MAARİF (TDK)


1 . Bilgi ve kültür.
2 . Öğretim ve eğitim sistemi: "En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir."- Atatürk.

Maarif kelimesi baş harfi M son harfi F olan bir kelime. Başında M sonunda F olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi F . Başı M sonu F olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

EĞİTİM Nedir?


1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner.
3 . eğitim bilimi Eğitim bilimi.

EMEL Nedir?

Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek: "Büyük emeller benim bir aile ocağı kurmama da mâni olmuştu."- R. N. Güntekin.

İRFAN Nedir?


1 . Bilme, anlama, sezme: "Zira onun irfan seviyesi hakkında malumatım pek azdır."- R. H. Karay.
2 . Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş, varış, varışlılık.
3 . mecaz Kültür.

KÜLT Nedir?


1 . Din (I).
2 . din b. (***) Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.
3 . Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

KÜLTÜR Nedir?


1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4 . Bireyin kazandığı bilgi: "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5 . Tarım.
6 . biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

MAARİF Nedir?


1 . Bilgi ve kültür.
2 . Öğretim ve eğitim sistemi: "En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir."- Atatürk.

ÖĞRETİM Nedir?


1 . Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim: "Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım."- F. R. Atay.
2 . Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.

SİSTEM Nedir?


1 . Düzen.
2 . Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: "Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir."- H. E. Adıvar.
3 . Yol, yöntem: "Eski bir sistem."- .
4 . Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat: "Fren sistemi."- .
5 . Model, tip: "... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar."- Y. Z. Ortaç.
6 . felsefe Dizge.

VEKİL Nedir?


1 . Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse.
2 . Milletvekili.
3 . eskimiş Bakan: "Hanın avlusundan sokağa vekil ve sefir otomobillerine taş çıkartacak bir lüks otomobil yürüdü."- R. N. Güntekin.

YURDU Nedir?

İğnenin deliği.

YÜKSELTME Nedir?

Yükseltmek işi.

YÜKSELTMEK Nedir?


1 . Yükseğe çıkarmak, yukarı kaldırmak: "Yastığımızı alçaltsak da yükseltsek de boynumuz ağrır"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Güçlendirmek, şiddetlendirmek.
3 . Yüksek bir düzeye getirmek, geliştirmek: "Bunlar memleketin edebiyat tarihinde beni yavaş yavaş yükselten birer basamak."- H. E. Adıvar.
4 . Aşama ve mevki bakımından daha yüksek duruma getirmek.
5 . mecaz Değerini olduğundan daha çok göstermek.
6 . (-e), matematik Bir sayıyı kendisiyle birkaç kez çarpmak: "
5 sayısını dördüncü kuvvete yükseltmek, 5x5x5x5=62
5 çarpımını yapmak demektir."- .

A A F M R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Maarif,

5 Harfli Kelimeler

Arami, Firma,

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Amir, Araf, Arif, Arma, İmar, Mira, Rami,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ama, Ara, Ari, Far, İfa, İma, Mai, Mir, Raf, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Af, Am, Ar, Fa, İm, Mi, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.