MERKEZİYETÇİLİK (TDK)


1 . Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkeziyet, merkezcilik.
2 . Bu görüşe dayanan yönetim biçimi.

Merkeziyetçilik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi Z , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi T , onbirinci harfi Ç , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi K . Başı M sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMAÇ Nedir?


1 . Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.
2 . Gaye: "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır."- Anayasa.
3 . Hedef: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

MERKEZ Nedir?


1 . Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri.
2 . Bir işin öğretildiği yer: "Er eğitim merkezi."- .
3 . Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer: "İki harp esnasında, burası kolay kazançların, vurgunculuğun en işlek merkezlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Belirli bir yerin ortası: "Şehir merkezi."- .
5 . Polis karakolu: "Sizi merkezimize gönderip tevkif ettireceğim."- A. Gündüz.
6 . mecaz Biçim, tarz: "Çalışmaların, bu merkezdeyken durdurulması iyi olmadı."- .
7 . matematik Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası.
8 . matematik Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek: "Daire merkezi. Küre merkezi."- .

MERKEZCİ Nedir?

Merkeziyetçi.

MERKEZCİL Nedir?

Merkeze doğru yaklaşan.

MERKEZCİLİK Nedir?

Merkeziyetçilik.

MERKEZDE Nedir?

yolda, durumda.

MERKEZİ Nedir?

Merkezde olan, merkezi oluşturan, merkezsel.

MERKEZİYET Nedir?

Merkeziyetçilik.

OTORİTE Nedir?


1 . Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, yetke, sulta, velayet: "Sakarya zaferi ile gazi ve müşir Mustafa Kemal Paşa tam otoritesini elde etmiştir."- F. R. Atay.
2 . Siyasi veya idari güç.
3 . mecaz Çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLANMA Nedir?

Toplanmak işi.

YÖNETİM Nedir?


1 . Yönetme işi, çekip çevirme, idare: "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."- .
2 . mecaz Dümen.

E E E K K L M R T Y Z Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Merkeziyetçilik,

12 Harfli Kelimeler

Merkeziyetçi,

11 Harfli Kelimeler

Çektirilmek, Çiziktirmek,

10 Harfli Kelimeler

Çekemezlik, Çektirilme, Çiziktirme, Elektrikçi, Etyemezlik, Kertikleme, Kireçlemek, Merkeziyet, Tekerlekçi, Temizlikçi, Yemekçilik, Yitirilmek,

9 Harfli Kelimeler

Çektirmek, Çerkezlik, Çitilemek, Eklektizm, Emekçilik, Erekçilik, Erimezlik, Eritilmek, Erketelik, Etkilemek, İçerlemek, İçirilmek, İkiletmek, İrkiltmek, İteklemek, Kertilmek, Kireçleme, Kiremitçi, Kiremitli, Kirletmek, Meziyetli, Rekzetmek, Tirelemek, Yitirilme, Zeyreklik, Zikretmek,

8 Harfli Kelimeler

Çekilmek, Çekmelik, Çektirme, Çerezlik, Çeyizlik, Çitileme, Çitilmek, Çitlemek, Çiylemek, Çizilmek, Ekletmek, Ektirmek, Elektrik, Eritilme, Erkekçil, Etkileme, Eziyetli, İçerikli, İçerleme, İçirilme, İçirtmek, İkilemek, İkiletme, İrkilmek, İrkiltme, İtekleme, İtelemek, İzletmek, Kemerlik, Kemrelik, Kertikli, Kertilme, Kireçlik, Kirletme, Kirtikli, Kitlemek, Metrelik, Reçeteli, Rekzetme, Tekçilik,

7 Harfli Kelimeler

Çekelez, Çekemez, Çekerek, Çekilme, Çekimli, Çekmeli, Çektiri, Çeyizli, Çilemek, Çitilme, Çitleme, Çiyleme, Çizikli, Çizilme, Çizmeli, Ekilmek, Eklemek, Ekletme, Ekmekçi, Ektilik, Ektirme, Eletmek, Emirlik, Emzikli, Eriklik, Eritmek, Erkekçe, Erkekli, Eteklik, Etkimek, Etyemez, Eyitmek, Eylemek, Eziklik, Ezilmek, İçerlek, İçermek, İçilmek, İçimlik, İçirmek,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çemrek, Çerkez, Çermik, Çetele, Çeyrek, Çileme, Çitili, Çitmek, Çitmik, Çizili, Çizmek, Ekilme, Ekleme, Elekçi, Elemek, Eletme, Elezer, Emekçi, Emekli, Erimek, Erimez, Eritme, Eriyik, Erkete, Etkili, Etkime, Etriye, Eyerli, Eyitme, Eyleme, Ezilme, Eziyet, İçerik, İçerme, İçilme,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çekem, Çeker, Çekik, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çerez, Çeyiz, Çilek, Çimek, Çitme, Çizer, Çizik, Çizim, Çizme, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Erime, Erkeç, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Erzel, Etçik, Etçil,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çete, Çile, Çiti, Çizi, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Etçi, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Eyer, Ezel,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çit, Çiy, Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, İye, İyi, Kek, Kel, Kem, Ker, Ket, Kez, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Ley, Lim, Lir, Meç, Met, Mey, Mil, Mir, Mit, Ret, Rey, Tek,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Et, Ey, İç, İl, İm, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.