ORDİNARYÜS (TDK)

Türk üniversitelerinde 1960 öncesinde, en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilen unvan.

Ordinaryüs kelimesi baş harfi O son harfi S olan bir kelime. Başında O sonunda S olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi S . Başı O sonu S olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİMSEL Nedir?

Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇALIŞMA Nedir?


1 . Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: "Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."- .
3 . Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: "Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."- .
4 . Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KÜRSÜ Nedir?


1 . Kalabalığa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yer: "İki gün süren tartışmalardan sonra Mustafa Kemal kürsüye geldi."- F. R. Atay.
2 . Ana bilim dalı: "Türk Dili Kürsüsü. Yakın Çağ Tarihi Kürsüsü."- .
3 . halk ağzında Sandalye.
4 . eskimiş Bir fakültede araştırma ve öğretim birimi, bölüm.

ÖĞRETİM Nedir?


1 . Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim: "Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım."- F. R. Atay.
2 . Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

PROFESÖRLÜK Nedir?

Profesör olma durumu veya profesörün görevi: "El çabukluğu bir marifet fehvasınca esatir profesörlüğüne terfi etmiş oluyordu."- H. F. Ozansoy.

SEÇİ Nedir?

Seçmek eylemi.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TANIT Nedir?


1 . Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet.
2 . felsefe Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

UNVAN Nedir?

San: "Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı / Türk'üm, bu ad her unvandan üstündür."- Z. Gökalp.

ÜNİVERSİTE Nedir?

Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu: "Avrupa'nın meşhur üniversitelerini sayar mısınız?"- F. R. Atay.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

YÖNETİM Nedir?


1 . Yönetme işi, çekip çevirme, idare: "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."- .
2 . mecaz Dümen.

A D N O R R S Y Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ordinaryüs,

7 Harfli Kelimeler

Adisyon, Sinyora, Siyanür, Süryani,

6 Harfli Kelimeler

İyodür, Rasyon, Sinyor, Üryani,

5 Harfli Kelimeler

Anüri, Arsin, Dinar, Diyar, Donra, Dosya, Dünya, İdrar, İsyan, Nadir, Nasir, Radon, Radyo, Sonar, Sonda, Sonra, Üryan, Yasin,

4 Harfli Kelimeler

Anüs, Asri, Ayin, Ayni, Dair, Dans, Diya, İyon, Nida, Nisa, Onar, Onay, Oran, Orsa, Orya, Oysa, Rina, Riya, Roda, Rüya, Sair, Sari, Siya, Soda, Soya, Yani,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ani, Ari, Asi, Ayn, Dar, Din, Don, Dün, İrs, İsa, Nar, Nas, Oda, Ona, Ons, Ora, Oya, Ray, San, Say, Sin, Son, Soy, Yad, Yan, Yar, Yas, Yün,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Ar, As, Ay, Do, İn, İs, Nü, Od, On, Oy, Ra, Si, Ün, Üs, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.