GARPLILAŞMAK (TDK)

Batılılaşmak: "Büyücek memurların, eski devirden kalma paşaların ve bir parça zengin olanların aileleri suni bir kibar âlemi yapmaya çalışırlar ve esaslarını feda ederek sözde Garplılaşırlar, Frenkleşirler."- Ö. Seyfettin.

Garplılaşmak kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi P , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı G sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AİLE Nedir?


1 . Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
2 . toplum bilimi Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk: "En büyük cevizin altını kalabalıkça bir aile kaplamıştı."- O. C. Kaygılı.
3 . Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü: "Bizim ailenin Mısır'la olan münasebetini bilirsiniz, belki..."- H. Taner.
4 . Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
5 . halk ağzında Eş, karı.
6 . Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
7 . Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu.

BATI Nedir?


1 - Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, °garp.
2 - Bu yönde olan, bu yönle ilgili, °garbi.
3 - Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, °garp.
4 - (Siyasal anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika.
5 - Güneşin 2
2 Martta ve 2
3 Eylülde battığı nokta.

BATIL Nedir?


1 . Doğru ve haklı olmayan.
2 . Çürük, temelsiz, asılsız.
3 . Geçersiz: "Bütün kıymet hükümlerinin batıl ve bütün ölçülerin bozuk olduğunu ispat yolunda birbiriyle müsabaka eden muharrir ve mütefekkirlerin adedi, o devirde, sayılmayacak kadar çoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BATILI Nedir?


1 . Batı ülkeleri veya batı bölgesi halkından olan (kimse), Garplı: "Batılı uygarlık aydınları mutlaka gelişmeyle, ilerlemeyle ilgili bir akıma angaje olmaya itti."- A. İlhan.
2 . Türkiye'nin batısında bulunan illerden olan (kimse).
3 . Batı uygarlığını benimsemiş bulunan (kimse): "Batılı aydın olmanın kefareti olarak yaptığını söylemişti."- H. Taner.

BATILILAŞMA Nedir?

Batılılaşmak işi, Garplılaşma.

BATILILAŞMAK Nedir?


1 . Düşünce, çalışma, görüş ve anlayışta özellikle Avrupa ülkelerinin izledikleri temel ilkeleri benimsemiş olmak, Garplılaşmak.
2 . Gelişmişlikte Avrupa ülkeleri düzeyine ulaşmak.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

DEVİR Nedir?


1 - Dönme, dönüş, dönü.
2 - Dolaşma, °tur.
3 - Aktarılma.
4 - Bir malın iyeliğini ya da bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme.
5 - Bir görevin, bir kimseden bir başkasına geçmesi.
6 - Sürekli ve düzenli değişme, çevrim.
7 - Bir devinim, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka devinimlerden oluştuğunda devinimlerin her biri ya da bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, °periyot.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

ESAS Nedir?


1 . Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel.
2 . Bir iş veya sözde doğru biçim: "Bu işin esası böyle değil."- .
3 . sıfat Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi: "Esas düşünce. Esas görev."- .

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

FEDA Nedir?

Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme: "Yurt uğruna canım feda."- .

FREN Nedir?

Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdurmaya yarayan mekanizma.

FRENK Nedir?


1 - Anglosakson, Cermen ya da Latin ırklarının birinden olan kimse.
2 - Osmanlılarca Avrupalılara, özellikle Fransızlara verilen ad.

GARP Nedir?

Batı, günindi. Garp -p'ı özel, isim (garbı) Batı: "Beni körü körüne bir Garp medeniyetinin âşıkı zannetmeyiniz."- P. Safa.

GARPLI Nedir?

Batılı.

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

KİBAR Nedir?


1 . Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse): "İşte senin bu kibar, bu efendi hâllerine bayılıyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . Seçkin, değerli: "Fazla bolluk da görmemiş bir ailenin kibar eşyaları sessiz bir şekilde âdeta hitap ediyordu."- S. F. Abasıyanık.
3 . Zengin, soylu, köklü (kimse, aile): "Telefona giderek kibar ve varlıklı insanlara has bir şive ile köşkten otomobili istetti."- H. Taner.
4 . isim, eskimiş Büyükler, ulular.

MEMUR Nedir?


1 . Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli: "Kasabaya gelen her yeni memur ilk olarak beni tanır."- T. Buğra.
2 . sıfat Yükümlü: "Sen de kaçmamasına dikkat edeceksin. Muhafazasına memursun."- R. H. Karay.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

PAŞA Nedir?


