GERÇEKLEŞTİRİCİ (TDK)


1 - Bir şeyin gerçekleşmesini sağlayan.
2 - Sinema ve televizyonda bir filmi ya da bir televizyon yayınını teknik açıdan yöneten görevli.

Gerçekleştirici kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi C , onbeşinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FİLM Nedir?


1 . Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.
2 . sinema Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.
3 . sinema Sinemalarda gösterilen eser.
4 . Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GERÇEKLEŞME Nedir?

Gerçekleşmek işi, tahakkuk: "Kurduğu hülyalar yavaş yavaş gerçekleşmeye yüz tutuyordu."- O. C. Kaygılı.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

SİNEMA Nedir?


1 . Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.
2 . Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı: "Bir haber bırakıp mahallenin sinemasına girdi."- S. F. Abasıyanık.
3 . Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat: "Sinemanın zevkimizi dışarıdan idare ettiği devirde yaşıyoruz."- H. A. Yücel.

TEKNİK Nedir?


1 . Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.
2 . Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama: "Yurdumuz teknik gelişme yolundadır."- .
3 . sıfat Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin: "Teknik okul."- .
4 . Yol, beceri, yöntem: "Bu kızın sanatını hiç olmazsa teknik tarafından bildiğine hükmediyorum."- H. E. Adıvar.

TELEVİZYON Nedir?

Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.

YAYIN Nedir?

Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo, televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat.

C E E E G K L R R T Ç İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Eleştirici, Şeritçilik,

9 Harfli Kelimeler

Çektirici, Çetecilik, Eriştelik, Eşitçilik, Geçicilik, Gelecekçi, Gerekçeli, Gerekirci, Gericilik, Şirretlik,

8 Harfli Kelimeler

Çektiriş, Eleşkirt, Eleştiri, Erketeci, Geceleri, Geçerlik, Geçirici, Gerçekli, Gerçekte, Girişlik, İçerikli, Reçeteli, Şecereli, Şerirlik, Şeritler, Şirretçe, Terlikçi,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Ciritçi, Çekiliş, Çekirge, Çekişli, Çekişte, Çektiri, Çelişik, Çelişki, Çergeci, Çergici, Çeşitli, Çilekeş, Çirişli, Ergilik, Erirlik, Eritici, Eşitlik, Gecelik, Geçerli, Geçiliş, Geçiriş, Geçişli, Gelecek, Gerekçe, Gerekli, Gerelti, Gerilek, Gerilik, Geriliş, Getiriş, Giriliş, Girişik, Giritli, İçerlek, İkircil, İlerici, İletici, İrkiliş, İşçilik,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ciltçi, Çekici, Çeltek, Çeltik, Çerkeş, Çeteci, Çetele, Çileci, Çitili, Ekşili, Elekçi, Erişte, Eritiş, Erkete, Eşekçe, Eşekçi, Eşelek, Eşitçi, Etkili, Geceki, Geçeli, Geçici, Gerçek, Gerici, Gerili, Getiri, Grekçe, İçecek, İçerik, İçiliş, İçirik, İçiriş, İçkici, İçkili, İkişer, İletiş, İletki, İlikçi, İlişik,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Cirit, Çecik, Çekel, Çeker, Çekiş, Çelek, Çelgi, Çelik, Çerge, Çeşit, Çilek, Çiriş, Çişik, Ekici, Ekili, Ekler, Elcik, Elçek, Ercik, Erciş, Erkeç, Erkli, Erlik, Eşlek, Eşlik, Etçik, Etçil, Etlik, Geçek, Geçer, Geçiş, Geçit, Gelir, Geliş, Gerçi, Gereç, Gerek, Geriş, Giriş,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Çeki, Çeri, Çete, Çile, Çiti, Ecel, Ecir, Ekli, Ekşi, Ekti, Elci, Elçi, Elek, Elik, Elit, Elti, Erce, Erek, Ergi, Erik, Eril, Eriş, Erke, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Etçi, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Gece, Geçe, Gele,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Çek, Çil, Çir, Çiş, Çit, Ece, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Geç, Gri, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Ker, Keş, Ket, Kil, Kir, Kit, Leş, Lig, Lir, Ret, Şek, Şer, Şet, Şii, Tek, Tel, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Ek, El, Er, Eş, Et, Ge, İç, İl, İş, İt, Ke, Ki, Le, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.