SÖZVARLIĞI (TDK)


1 - Bir dildeki sözcüklerin, deyimlerin, terimlerin kalıplaşmış sözlerin, atasözlerinin oluşturduğu bütün °vokabüler.
2 - Bir kimsenin, özellikle bir yazarın kullandığı sözcükler bütünü.

Sözvarlığı kelimesi baş harfi S son harfi I olan bir kelime. Başında S sonunda I olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi V , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Ğ , onuncu harfi I . Başı S sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DEYİ Nedir?


1 . Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos.
2 . felsefe Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

DEYİM Nedir?

Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir: "Bence ziyan olmuş, eski deyimiyle heder olmuş bir değerdir."- H. Taner.

KALIPLAŞMIŞ Nedir?

Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

SÖZCÜ Nedir?

Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse: "Kongrede bunların beş yüz sözcüsü bulunuyordu."- H. Taner.

SÖZCÜK Nedir?

Kelime: "Can ile ruh sözcükleri çoğu zaman, aynı anlamda kullanılıyor."- A. Boysan.

TERİM Nedir?


1 . Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar."- F. R. Atay.
2 . mantık Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
3 . matematik Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
4 . matematik Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
5 . matematik Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

YAZAR Nedir?


1 . Yazma özelliği olan şey.
2 . Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, müellif.
3 . Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, muharrir.

A I I L R S V Z Ö Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ağızsıl, Ağrısız,

6 Harfli Kelimeler

Ağızlı, Ağrılı, Sarılı, Sıralı, Sıvalı, Varsıl,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Arsız, Asılı, Azılı, Lağıv, Sağır, Sağrı, Sarız, Sazlı, Sığır, Sığla, Sırlı, Valör, Vasıl, Zağlı, Zarsı, Zırva,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağır, Ağız, Ağlı, Ağrı, Ağsı, Arız, Arlı, Asıl, Asır, Iğıl, Isıl, Razı, Rıza, Sağı, Salı, Sarı, Sığa, Sıla, Sıra, Sıva, Sıvı, Sızı, Slav, Vals,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Arı, Arz, Ası, Azı, Ira, Irz, Isı, Lav, Laz, Lığ, Lös, Örs, Sağ, Sal, Sav, Saz, Sığ, Sır, Sör, Söz, Var, Vaz, Vız, Zağ, Zar,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Al, Ar, As, Av, Az, La, Öz, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.