğini duyar olmuştu."- N. Araz.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

NESNEL Nedir?


1 . Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.
2 . mecaz Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif.
3 . felsefe Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

TAPI Nedir?

Kendisine tapınılan şey, °mabut.

TAPINMA Nedir?

Tapınmak işi, ibadet.

TARİHSEL Nedir?

Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihî.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

VARMA Nedir?

Varmak işi: "Küçük kızımın, bir baytara nişanlıyken bir mektep çocuğu ile sevişip ona varmaya kalkıştığından tutturmuş, dedikodu ediyorlar."- M. Ş. Esendal.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARATI Nedir?

Yaratım.

A C E I I I K K L N R T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Katırcılık, Tanrıcılık,

9 Harfli Kelimeler

Akıncılık, Lakırtıcı, Rakıcılık, Takıntılı, Tınlatıcı, Tırnaklık,

8 Harfli Kelimeler

Akıcılık, Akıntılı, Arıcılık, Atıcılık, Karıncık, Katırlık, Kenarlık, Kılıcına, Kılkıran, Kıratlık, Kırıtkan, Kırkıncı, Kırkıntı, Natırlık, Tanıklık, Tanıtıcı, Tanrılık, Tırnaklı, Tırtıklı,

7 Harfli Kelimeler

Altıncı, Anıklık, Arıklık, Arıtıcı, Cırıltı, Cırtlak, Iraklık, Kakıntı, Kakırtı, Kalıntı, Kanıtlı, Karılık, Karınlı, Karıntı, Kartlık, Katıklı, Katılık, Katıntı, Katırcı, Katkılı, Kenarcı, Kenarlı, Kıkırtı, Kınacık, Kırıntı, Kırkıcı, Kırlent, Kıtıklı, Kıtırcı, Kıtırtı, Klarnet, Lakırtı, Takıntı, Takırtı, Tanıtlı, Tartıcı, Tartılı, Tatlıcı, Tıkanık, Tıkırtı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Akıncı, Akıntı, Alıntı, Anılık, Anırtı, Anıtlı, Arılık, Atkılı, Cırlak, Cırnak, Cırnık, Ikıntı, Ilıcak, Iraklı, Itırlı, Ittıla, Kalıcı, Kalker, Kancık, Kancıl, Karılı, Karlık, Kartel, Kartlı, Kental, Kılcan, Kınalı, Kırcın, Kırıcı, Kırklı, Kırlık, Kırnak, Kıtlık, Kralcı, Narcıl, Nektar, Rakıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Aklen, Aklık, Alıcı, Altık, Altın, Anket, Anlık, Antet, Antlı, Antre, Arıcı, Arkıt, Artık, Artın, Atıcı, Atılı, Atlet, Canlı, Carlı, Ekran, Erkan, Ilıca, Iltar, Itlak, Kalcı, Kalık, Kalın, Kalıt, Kanık, Kanıt, Kanlı, Karık, Karın, Karlı, Karne, Katık, Katır, Katkı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Akne, Alet, Alık, Alın, Altı, Anık, Anıt, Arık, Arlı, Artı, Atel, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Cart, Cenk, Cılk, Cırt, Elan, Erat, Ilık, Irak, Itır, Kale, Kanı, Kant, Kare, Karı, Kart, Katı, Keka, Kent, Kına, Kırk, Kıta, Klan,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Akı, Alt, Anı, Ant, Arı, Ark, Art, Ate, Can, Car, Cer, Cet, Cık, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, Kak, Kal, Kan, Kar, Kat, Kek, Kel, Ker, Ket, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Lak, Lan, Nal, Nar, Net, Ret, Tak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, At, Ce, Ek, El, En, Er, Et, Ke, La, Le, Ne, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.