POSTMODERNİZM (TDK)


1 . XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başlarındaki modernist arayışın canlılığını kaybetmesinden sonra ortaya çıkan çeşitli üslup ve yönelişlerin adı.
2 . mimarlık Günümüz mimarisinde işlevsel olmayı bir tarafa bırakıp değişik yapı biçimlerini serbestçe kullanma eğiliminde olan üslup.

Postmodernizm kelimesi baş harfi P son harfi M olan bir kelime. Başında P sonunda M olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi O , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi M , altıncı harfi O , yedinci harfi D , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi N , onbirinci harfi İ , onikinci harfi Z , onüçüncü harfi M . Başı P sonu M olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAYIŞ Nedir?

Arama işi.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

DEĞİŞİK Nedir?


1 . Değiştirilmiş, muaddel: "Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince..."- .
2 . Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: "Değişik bir oda takımı."- .
3 . Çeşitli, farklı: "Değişik renkler."- .
4 . isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek: "Hiç değişiğim kalmadı."- .
5 . isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

EĞİLİM Nedir?


1 . Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül, tandans: "İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır."- N. Ataç.
2 . Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

İŞLEVSEL Nedir?

İşlevle ilgili, fonksiyonel.

KAYBETME Nedir?

Kaybetmek işi, yitirme: "Benimki vehim, bedbinlik, şiddetli arzularda duyulan kaybetme korkusu."- R. H. Karay.

KULLANMA Nedir?

Kullanmak işi, istimal: "Deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı; yer sofrasında bunu kaşık, çatal yerine dürümleyerek kullanmayı beceriyordu."- R. H. Karay.

MİMAR Nedir?

Yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan kimse: "Binanın mimarını da bulsanız bu sualinize cevap vermez."- H. F. Ozansoy.

MİMARİ Nedir?


1 . Mimarlık: "Mimaride cılız eserler vücuda geliyordu."- B. Felek.
2 . Yapı: "Marcel Proust'un bir Mikel Angelo hummasıyla meydana koyduğu o heybetli roman mimarisi karşısında gene böyle bir fütura kapılarak sindiğimi, ezildiğimi hissetmekteyim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Mimarlıkla ilgili, mimarlığa ilişkin.

MİMARLIK Nedir?


1 . Mimar olma durumu, mimarın işi ve mesleği.
2 . Belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatı, mimari.

MODERN Nedir?


1 . Çağdaş: "O ücra bayırlarda yepyeni modern bir sayfiye doğuverdi."- H. Taner.
2 . Çağcıl.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAY Nedir?


1 . Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi).
2 . Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

SERBESTÇE Nedir?


1 . Hareketlerine dikkat etmeyen: "Serbestçe birisi olursa sizin canınızı sıkar."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf (serbes'tçe) Serbest bir biçimde.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

ÜSLUP Nedir?


1 . Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz: "Akşam içinde en büyük üstatların eserleri kadar mükemmel ve muhteşem olan tabiat bize bir eda ve üslup dersi verir."- A. Ş. Hisar.
2 . Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem, stil: "Bu üslup ruhumun yazıma akseden hâletini gösteriyor."- R. H. Karay.
3 . edebiyat Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil: "Üslububeyan aynıyla insandır."- Y. K. Beyatlı.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YÖNELİŞ Nedir?

Yönelme işi.

YÜZYIL Nedir?


1 . Yüzyıllık süre, asır: "Yüzyıllardır düzelmemiş işleri düzeltecek değilsin ya!"- M. Ş. Esendal.
2 . İçinde yaşanılan zaman.
3 . Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem.

D E M M N O O P R S T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Postmodernizm,

10 Harfli Kelimeler

Postmodern,

9 Harfli Kelimeler

Despotizm, Modernist, Modernizm, Monoteizm, Sentrozom,

8 Harfli Kelimeler

Depozito, Metronom, Motorize, Nepotizm, Ortopedi, Portmone, Pozitron, Sportmen,

7 Harfli Kelimeler

Depozit, Dertsiz, Dinozor, Emoroit, Entropi, Erotizm, İzoterm, Menopoz, Merinos, Monotip, Motorin, Peridot, Periton, Protein, Prozodi, Semptom, Sendrom, Sideroz, Torpido, Tropizm, Zendost,

6 Harfli Kelimeler

Densiz, Dertop, Despot, Dimmer, Dipnot, Dizmen, Domino, Drezin, Epizot, Estomp, İzomer, İzotop, Mersin, Metris, Minder, Modern, Moment, Monist, Monizm, Mosmor, Motris, Neodim, Nispet, Ordino, Otopsi, Piston, Poster, Presto, Protez, Proton, Sizden, Soneri, Sprint, Tedris, Temrin, Tensip, Termin, Termos, Tersim, Zimmet,

5 Harfli Kelimeler

Deist, Deizm, Demin, Demir, Denim, Deniz, Derin, Dinme, Diren, Ditme, Dizem, Dizme, Dorse, Dozer, Ensiz, Enzim, Ermin, Eroin, Ersiz, Erzin, Espri, Etsiz, İmren, İmroz, İrsen, İsmen, İsmet, İstem, İster, İstop, Mermi, Mersi, Metin, Metis, Metro, Mezon, Mitos, Mitoz, Modem, Monte,

4 Harfli Kelimeler

Demo, Deni, Depo, Deri, Ders, Dert, Derz, Dine, Dize, Done, Dost, Dren, Edim, Edip, Emin, Emir, Emmi, Enir, Erim, Erin, Eros, Esim, Esin, Esir, İnme, İsot, İtme, Meni, Meri, Mert, Mest, Mide, Mine, Miso, Mont, Mors, Nesi, Nezt, Nite, Norm,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Din, Dip, Diz, Don, Doz, Edi, Eti, İde, İrs, Men, Met, Mim, Mir, Mis, Mit, Mor, Nem, Net, Nim, Nom, Not, Ons, Pes, Pim, Pir, Pis, Pos, Pot, Poz, Ret, Rom, Rop, Rot, Sem, Sen, Ser, Set, Sim, Sin,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Em, En, Er, Es, Et, İm, İn, İp, İs, İt, İz, Me, Mi, Ne, Od, Om, On, Ot, Pe, Re, Se, Si, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.