GERÇEKÜSTÜCÜLÜK (TDK)

Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm: "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir."- S. Hilav.

Gerçeküstücülük kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi C , onikinci harfi Ü , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi Ü , onbeşinci harfi K . Başı G sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

AKLI Nedir?

Akı bulunan.

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

ALIŞKAN Nedir?

Alışkın.

ALIŞKANLIK Nedir?


1 . Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, itiyat, huy, ünsiyet: "... devlet, gençleri ... kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır."- Anayasa.
2 . Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.
3 . felsefe, ruh bilimi İç ve dış etkilerle davranışların tekrarlanması, hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış.

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIN Nedir?

İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİNÇALTI Nedir?

Bilinçdışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı, °tahteşşuur.

BİLİNEN Nedir?

Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum: "Bilinenler cebirde alfabenin ilk harfiyle gösterilir: a, b, c, d..."- .

DENET Nedir?


1 . Denetleme işi, teftiş.
2 . sinema, TV (***) Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi.

DENETİM Nedir?

Denetleme: "Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

GELENEK Nedir?

Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, tradisyon: "Şair yeni bir dil yaratabilir ama bunun için gereken gücü gelenekten alır."- N. Ataç.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KENDİNCE Nedir?

Kendine göre, kendi bakımından.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SERÜVEN Nedir?

Macera.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

SÜRRE Nedir?

Osmanlı padişahlarının her yıl Mekke ve Medine'ye gönderdikleri para ve armağanlar.

SÜRREALİZM Nedir?

Gerçeküstücülük.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

YANİ Nedir?


1 . "Demek, şu demek ki" anlamlarında bir söz: "Rıza Efendi de belki bu yüzden yani perde niçin açılmıyor diye sinirleniyor."- T. Buğra.
2 . zarf "Sözün kısası, doğrusu" anlamlarında bir söz: "Tesadüf ama bu kadar olur yani."- H. Taner.

YANSI Nedir?


1 . Bilgisayar veya tepegözle hazırlanan saydamın yansıtılmasıyla perdede ortaya çıkan görüntü.
2 . fizik Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs.
3 . biyoloji Tepke.

YARATMAK Nedir?


1 . Allah, olmayan bir şeyi var etmek: "Allah, mutlaka dünyayı kullarına sevdirmek için baharı yaratmış olacaktı!"- Ö. Seyfettin.
2 . (nsz), mecaz Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak, yapmak: "Bir cazibe yaratmak için ne yapmalı diye düşünüyorduk."- F. R. Atay.
3 . (nsz), mecaz Olmasına, ortaya çıkmasına yol açmak, sebep olmak: "Bu haber sinirli bir hava yarattı. Yangın büyük tehlike yarattı."- .

C E E G K K L R S T Ç Ü Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Gerçeküstücülük,

12 Harfli Kelimeler

Gerçeküstücü,

10 Harfli Kelimeler

Gerçeküstü, Türkücülük,

9 Harfli Kelimeler

Gürültücü, Küçültücü, Sürtüklük, Sürücülük, Türkçülük,

8 Harfli Kelimeler

Çürüklük, Kükürtlü, Kükürtsü, Külüstür, Sütçüler, Sütçülük, Ürkütücü, Ütücülük,

7 Harfli Kelimeler

Çürüklü, Gülücük, Gülütçü, Gürültü, Küçücük, Küçürek, Küresel, Küstere, Seküler, Sülükçü, Sürgülü, Sürücül, Sütlüce, Tükürük, Türklük, Türkücü, Üçteker, Ürkekçe,

6 Harfli Kelimeler

Çeltek, Ekstre, Gerçek, Grekçe, Güçlük, Gürlek, Gürlük, Kerkes, Kesret, Kestel, Kükürt, Kültür, Kürkçü, Kürklü, Kürtçe, Küsküt, Küslük, Küsülü, Kütlük, Sekter, Sürtük, Sürücü, Sütlük, Teleks, Türkçe, Türkçü, Ülkece, Ülkücü, Üreteç, Ürkülü, Üsküre, Üstlük,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Celse, Ceset, Cüret, Çekek, Çekel, Çeker, Çekül, Çelek, Çerge, Çükür, Çürük, Ekler, Ekser, Elçek, Erkeç, Erkek, Eslek, Ester, Etsel, Geçek, Geçer, Gereç, Gerek, Gücük, Güçlü, Gülcü, Güleç, Gülük, Gülüt, Gürcü, Kekeç, Kekre, Kelek, Keler, Keles, Keres, Kerte, Kesek, Kesel,

4 Harfli Kelimeler

Çete, Ecel, Elek, Erce, Erek, Erke, Erte, Eser, Esre, Etek, Eter, Gece, Geçe, Gele, Getr, Grek, Gres, Güce, Gücü, Güre, Keçe, Keke, Kele, Kere, Kese, Kete, Kült, Küre, Kürk, Kürt, Küsü, Leçe, Leke, Lüks, Reel, Rest, Sele, Sere, Sert, Skeç,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Cgs, Çek, Çük, Ece, Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Geç, Güç, Gül, Gür, Kek, Kel, Ker, Kes, Ket, Kül, Kür, Küs, Küt, Lük, Ret, Sek, Sel, Ser, Set, Süt, Tek, Tel, Ter, Tül, Tür, Üre, Üst, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Ek, El, Er, Es, Et, Ge, Ke, Le, Re, Se, Te, Üç, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.