KÖKTENDİNCİLİK (TDK)

Bilimsel, tarihsel hiçbir gerçeği, hiçbir yorumu benimsemeyen, evrim kuramını reddeden görüş, °fundamentalizm.

Köktendincilik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİLİMSEL Nedir?

Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

EVRİM Nedir?


1 . Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci.
2 . biyoloji Bir canlıyı ötekilerden ayırt eden biçimsel ve yapısal karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

HİÇBİR Nedir?

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAM Nedir?


1 . Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
2 . Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü: "İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler."- H. Taner.
3 . Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori: "Onun bir başka anlamı da bir düşüncenin, bir kuramın soyutça anlatılmasından doğar."- S. Birsel.

TARİHSEL Nedir?

Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihî.

YORUM Nedir?


1 . Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
2 . Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme: "Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez."- F. R. Atay.
3 . Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma.
4 . Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon.
5 . müzik, tiyatro Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama.

C D E K K K L N N T Ö İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Köktencilik,

10 Harfli Kelimeler

Dikencikli, Etkincilik,

9 Harfli Kelimeler

Ekincilik,

8 Harfli Kelimeler

Dikencik, Dikenlik, Dincilik, Döneklik, Ekicilik, Etkinlik, Kendilik, Kincilik, Köktenci, Likidite,

7 Harfli Kelimeler

Denklik, Dikenli, Dilenci, Dinleti, Ekinlik, Ektilik, Etkinci, İdentik, İkincil, İletici, İncelik, İneklik, Kekikli, Kinetik, Kininli, Kökenli, Leninci, Nicelik, Ninelik, Nitelik, Öncelik, Öndelik,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Cinnet, Delici, Dikici, Dikili, Dikine, Diklik, Dilcik, Ecinni, Edinti, Ekinci, Ekinti, Etkili, İkilik, İkinci, İkindi, İkitek, İletki, İlinek, İlinti, İlkeci, İlkten, İnilti, Keklik, Kelkit, Kentli, Klinik, Kökten, Köleci, Likide, Netlik, Ödenti, Ökelik, Önceki, Teklik, Teknik, Telcik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Cedit, Cenin, Cinli, Delik, Denli, Dicle, Dikel, Diken, Dikit, Dikte, Dilci, Dilek, Dince, Dinci, Dinek, Dinen, Dinli, Dölek, Dönek, Dönel, Ekici, Ekili, Elcik, Etkin, Etlik, Etnik, İkici, İkili, İleti, İlkin, İncik, İncil, İtici, İtlik, Kekik, Kelik, Kendi, Kilit, Kinci, Kinik,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cenk, Cide, Cilt, Cönk, Deli, Delk, Deni, Denk, Dine, Dini, Dink, Edik, Ekin, Ekli, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, İdil, İken, İlik, İlke, İnce, İnci, İndi, İnek, İnik, İnti, İtki, Kedi, Kent,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Dek, Dik, Dil, Din, Döl, Edi, Elk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İni, İti, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kin, Kit, Kök, Lök, Net, Öke, Öte, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Öd, Ön, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.