SAYFALANDIRMAK (TDK)

Gazetecilikte, basımevinde dizilen yazılara sayfa düzeni vermek: "Arka kapak için seçtiklerimi o istif eder, o sayfalandırır, o renklendirir."- Y. Z. Ortaç.

Sayfalandırmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi F , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı S sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BASIM Nedir?


1 . Bası işiı, tabaat.
2 . Bası işi, tipografi: "Kitabın basımına başlandı."- .

BASIMEVİ Nedir?

Bası işi yapılan yer, °matbaa.

DİZİ Nedir?


1 . Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: "İki dizi inci."- .
2 . Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar.
3 . Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."- .
4 . dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
5 . askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
6 . matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
7 . müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
8 . sinema, TV (***) Dizi film.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

GAZETE Nedir?


1 . Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın: "Kahvelerde ikinci bir oyalanma yolu, gazetelerdi."- N. Cumalı.
2 . Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer: "Her gün gazeteye uğruyordu."- .

GAZETECİ Nedir?


1 . Gazete yayımlayan kimse.
2 . Gazeteye yazı yazmayı, haber toplayıp vermeyi veya gazetenin yazı işlerinde çalışmayı iş edinen kimse.
3 . Gazete satan kimse.

GAZETECİLİK Nedir?

Gazetecinin yaptığı iş: "Gazetecilik de spor da o kitlelerin genel seviyesiyle doğrudan orantılıdır."- H. Taner.

İSTİF Nedir?


1 . Eşya veya başka nesnelerin düzgün bir biçimde üst üste konulmasıyla oluşan yığın.
2 . Kereste, tahta vb. ağaç ürünlerini kurutmak veya bekletmek amacı ile belirli düzenlerde üst üste dizerek yapılan yığın.
3 . Stok.

KAPAK Nedir?


1 . Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne: "Evin en alt katına indik, oradan da bir mahzen kapağı açtılar."- R. H. Karay.
2 . Dolap, sandık vb.ni örtmeye yarayan parça: "Dolap kapağı."- .
3 . Kitap, defter vb.nin en üstüne geçirilen kılıf: "Kapağını, geceleri aynı masa etrafında buluştuğu ressamlardan birine çizdirecekti."- A. İlhan.
4 . Biçilen ağaç kütüklerinin iki yanından çıkan, düzgün olmayan tahta.
5 . Zıvanada iki dış yan parça.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAÇ Nedir?

Sıfat-fiil.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

SAYFA Nedir?


1 . Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife.
2 . Gazete, dergi vb. yayınlarda özel bir alan için ayrılmış bölüm: "Sanat sayfası."- .
3 . mecaz Konu.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A A A D F I K L M N R S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Sayfalandırmak,

13 Harfli Kelimeler

Sayfalandırma,

12 Harfli Kelimeler

Ayaklandırma,

11 Harfli Kelimeler

Faydalanmak,

10 Harfli Kelimeler

Ardaklanma, Ayarlanmak, Ayrılanmak, Dayaklanma, Dayanılmak, Dayılanmak, Faydalanma, Kandamlası, Kıyaslanma, Salamandra, Sandıklama, Sanrılamak, Sayfalamak, Sıralanmak, Yakınlarda, Yansılamak, Yaralanmak, Yarılanmak, Yasaklanma,

9 Harfli Kelimeler

Adaklanma, Adımsayar, Aksaraylı, Araklanma, Aralanmak, Aranılmak, Arılanmak, Arkalanma, Asılanmak, Ayaklanma, Ayarlamak, Ayarlanma, Ayıklanma, Ayrılanma, Dayaklama, Dayanaklı, Dayanılma, Dayılanma, Dırlanmak, Fıslanmak, Karalanma, Karamanlı, Karayılan, Karınlama, Kasalanma, Kayarlama, Kıyaslama, Sakaryalı, Sakırdama, Saldırmak, Sandırmak, Sanrılama, Saydamlık, Saydırmak, Sayfalama, Sayıklama, Sayılamak, Saymanlık, Sıralamak, Sıralanma,

8 Harfli Kelimeler

Adaklama, Adıyaman, Adlanmak, Alakadar, Aldanmak, Aldırmak, Amasyalı, Anayasal, Andırmak, Anıklama, Ankaralı, Araklama, Aralamak, Aralanma, Aranılma, Ardılmak, Arıklama, Arılamak, Arılanma, Arkalama, Arlanmak, Asılanma, Ayaklama, Ayarlama, Aydınlar, Ayıklama, Aylanmak, Ayrılmak, Aysarlık, Dalanmak, Dalkıran, Dalyarak, Dalyasan, Damaksıl, Daralmak, Darılmak, Dayanmak, Dırlanma, Fakslama, Fırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adanalı, Adanmak, Adaylık, Adlanma, Aklanma, Aklımda, Aksaray, Aksırma, Alamana, Alarmak, Aldanma, Aldırma, Alınmak, Alkarna, Almanak, Anayasa, Andırma, Anılmak, Anırmak, Anlamak, Anmalık, Aralama, Aranmak, Ardılma, Arılama, Arınmak, Arlanma, Asılmak, Aslanım, Aslında, Asmalık, Ayılmak, Ayırmak, Aylamak, Aylanma, Aynalık, Ayrılma, Dalamak, Dalaman,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adalar, Adamak, Adanma, Afakan, Akasma, Akasya, Akdarı, Aklama, Aksama, Alanya, Alarma, Alaysı, Alınma, Alyans, Amalık, Amasra, Amasya, Analık, Anamal, Anasıl, Anasır, Anılma, Anırma, Anısal, Ankara, Anlama, Araklı, Aralık, Aramak, Aranma, Arınma, Arkalı, Armada, Armalı, Arslan, Asalak, Asılma, Asmalı, Asyalı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adama, Adamı, Adana, Adına, Adsal, Akala, Aklan, Akman, Akran, Aksam, Aksan, Alaka, Alarm, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Alyan, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Araka, Arama, Ardak, Ardıl, Asklı, Aslan, Aslık, Asmak, Aydın, Aylak, Aylık, Aymak, Ayran, Ayrık, Ayrım,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Aday, Adıl, Adım, Adlı, Afak, Afal, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alay, Aldı, Alfa, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Araf, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arsa, Arya, Asal, Asar,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Asa, Ası, Ask, Aya, Ayı, Ayn, Dal, Dam, Dar, Fak, Fal, Fan, Far, Fas, Fay, Fır, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kas, Kay, Kıl, Kın, Kır, Laf, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, Al, Am, An, Ar, As, Ay, Fa, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.