PEROKSİTLEME (TDK)


1 - Bir atom ya da molekülün en yüksek yükseltgenme derecesine çıkartma temeline dayanan kimyasal tepkime.
2 - Gerçek anlamda bir peroksit, hidrojen peroksit türevi veren kimyasal tepkime.

Peroksitleme kelimesi baş harfi P son harfi E olan bir kelime. Başında P sonunda E olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi O , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi M , onikinci harfi E . Başı P sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ATOM Nedir?


1 . Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
2 . halk ağzında Yaprakları üst üste sarılı topak marul.
3 . felsefe Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

ÇIKARTMA Nedir?


1 . Çıkartmak işi.
2 . Özel olarak hazırlanıp bir yere yapıştırılan zamklı desen, resim veya yazı: "Yonca'nın elindeki kâğıt parçasında, yeşilli, sarılı, kırmızılı bir kelebek çıkartması var."- O. Rifat.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

HİDROJEN Nedir?

Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

KİMYA Nedir?


1 . Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2 . mecaz Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

MOLEKÜL Nedir?


1 . Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.
2 . fizik Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.
3 . mecaz Bir bütünün en küçük parçası.

PEROKSİT Nedir?

Birleşiminde normal oksitlerden daha çok oksijen bulunan oksitlerin genel adı.

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

TEPKİ Nedir?


1 . Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.
2 . Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış: "Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı."- H. Taner.
3 . Karşılık verme.

TEPKİME Nedir?


1 . Tepkimek işi.
2 . kimya Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül.

TÜRE Nedir?

Adalet.

TÜREV Nedir?


1 . Türemiş veya üretilmiş şey.
2 . dil bilgisi Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi.
3 . kimya Bir madde üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilen bir başka madde.
4 . matematik Değişken artması sıfıra giderken, fonksiyonun artmasının değişken artmasına oranının limiti.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

YÜKSEK Nedir?


1 . Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner.
4 . sıfat Güçlü, etkili, şiddetli: "Yüksek basınç. Yüksek gerilim."- .
5 . sıfat Derece veya makamı bakımından üstün: "Yüksek kurul."- .
6 . sıfat Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk.
7 . sıfat, mecaz Erdemli, faziletli: "Yüksek duygu."- .
8 . sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan: "Yüksek sosyete."- .
9 . zarf Büyük para ile: "Yüksek oynamak."- .

YÜKSELTGENME Nedir?

Oksitlenme.

E E E K L M O P R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İpotekleme, Tepirlemek,

9 Harfli Kelimeler

Keresteli, Kilometre, Metreslik, Oksitleme, Pisletmek, Preslemek, Sepilemek, Serpilmek, Sertelmek, Telesimek, Tepikleme, Tepirleme, Tepsermek, Terslemek, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eksiltme, Epikerem, Esmerlik, Esritmek, Estirmek, Etkileme, İskerlet, İtekleme, İtelemek, Kelepser, Kerteles, Kertilme, Kestirme, Kirletme, Mektepli, Metrelik, Peksimet, Peroksit, Pislemek, Pisletme, Pitoresk, Presleme, Sekileme, Sektirme, Semereli, Sepetlik, Sepileme, Serilmek, Serpilme, Sertelme, Telesime, Teleskop, Tepilmek, Tepkisel, Tepserme, Terlemek, Tersleme, Tiplemek, Tireleme, Tripleks,

7 Harfli Kelimeler

Ekletme, Eksilme, Ekstrem, Ektirme, Elektro, Eletmek, Eprimek, Ereksel, Eritmek, Erselik, Ersemek, Esermek, Esirmek, Eskitme, Eslemek, Esrimek, Esritme, Estirme, İletmek, İplemek, İskelet, İskemle, İslemek, İstemek, İteleme, Kelepir, Kemerli, Kerempe, Kereste, Kesilme, Kestere, Komiser, Kompres, Korseli, Mertlik, Mesleki, Metelik, Pekitme, Pisleme, Polemik,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekseri, Eksper, Ekstre, Elemek, Eletme, Emekli, Epitel, Eprime, Erimek, Eritme, Erkete, Erotik, Erseme, Ertesi, Eserme, Esirme, Eskime, Eskimo, Eskort, Eskrim, Esleme, Esperi, Esrime, Estomp, Etkime, İletme, İpotek, İskele, İskete, İsleme, İsteme, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime, Kermes, Kertme, Keseli,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekose, Ekser, Eleme, Elips, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Espri, Esrik, Ester, Etlik, Etmek, Etsel, İlmek, İmlek, İrkme, İsmet, İstek, İstem, İster, İstop, İtmek, Kelem, Kelep, Keler, Keles, Kemer, Kemre, Kepir,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Ekol, Eksi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Eper, Epik, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Eros, Erte, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eko, Elk, Epe, Erk, Eti, İle, İlk, İrs, Kel, Kem, Kep, Ker, Kes, Ket, Kil, Kim, Kip, Kir, Kit, Kol, Kom, Kor, Kot, Lep, Lim, Lir, Lok, Lop, Lor, Lot, Met, Mil, Mir, Mis, Mit, Mor, Ole, Pek, Pes,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Et, İl, İm, İp, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Pe, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.