1 . Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan: "Talat Paşa. Ziya Paşa."- .
2 . askerlik Cumhuriyet döneminde general.
3 . sıfat, mecaz Uslu, ağırbaşlı: "O ne paşa çocuk."- .

SÖZDE Nedir?


1 . Gerçekte öyle olmayıp öyle geçinen veya bilinen: "Bugün bir ikinci moda da çıplaklıktır fakat bu bir sözde çıplaklıktır."- H. E. Adıvar.
2 . zarf Sözüm ona, sanki, güya: "Yazı yazmakta o kadar tembelim ki sözde hislerimi, hatıralarımı günü gününe yazacaktım."- Ö. Seyfettin.

SUNİ Nedir?


1 . Yapma, yapay, takma.
2 . mecaz Yapmacık.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

ZENGİN Nedir?


1 . Parası, malı çok olan, varlıklı, fakir, yoksul karşıtı: "Şık, zengin, keyfi yerinde, yazı Avrupa'da ve kışı Beyrut'ta geçiren Suriyelilerden biri idi."- F. R. Atay.
2 . Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan: "Zengin bir dil. Zengin bir kitaplık. Zengin bir anlatım."- .
3 . Verimli: "Zengin bir doğa."- .
4 . Gösterişli: "Zengin bir giysi."- .

A A A G I K L L M P R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Garplılaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Garplılaşma,

10 Harfli Kelimeler

Ilgarlamak, Kalıplaşma, Kargışlama,

9 Harfli Kelimeler

Akşamları, Algılamak, Alıklaşma, Alkışlama, Arıklaşma, Arılaşmak, Ilgarlama, Iraklaşma, Irgalamak, Kalıplama, Kalplaşma, Kaplamalı, Kargaşalı, Kargılama, Karılaşma, Karışlama, Karşılama,

8 Harfli Kelimeler

Algılama, Allaşmak, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Aşılamak, Iralamak, Irgalama, Kaplamlı, Kırlaşma, Makaralı, Parlamak, Parmaklı, Pırlamak, Şaplamak, Şarlamak, Şırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklaşma, Alakalı, Alarmak, Alışmak, Allamak, Allaşma, Almaşık, Almaşlı, Aparmak, Apaşlık, Apışmak, Araplık, Arılama, Arpalık, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşırmak, Gaklama, Ilgamak, Iralama, Irgamak, Kalamar, Kalgıma, Kalmalı, Kapılma, Kapışma, Kaplama, Kargaşa, Kargıma, Karılma, Karışma, Karlama, Karmaşa, Kaşarlı, Kaşlama, Kıprama, Kışlama, Lakaplı,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Aklama, Alaplı, Alarga, Alarma, Alaşım, Alışma, Allama, Alpaka, Alplık, Amalık, Apalak, Aparma, Apışak, Apışma, Araklı, Aralık, Aramak, Arkalı, Armalı, Aşılma, Aşırma, Gamalı, Garplı, Iklama, Ilgama, Iramak, Irgama, Kamalı, Kamara, Kapalı, Kapama, Kaplam, Karalı, Karama, Kargış, Karıma, Kaşıma, Kırpma, Laakal,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akşam, Alaka, Alarm, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Almaş, Araka, Arama, Aşama, Aşlık, Aşmak, Gamlı, Gırla, Ilgar, Irama, Irmak, Kalım, Kalıp, Kalış, Kalma, Kamga, Kamış, Kapış, Kaplı, Kapma, Karga, Kargı, Karış, Karlı, Karma, Karşı, Kaşar, Kaşlı, Kılma, Kıpma, Kırma, Kışla,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Algı, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Amal, Apak, Apaş, Apış, Arak, Arap, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arpa, Aşar, Aşık, Aşım, Aşma, Gala, Gama, Gark, Garp, Gram, Irak, Kala, Kalp, Kama, Kamp, Kapı, Kara,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alg, Alp, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Arş, Aşı, Aşk, Gak, Gam, Gar, Gık, Gır, Ira, Irk, Kal, Kam, Kap, Kar, Kaş, Kıl, Kır, Kış, Lak, Lal, Lam, Lap, Mal, Maş, Pak, Pal, Pır, Ram, Rap, Şak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.