GÖREVLENDİRİLMEK (TDK)

Görev verilmek, tavzif edilmek: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî ve özel herhangi bir işle görevlendirilemez."- Anayasa.

Görevlendirilmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi M , onbeşinci harfi E , Başı G sonu K olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

ATAMA Nedir?

Atamak işi, tayin: "Personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir."- Anayasa.

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

EDİLMEK Nedir?

Etme işine konu olmak, yapılmak: "Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

İNHA Nedir?

Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî ve özel herhangi bir işle görevlendirilemez."- Anayasa.

MECLİS Nedir?


1 . Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı.
2 . Bu toplantının yapıldığı yer, şûra.
3 . Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu: "Yemekten sonra meclis gruplara ayrılmıştı."- P. Safa.
4 . Dostlar toplantısı: "Meclisi aranan, hoşsohbet, coşkulu, şair ruhlu bir insandı."- H. Taner.

ONAMA Nedir?

Onamak işi, uygun bulma, tasvip: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî ve özel herhangi bir işle görevlendirilemez."- Anayasa.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

TAVZİF Nedir?

Vazifelendirme, görevlendirme, iş verme.

TEKLİF Nedir?


1 . Yapması için birinden bir iş isteme.
2 . İncelenmek veya kabul edilmek için bir şey sunma, önerme, öneri: "Elbise değiştirmek teklifini bir kere de ben tekrar ettim."- R. N. Güntekin.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİLME Nedir?

Verilmek işi.

VERİLMEK Nedir?

Verme işine konu olmak: "Geç vakit suarenin verileceği büyük konağa gittik."- F. R. Atay.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YÜRÜTME Nedir?


1 . Yürütmek işi.
2 . Kanunları uygulama işi, icra: "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır."- Anayasa.
3 . Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi.

D E E E G K L L M N R R V Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Görevlendirilme,

14 Harfli Kelimeler

Görevlendirmek, Vergilendirmek,

13 Harfli Kelimeler

Evlendirilmek, Görevlendirme, Vergilendirme,

12 Harfli Kelimeler

Delinivermek, Delirivermek, Evlendirilme, Kendirgiller,

11 Harfli Kelimeler

Deliniverme, Deliriverme, Dirgenlemek, Evlendirmek, Gerdirilmek, Gönderilmek, Görevlenmek, Gövdelenmek, İvedilenmek, Kemirgenler, Ördekgiller,

10 Harfli Kelimeler

Delilenmek, Delivermek, Dengelilik, Dilivermek, Direnilmek, Direnlemek, Dirgenleme, Edilgenlik, Erdemlilik, Erginlemek, Evlendirme, Gerdirilme, Giderilmek, Girenlemek, Gönderilme, Görevlenme, Görevlilik, Gövdelenme, İlgilenmek, İndirgemek, İvedilenme, Kedigiller, Körlemeden, Merdivenli, Vergilemek, Vernikleme,

9 Harfli Kelimeler

Delegelik, Delilenme, Deliverme, Derlenmek, Dernekevi, Devrilmek, Dikiverme, Diliverme, Dillenmek, Direnilme, Direnleme, Döllenmek, Dönelemek, Edinilmek, Egemenlik, Eldivenli, Erginleme, Gelenekli, Gerdellik, Gerdirmek, Gerilemek, Giderilme, Girenleme, Göllenmek, Göndermek, Görelilik, Görenekli, İlerlemek, İlgilemek, İlgilenme, İliklenme, İndirgeme, İrdelemek, Kilermeni, Kredileme, Medenilik, Nikelleme, Önerilmek, Örnekleme, Verdirmek,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Dengelem, Dengelik, Denilmek, Denkleme, Denlilik, Derilmek, Derinlik, Derlemek, Derlenme, Devinmek, Devirmek, Devrilme, Diklenme, Dilenmek, Dilinmek, Dillenme, Dinelmek, Dinlemek, Direnmek, Dirilmek, Döllemek, Döllenme, Döneleme, Dönelmek, Dövmelik, Edinilme, Edirneli, Eklemeli, Ellenmek, Elvermek, Enikleme, Erdenlik, Erdirmek, Ergenlik, Erginlik, Evlenmek, Evrilmek, Gedilmek,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Delinme, Delirme, Deminki, Demirli, Denemek, Dengeli, Denilme, Denklem, Derilme, Derleme, Develik, Devimli, Devinek, Devinim, Devinme, Devirli, Devirme, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Direkli, Diremek, Direnim, Direnme, Dirilme, Dölleme, Dönelme, Dönmeli, Edilgen, Edilgin, Edilmek, Edinmek, Eklemli,

6 Harfli Kelimeler

Delege, Delmek, Demevi, Demiri, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Develi, Devrek, Devren, Devrik, Devrim, Dikgen, Dikine, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dineri, Dingil, Dinmek, Direme, Dirgen, Dirlik, Divlek, Döngel, Dönmek, Dövmek, Edilgi, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delik, Delil, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denge, Denim, Denli, Denme, Dergi, Derik, Derin, Derme, Devim, Devir, Devre, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilli, Dilme, Dinek, Dingi, Dinli, Dinme, Direk, Diren, Diril, Dirim, Divik, Döger, Dökme, Dölek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Deve, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dev, Dik, Dil, Din, Döl, Ede, Edi, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gem, Gen, Gök, Göl, Gön, Gri, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Kör, Lig, Lim, Lir, Lök, Men, Mil,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Ev, Ge, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Öd, Ön, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.