KANUNSUZ (TDK)


1 . Yasası olmayan, yasasız: "Yeni kanunu anlamak, dinlemek için önce kanunsuz olmak lazımdır."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yasaya aykırı: "Kanunsuz bir grev barikatında ilk kurşun senin alnına çarpar."- Ç. Altan.

Kanunsuz kelimesi baş harfi K son harfi Z olan bir kelime. Başında K sonunda Z olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi S , yedinci harfi U , sekizinci harfi Z . Başı K sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ANLAMA Nedir?


1 . Anlamak işi, vukuf.
2 . felsefe Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme.

ANLAMAK Nedir?


1 . Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak: "Babasının niçin bu kasabayı çok sevdiğini Nevin bir türlü anlayamamıştı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek.
3 . Sorup öğrenmek.
4 . Doğru ve yerinde bulmak: "Hani bunu anladık ama!"- .
5 . Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek: "Kabul etmeyeceğini ben daha o gün anlamıştım."- M. C. Kuntay.
6 . (-den) Bir şey hakkında bilgisi bulunmak: "Biz de onun kadar bu işten anlarız."- H. Taner.
7 . (-den, nsz) İyilik görmek, yararlanmak: "Bu ilaçtan hiçbir şey anlamadım."- .
8 . argo Sahip olmayı istemek, dileğinin yerine getirilmesini istemek: "Yediğinden biz de anlayalım."- .

AYKIRI Nedir?


1 . Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir: "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir."- Anayasa.
2 . Çapraz, ters.
3 . Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal.
4 . mecaz Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen: "Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı."- R. H. Karay.
5 . matematik Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.

BARİ Nedir?

Hiç olmazsa, öyle ise.

BARİKAT Nedir?

Bir yolu ya da geçidi kapamak için elaltındaki her türlü araçtan yararlanarak yapılan engel.

DİNLEMEK Nedir?


1 . İşitmek için kulak vermek: "Konağın hesabını sen söylersin, ben de dinlerim."- A. Ş. Hisar.
2 . Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak: "Beni dinlersen bu işten vazgeç."- .
3 . Kulakla veya dinleme aletiyle hastayı muayene etmek: "Doktor kalkar. Kulağını bu gösterilen yere dayar. Dinler."- Ö. Seyfettin.
4 . mecaz Uymak, baş eğmek, itaat etmek.

GREV Nedir?

İş bırakımı: "Başka bir gidişinde Cenova'da dok işçileri grevdeydi."- N. Cumalı.

KANUN Nedir?

Yasa.

KANUN Nedir?

Yılın ilk (kânunuevvel) ve son (kânunusani) ayı.

KANUNSUZ Nedir?


1 . Yasası olmayan, yasasız: "Yeni kanunu anlamak, dinlemek için önce kanunsuz olmak lazımdır."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yasaya aykırı: "Kanunsuz bir grev barikatında ilk kurşun senin alnına çarpar."- Ç. Altan.

KURŞUN Nedir?


1 . Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,
3 olan, 327,
4 °C'de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element (simgesi Pb).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Kurşun boru."- .
3 . Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi: "Kanatları kurşunla parçalanmış bir kartal / Benim gibi seyreder, yerden, mavilikleri."- Y. N. Nayır.

LAZIM Nedir?


1 . Gerek, gerekli: "Yaratıcı hamleler yapmak isteyen bir millet için mutlaka bir şeye inanmak lazım."- O. S. Orhon.
2 . eskimiş, dil bilgisi Geçişsiz.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

YASASIZ Nedir?

Yasaya bağlı olmayan, kanunsuz.

A K N N S U U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kanunsuz,

6 Harfli Kelimeler

Nansuk,

5 Harfli Kelimeler

Kanun, Sunak,

4 Harfli Kelimeler

Aksu, Kuzu, Suna, Sunu, Uzak, Uzun,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ask, Kan, Kas, Kaz, Kuz, Nan, Nas, Naz, Sak, San, Saz, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, As, Az, Su, Un, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.