MEKANİKÇİLİK (TDK)


1 . Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm, devimselcilik karşıtı.
2 . Canlı varlıkları, organik olayları, mekanik yasalara göre açıklayan öğreti, mekanizm.

Mekanikçilik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı M sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞTİRME Nedir?

Değiştirmek işi, tebdil, tahrif: "Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun"- N. Cumalı.

DEVİMSELCİLİK Nedir?

Beliren ve gelişen şeylerin kendiliklerinden etkin olduklarını, gelişmelerini sağlayan gücün dışarıdan gelmeyip kendileriyle özdeş bulunduğunu ileri süren öğreti, gürecilik, dinamizm, mekanikçilik karşıtı.

FİZİKSEL Nedir?


1 . Fizikle ilgili olan.
2 . Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki: "Fiziksel imkânsızlık."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

MEKAN Nedir?


1 . Yer, bulunulan yer.
2 . Ev, yurt.
3 . eskimiş, gök bilimi Uzay.

MEKANİK Nedir?


1 . Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı.
2 . sıfat Denge veya hareket kurallarıyla ilgili.
3 . sıfat Makine ile yapılan.
4 . sıfat, mecaz Düşünmeden yapılan.

MEKANİZM Nedir?

Mekanikçilik.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

ORGANİK Nedir?


1 . Organlarla ilgili, uzvi.
2 . mecaz Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan: "Ne ki organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı."- S. Ayverdi.
3 . mecaz Canlı, güçlü (ilişki): "Yaşadığı dünyada gerçekliklerle olan organik bağlantısını tümüyle yitirmiştir."- S. İleri.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

UZAY Nedir?


1 . Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân.
2 . Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk.

VARLIK Nedir?


1 . Var olma durumu, mevcudiyet: "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır."- O. V. Kanık.
2 . Var olan her şey: "Canlı varlıklar."- .
3 . Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.
4 . Önemli, yararlı, değerli şey: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar."- Anayasa.
5 . Ömür, hayat: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer.
6 . Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.
7 . felsefe Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

YASAL Nedir?

Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal.

A E K K K L M N Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Mekanikçilik,

10 Harfli Kelimeler

Çekiniklik,

9 Harfli Kelimeler

İnekçilik, Mekanikçi,

8 Harfli Kelimeler

Çekiklik, Çimenlik, İçkinlik, Kaimelik, Kemikçik, Makineli,

7 Harfli Kelimeler

Çekimli, Çekinik, Çimenli, Ekinlik, İçilmek, İçimlik, İneklik, İnilmek, Kamilen, Keçilik, Kekikli, Kemikli, Makilik, Mekanik, Minkale,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Anemik, Çameli, Çelmik, Çinili, İçilme, İçimli, İçkili, İkilem, İkilik, İlikçi, İlinek, İnekçi, İnilme, İnmeli, Kaknem, Keklik, Kemani, Kemlik, Kimlik, Klikçi, Klinik, Limaki, Makine, Maliki, Mikail, Mineli,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Aklen, Aleni, Anemi, Anime, Çekik, Çekim, Çelik, Çelim, Çilek, Çimek, Çimen, Çinli, Ekili, Elçim, Email, Emlak, Emlik, İçkin, İçlem, İçlik, İçmek, İkame, İkili, İklim, İkmal, İlenç, İlkin, İlmek, İlmik, İmale, İmkan, İmleç, İmlek, İmlik, İnmek, Kaime, Kalem, Kamil, Kekik,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akçe, Akik, Akil, Akim, Akli, Akne, Alem, Alim, Amel, Amil, Amin, Çeki, Çenk, Çile, Çine, Çini, Ekim, Ekin, Ekli, Elan, Elçi, Elik, Elim, Elma, Eman, Emik, Emin, Enam, Enik, Enli, İane, İçel, İçim, İçin, İçki, İçli, İçme, İken, İkna,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Ani, Çak, Çal, Çam, Çan, Çek, Çil, Çim, Ela, Elk, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İnç, İni, Kaç, Kak, Kal, Kam, Kan, Kek, Kel, Kem, Kik, Kil, Kim, Kin, Lak, Lam, Lan, Lim, Maç, Mai, Mal, Meç, Men,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, An, Çe, Ek, El, Em, En, İç, İl, İm, İn, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.