KENTLEŞTİRMEK (TDK)

Bir bölgeyi kentbilim ilkelerine uygun olarak düzenlemek.

Kentleştirmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı K sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENLEME Nedir?


1 . Düzenlemek işi, tertip, organizasyon.
2 . Belirli kurallara göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman.
3 . hukuk Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.
4 . müzik Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman.

DÜZENLEMEK Nedir?


1 . Düzenli, düzgün duruma getirmek, düzen vermek, tanzim etmek: "Odasını düzenledi."- .
2 . Yapmak, hazırlamak: "Merdivenleri, masaları gayet hantal, battal şeyler. Bodrumun ışığını da buna göre düzenlemişler."- B. R. Eyuboğlu.
3 . müzik Düzenleme yapmak.
4 . müzik Müzik aletlerini akort etmek.

İLKE Nedir?


1 . Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı."- H. Taner.
2 . Temel bilgi: "Kimyanın ilkeleri."- .
3 . Öge: "Atomlar cisimlerin ilkeleridir."- .
4 . Davranış kuralı: "Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."- N. Ataç.
5 . mantık Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

İLKEL Nedir?


1 . İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif: "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var."- Ç. Altan.
2 . Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
3 . isim Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
4 . mecaz Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
5 . felsefe Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

KENTBİLİM Nedir?

Kentlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak yöntemleri, kentlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı, kentçilik, °şehircilik.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

E E E K K L M N R T T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Netleştirmek, Titrekleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Ekleştirmek, Etkinleşmek, Netleştirme, Tetikleşmek, Titrekleşme,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Erinleşmek, Eşitlenmek, Etkilenmek, Etkileşmek, Etkinleşme, Kentleşmek, Kertikleme, Şeritlemek, Tetiklemek, Tetikleşme,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirme, Eniklemek, Erinleşme, Erketelik, Erteleniş, Erteletim, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilemek, Etkilenme, Etkileşme, İneklemek, İteklemek, İtelenmek, Kentleşme, Kertilmek, Keşikleme, Kirlenmek, Kirletmek, Neşretmek, Netleşmek, Nitelemek, Renklemek, Şeneltmek, Şeritleme, Tekleşmek, Telemetri, Terementi, Terletmek, Tetikleme, Tirelemek, Titreşmek,

8 Harfli Kelimeler

Eklenmek, Ekleşmek, Ekletmek, Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Enikleme, Entelekt, Eşitleme, Eşlenmek, Eştirmek, Etkenlik, Etkileme, Etlenmek, Ettirmek, İnekleme, İnletmek, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, İtleşmek, Kemerlik, Kemrelik, Kerkinme, Kertilme, Keşlemek, Kirlenme, Kirletme, Kişnemek, Kitlemek, Metrelik, Nekrelik, Neşretme, Netleşme, Niteleme,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşimek, Ekşitme, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Erinmek, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Ermenek, Eşeklik, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eştirme, Eteklik, Eteneli, Etkimek, Etlenme, Ettirme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İşetmek, İşlemek, İşlenme, İşletme, İteleme, İtlenme,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Enişte, Erimek, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme, Erkete, Ermeni, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etiket, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İrkmek, İşemek, İşetme, İşleme, İtenek, Kekeme, Keleme, Kelime, Kelkit, Kement,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Erime, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İlmek, İmlek, İmren, İnmek, İrkme, İşeme, İşlek, İşlem, İşret, İtmek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Ret, Şek, Şem, Şen, Şer, Şet, Tek, Tel, Tem, Ten,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.