OLAMAZ (TDK)


1 . Olmasını önleyecek derecede güçlü engelleri bulunan, olanaksız, gayrimümkün: "Havada uçmak, eskiden insan için olamaz sanılırdı."- .
2 . ünlem Hayret, şaşırma bildirmek için kullanılan bir söz.

Olamaz kelimesi baş harfi O son harfi Z olan bir kelime. Başında O sonunda Z olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi Z . Başı O sonu Z olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLDİRMEK Nedir?


1 . Herhangi bir şeyi haber vermek: "Anası böyle söyledi, gene de gidip kocasına bildirdi."- M. Ş. Esendal.
2 . (nsz) Herhangi bir konuda bilgi vermek: "Gönderdiğim mektubun bir ehemmiyeti yoktur, diye bildir, dedi."- F. R. Atay.
3 . (-i) Anlatmak, ifade etmek: "Sadi hem acele acele konuşarak fikirlerini bildiriyor hem de gözlerini ileriye uçan bisikletlerden hiç alamıyordu."- H. Taner.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

ENGEL Nedir?


1 . Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap: "Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir formül aradık ve bulduk."- H. Taner.
2 . Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer.
3 . Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer.
4 . Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, bariyer.
5 . spor Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer.

ESKİDEN Nedir?

Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema: "Maşallah... Seni eskiden tanıyora benziyor."- M. Yesari.

GAYR Nedir?

Başka kimse, başkası.

GAYRİ Nedir?


1 - Başka, diğer.
2 - Artık, bundan böyle.
3 - (.'.) esk. Arapça sıfatların başına getirilerek "olmayan" sıfatının anlamını verir.

GÜÇLÜ Nedir?


1 . Gücü olan, kuvvetli, yavuz: "Hele kendini güçlü hissederse tetik ol, basbayağı saldırganlaşır."- A. İlhan.
2 . Şiddeti çok olan.
3 . mecaz Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu.
4 . mecaz Nitelikleri ile etki yaratan, etkili: "Kitabında ne kadar güçlü ve üslup sahibi bir yazar olduğunu belgeler."- H. Taner.

HAYRET Nedir?


1 - Şaşkınlık, şaşırma.
2 - Şaşılacak bir şey karşısında söylenir.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

OLAMAZ Nedir?


1 . Olmasını önleyecek derecede güçlü engelleri bulunan, olanaksız, gayrimümkün: "Havada uçmak, eskiden insan için olamaz sanılırdı."- .
2 . ünlem Hayret, şaşırma bildirmek için kullanılan bir söz.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLANAK Nedir?

Yararlanılan uygun şart veya durum, imkân: "Zamanını istediği gibi tasarruf etme olanağı elindedir."- H. Taner.

OLANAKSIZ Nedir?

Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız.

SANI Nedir?

Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap: "Söylediklerimiz, yazdıklarımız, hayatın birtakım konulara bölünmüş olduğu sanısını sürdürüp yalanı berkitmekten başka neye yarar?"- N. Ataç.

ŞAŞIRMA Nedir?

Şaşırmak işi.

UÇMA Nedir?

Uçmak işi.

UÇMAK Nedir?

Cennet. uçmak (II) -ar (nsz)
1 . Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli kanatları yardımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak: "Biraz havalanıp bir başka kayaya kadar uçtu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Uçak vb. araçlar özel mekanizma ile yerden yükselmek, havada yol almak.
3 . Sıvı, gaz veya buhar durumuna geçmek.
4 . Rengi solmak: "Rengi birdenbire uçtu."- P. Safa.
5 . Rüzgâr veya başka bir itici güçle yerinden ayrılıp uzağa gitmek: "Bu gece tahta perde uçmuş."- .
6 . Yüksek yerden düşmek veya yuvarlanmak.
7 . Belirmek: "Sakalı yeni çıkmış, yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu."- S. F. Abasıyanık.
8 . Patlayıcı madde ile parçalanmak.
9 . Uçar gibi dalgalanmak: "Elleri trençkotunun cebinde, gözlerini karşı kıyıya dikmiş, saçları savrulurcasına geriye uçuyor."- A. İlhan.
10 . Çok hızlı gitmek: "Hele bir asfalta çıkalım görürsünüz bey, derdi. Uçar bu bizim külüstür."- R. N. Güntekin. 1
1 . Hava yolu ile gitmek: "Yarın İstanbul'a uçuyorum."- . 1
2 . mecaz Yok olmak, ortadan kaybolmak: "Bütün kararları uçmuştu. Yüzünde iradesiz hatlar belirdi."- S. F. Abasıyanık. 1
3 . mecaz Çok sevinmek. 1
4 . argo Keyif verici veya uyuşturucu madde aldıktan sonra hayal âlemine dalıp gitmek. 1
5 . şaka yollu Aşırılmak: "Bizim kitaplar uçmuş."- . 1
6 . din b. (***) Dinî inanışa göre ruh ölümden sonra göğe yükselmek.

UÇMAK Nedir?


1 - (Kuş, kanatlı böcek vb. için) Hareketli kanatları yardımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak.
2 - (Uçak vb. için) Özel mekanizma ile yerden yükselmek, havada yol almak.
3 - Gaz ya da buhar durumuna geçmek.
4 - Solarak yok olmak.
5 - Aşırılmak.
6 - Rüzgâr ya da başka bir neden dolayısıyla yerinden ayrılıp uzağa gitmek.
7 - Yüksek yerden düşmek ya da yuvarlanmak.
8 - Çok sevinmek.
9 - Yok olmak, ortadan kaybolmak.
10 - Belirmek. 1
1 - Patlayıcı madde ile parçalanmak. 1
2 - Uçar gibi dalgalanmak. 1
3 - Çok hızlı gitmek. 1
4 - Hava yolu ile gitmek. 1
5 - (Dinsel inanışa göre) Ruh, ölümden sonra göğe yükselmek.

ÜNLEM Nedir?


1 . Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb.
2 . Ünlem işareti.

A A L M O Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Olamaz,

5 Harfli Kelimeler

Malaz, Olmaz,

4 Harfli Kelimeler

Alaz, Alma, Amal, Azma, Azol, Lama, Laza, Mala, Mola, Olma,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alo, Ama, Aza, Lam, Laz, Mal, Oma, Zam, Zom,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Az, La, Ol, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.