GÖSTERMECİLİK (TDK)


1 . Cinsel organlarını gösterme biçiminde görülen ruhsal sapıklık, ut açıcılık, teşhircilik, eksibisyonizm.
2 . Kendini üstün gösterme çabası: "Her ayrıcalık hevesinin kökeninde bir kompleks, bir göstermecilik duygusu yattığı görülür."- H. Taner.

Göstermecilik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı G sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇICI Nedir?

Açmak eylemini yapan.

AYRICALIK Nedir?

Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz: "Ölüm önünde herkes bir, ayrıcalık yok kimseye."- T. Oflazoğlu.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

CİNSEL Nedir?

Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

ÇABA Nedir?

Herhangi bir işi yapmak, başarmak için harcanan güç, zorlu, sürekli çalışma, °ceht.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

EKSİ Nedir?


1 - Çıkarma işleminde (-) iminin adı, ºnakıs.
2 - Sıfırdan küçük, önünde eksi imi bulunan (sayı), ºnegatif, ºnakıs, "artı" karşıtı.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

GÖSTERMECİLİK Nedir?


1 . Cinsel organlarını gösterme biçiminde görülen ruhsal sapıklık, ut açıcılık, teşhircilik, eksibisyonizm.
2 . Kendini üstün gösterme çabası: "Her ayrıcalık hevesinin kökeninde bir kompleks, bir göstermecilik duygusu yattığı görülür."- H. Taner.

HEVES Nedir?


1 . İstek, eğilim, arzu, şevk: "Küçüklüğünden beri bütün hevesi bahriyede idi."- H. Taner.
2 . Gelip geçici istek.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KOMPLE Nedir?


1 . Dolu.
2 . Eksiksiz, gerekli her şeyi tamam olan, tam.
3 . Bütünü aynı şeyden olup bir takım oluşturan: "Komple sofra takımı."- .
4 . mecaz Üstün nitelikleri kendinde toplayan, mükemmel: "Komple adam."- .

KOMPLEKS Nedir?


1 . Karmaşık: "Heveskârlar için hece ve aruz, bir kompleks, içinden çıkılmaz bir yoldu."- S. Birsel.
2 . Vitamin veya proteinlerin oluşturduğu bileşik.
3 . kimya Karmaşık.
4 . isim Karmaşıklık, karmaşa.
5 . isim Aynı ekonomik etkinliği gerçekleştiren sanayinin tesisler bütünü: "Çinko kompleksi."- .
6 . isim, ruh bilimi Karmaşa: "Megalomaninin kökeninde çoğu zaman aşağılık kompleksi yatar."- H. Taner.

KÖKEN Nedir?


1 . Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe: "Yazının kökeni resimdir."- .
2 . Soy, asıl.
3 . ticaret Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin.
4 . halk ağzında Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.
5 . eskimiş Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

RUHSAL Nedir?


1 . Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik.
2 . Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik.

SAPIK Nedir?


1 . Tavır ve davranışları normal olmayan veya geleneklerden, törelerden ayrılan, anormal (kimse), gayritabii, anormal: "Sapık düşünce."- .
2 . Delice davranışları olan, meczup.

SAPIKLIK Nedir?

Sapık olma durumu veya sapıkça davranış.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TEŞHİR Nedir?


1 - Gösterme.
2 - Sergileme.
3 - Herkese duyurma, dile düşürme.
4 - (Bir hükümlüyü) Ceza olarak halka gösterme.

TEŞHİRCİ Nedir?

Göstermeci.

TEŞHİRCİLİK Nedir?

Göstermecilik.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

C E E G K L M R S T Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Göstermecilik,

11 Harfli Kelimeler

Gösterilmek, Göstermelik,

10 Harfli Kelimeler

Estirilmek, Geciktirme, Getirilmek, Gösterilme, Göstermeci, Kestirilme, Semercilik,

9 Harfli Kelimeler

Cömertlik, Eritilmek, Eskitilme, Estirilme, Gecikilme, Gecikmeli, Getirilme, Görecelik, Göresimek, Gösterici, Göstermek, Mesirelik, Metreslik, Ötekileri, Silktirme, Törecilik,

8 Harfli Kelimeler

Eksiltme, Ergitmek, Eritilme, Eskrimci, Esmerlik, Esritmek, Estirmek, Gerilmek, Getirmek, Girilmek, Girmelik, Gölermek, Göreceli, Göresime, Görkemli, Gösterim, Gösterme, İkiletme, İrkiltme, İskerlet, İskitler, Kertilme, Kestirim, Kestirme, Kirletme, Köreltme, Körletme, Mercekli, Merceksi, Metrelik, Resimlik, Resmilik, Sektirme, Sektörel, Selektör, Sergilik, Serilmek, Simetrik, Tecimsel, Temsilci,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Eksilme, Eksilti, Ekstrem, Ektirme, Emircik, Emirlik, Ergilik, Ergimek, Ergitme, Eristik, Eritmek, Erselik, Esirlik, Esirmek, Eskitme, Esrimek, Esritme, Estirme, Gecelik, Gecikme, Gemilik, Gerekli, Gerelti, Gerilek, Gerilik, Gerilim, Gerilme, Getirim, Getirme, Girilme, Gölerme, Görelik, Görmece, Gösteri, İkileme, İletmek, İmgesel, İrkilme, İskelet,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ciklet, Cömert, Ekilme, Ekseri, Ekstre, Emekli, Ergime, Eriksi, Erimek, Eritme, Ertesi, Esirci, Esirme, Eskice, Eskici, Eskime, Eskrim, Esrime, Etkili, Etkime, Geceki, Gelmek, Gemici, Gemlik, Gerici, Gerili, Germek, Getiri, Girmek, Gitmek, Göksel, Gömlek, Görece, Göreci, Görele, Göreli, Görkem, Görmek, Görsel,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Celse, Cemil, Cemre, Ceset, Cesim, Cimri, Cirim, Cirit, Cisim, Ekici, Ekili, Eklem, Ekler, Ekser, Elcik, Elmek, Emcek, Emcik, Emici, Emlik, Ercik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, Ester, Etlik, Etmek, Etsel, Gelir, Gelme, Gemre, Gerek,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cilt, Ecel, Ecir, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekti, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erce, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, Etek, Eter,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cet, Cim, Ece, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Gem, Gök, Göl, Göt, Gri, İki, İle, İlk, İri, İrs, İti, Kel, Kem, Ker, Kes, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Kör, Kös, Lig, Lim, Lir, Lök, Lös, Met, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Er, Es, Et, Ge, İl, İm, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.