GEÇİRGENLİK (TDK)


1 . Bazı cisimlerin, içlerinden gaz, sıvı, akım vb. geçirme özelliği: "Kalkerli topraklarda geçirgenlik yoktur."- .
2 . gök bilimi Saydam cisimlerin ışığı geçirme derecesi.
3 . jeoloji Kayaçların, sıvıların geçebilmesine karşı elverişliliği, geçirimlilik.

Geçirgenlik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

CİSİM Nedir?


1 - Boşlukta, uzayda yer dolduran, elle tutulan her şey.
2 - Gövde, beden, °vücut.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇİRGENLİK Nedir?


1 . Bazı cisimlerin, içlerinden gaz, sıvı, akım vb. geçirme özelliği: "Kalkerli topraklarda geçirgenlik yoktur."- .
2 . gök bilimi Saydam cisimlerin ışığı geçirme derecesi.
3 . jeoloji Kayaçların, sıvıların geçebilmesine karşı elverişliliği, geçirimlilik.

GEÇİRİM Nedir?

Geçirme işi.

GEÇİRİMLİ Nedir?

Geçirgen.

GEÇİRİMLİLİK Nedir?

Geçirgenlik.

GEÇİRME Nedir?

Geçirmek işi: "Esaretimin geri kalan müddetini bu ümitle geçirmeye başladım."- A. Mithat.

JEOLOJİ Nedir?

Yer bilimi.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KAYA Nedir?


1 . Büyük ve sert taş kütlesi: "Dört tarafı su ile çevrili bir kayadır, bir adacık."- R. H. Karay.
2 . Kayaç.

KAYAÇ Nedir?

Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, külte, porfir.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

SAYDAM Nedir?


1 . İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf, transparan: "Atlet vücudunu bütünüyle gösteren, saydam bir sabahlık giymişti."- A. İlhan.
2 . isim Üzerindeki resim ve şekilleri beyaz bir zemin üzerine yansıtmak amacıyla tepegöz ve projeksiyona konan şeffaf, ışığı geçiren kâğıt veya madde, slayt.
3 . Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, slayt, diyapozitif.
4 . isim, kimya Asetat.
5 . mecaz Açık seçik, belirgin: "Karmaşık gibi gözüken sorun son günlerde saydam bir görünüş kazandı."- .

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

TOPRAK Nedir?


1 . Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: "Kara toprak. Kireçli toprak. Killi toprak."- .
2 . sıfat Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: "İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Arazi, tarla: "Köylüye toprak dağıtmak."- .
4 . jeoloji Kara: "Toprağa ayak basmak."- .
5 . mecaz Ülke: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.

E E G G K L N R Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Geçirgenlik,

9 Harfli Kelimeler

Gerginlik,

8 Harfli Kelimeler

Çengilik, Ergenlik, Erginlik, Geçerlik, Geçirgen, Gerçekli, Reçineli,

7 Harfli Kelimeler

Çekirge, Çenekli, Ergilik, Erinçli, Erinlik, Geçerli, Gençlik, Gerekli, Gergili, Gerilek, Gerilik, İçerlek, Keçiler, Kireçli, Kliring,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çeneli, Çengel, Çirkin, Elekçi, Erigen, Geçeli, Geçkin, Geleni, Gelgeç, Genlik, Gerçek, Gergin, Gerili, Gineli, Girgin, Grekçe, İçerik, İlginç, İlinek, İnekçi, Keçeli, Kengel, Kenger, Lenger, Lineer, Nereli, Reçine, Renkçi, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çeker, Çelek, Çelen, Çelgi, Çelik, Çenek, Çengi, Çerge, Çilek, Çinli, Ekili, Ekler, Elçek, Elgin, Engel, Ergen, Ergin, Erinç, Erkeç, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Geçek, Geçen, Geçer, Gelen, Gelin, Gelir, Genel, Gerçi, Gereç, Gerek, Geren, Gergi, Giren, İçeri, İçkin, İçlik,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çile, Çine, Çini, Ekin, Ekli, Elçi, Elek, Elik, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erin, Erke, Geçe, Gele, Genç, Gene, Geri, Gine, Grek, Gren, Gril, İçel, İçin, İçki, İçli, İçre, İken, İlçe, İlgi,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çir, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Geç, Gen, Gri, İki, İle, İlk, İnç, İni, İri, Kel, Ker, Kil, Kin, Kir, Lig, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Er, Ge, İç, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.