GENELLEŞTİRME (TDK)


1 . Genel duruma getirme.
2 . felsefe Tek tek veya özel durumlardan genel bir yasanın, önermenin çıkarılması, tamim.

Genelleştirme kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E . Başı G sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

GENE Nedir?

Yine.

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

ÖNERME Nedir?


1 . Önermek işi.
2 . Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif.
3 . mantık Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

TAMİM Nedir?


1 . Genelge, sirküler: "Askerî tamimlerin, nizamların, kanunların, tefsirlerin, göreneklerin çeşidi, vergi kâtibinin hafızasında yerleşti."- E. E. Talu.
2 . eskimiş, felsefe Genelleştirme.
3 . eskimiş, mantık Genelleme.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E E E G L L M N R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Genelleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Genleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Eleştirmen, Engelletme, Ergenleşme, Erginleşme, Eteneliler, Genelleşme, Genişletme, Neşterleme,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirel, Eleştirme, Engelleme, Erginleme, Erinleşme, Erteleniş, Ertelenme, Eşitlenme, Eterleşme, Genelleme, Genişleme, Geriletme, Girenleme, İlerletme, Şeritleme,

8 Harfli Kelimeler

Erteleme, Eşelenme, Eşitleme, Eşlemeli, Eterleme, Geneleme, Genleşme, Gerileme, İlerleme, İşletmen, İtelenme, Neşretme, Netleşme, Niteleme, Şeneltme, Tellenme, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Element, Ellenme, Elleşme, Elletme, Ellişer, Engelli, Entegre, Ergitme, Eşeleme, Eşlenme, Eştirme, Eteneli, Etlenme, Gelinme, Gelişme, Genelme, Gerelti, Gerilme, Gerinme, Getirme, İnletme, İşlenme, İşletme, İteleme, İtlenme, İtleşme, Menşeli, Menteşe, Metilen, Şenelme, Telleme, Temelli, Teneşir, Terilen, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Elemge, Elemli, Elenme, Elenti, Eletme, Elleme, Enişte, Ergene, Ergime, Erigen, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme, Ermeni, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etilen, Geleme, Geleni, Germen, İlenme, İletme, İnleme, İşetme, İşleme, Lenger, Lineer, Migren, Millet, Nereli, Neşeli, Neşter, Şergil, Teleme, Temren, Temrin,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Elgin, Eneme, Engel, Enlem, Entel, Ergen, Ergin, Erime, Ermin, Ermiş, Eşlem, Etene, Etmen, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Genel, Geniş, Geren, Gerim, Geriş, Germe, Giren, Girme, Gitme, İllet, İmren, İşeme, İşlem, İşret, Linet, Liret, Litre, Meleş, Menşe, Meret,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emen, Emet, Emin, Emir, Emiş, Enir, Enli, Eren, Ergi, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erme, Erte, Eşit, Eşli, Eşme, Eten, Eter, Etil, Etli, Etme, Gele, Gemi, Gene, Geri, Getr, Gine, Gişe, Gren, Gril, İlle, İlme,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Erg, Eti, Gem, Gen, Gri, İle, Leş, Lig, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Ret, Şem, Şen, Şer, Şet, Tel, Tem, Ten, Ter, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Er, Eş, Et, Ge, İl, İm, İn, İş, İt, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.