ELEKTROMETALÜRJİ (TDK)


1 . Metalürji ürünlerinin elde edilmesinde ve arıtılmasında termik elektriğin ısı ve elektroliz özelliklerinin kullanılması.
2 . Elektrikle ısıtma olaylarından yararlanılarak yapılan ve madenlere uygulanan termik işlemlerin hepsi.

Elektrometalürji kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi O , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi T , onbirinci harfi A , onikinci harfi L , onüçüncü harfi Ü , ondördüncü harfi R , onbeşinci harfi J , Başı E sonu İ olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELEK Nedir?

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç: "Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak."- S. F. Abasıyanık.

ELEKTRİK Nedir?


1 . Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
2 . Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
3 . Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
4 . Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.
5 . mecaz Çarpıcılık, cazibe, canlılık: "Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde."- H. Taner.

ELEKTROLİZ Nedir?

Bir elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal ayrışma.

HEPSİ Nedir?

Varlıkların, şeylerin tümü.

ISITMA Nedir?


1 - Isıtmak eylemi ya da işlemi.
2 - Sıtma.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

KULLANILMA Nedir?

Kullanılmak işi.

MADEN Nedir?


1 . Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.
2 . sıfat Bu mineralden yapılmış: "Maden kap."- .
3 . Maden ocağı veya maden işletmesi.
4 . mecaz Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak: "Bu kütüphane bir madendir, değerini bilin."- .
5 . argo Uyuşturucu, esrar, eroin: "İstersen sana biraz maden vereyim de çek!"- O. C. Kaygılı.
6 . teklifsiz konuşmada Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse.
7 . kimya Metal.

META Nedir?


1 - Mal, ticaret malı.
2 - Elde bulunan varlık, sermaye.

METAL Nedir?


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

TERMİK Nedir?


1 . Isının üretilmesini, iletilmesini ve kullanılmasını inceleyen fizik dalı.
2 . sıfat Isıl.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

ÜRÜN Nedir?


1 . Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
2 . mecaz Eser: "Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi."- .
3 . mecaz Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
4 . kimya Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

A E E E J K L L M O R R T T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kalorimetre,

10 Harfli Kelimeler

Alkolmetre, Arkeometri, Elektrolit, İlerletmek, Jiletlemek, Metalürjik, Takeometre, Trakeliler,

9 Harfli Kelimeler

Altimetre, Areometre, Erteletim, İlerlemek, İlerletme, Jeotermal, Jeotermik, Jiletleme, Kerametli, Kilometre, Literatür, Metalürji, Metrekare, Moleküler, Müteallik, Takimetre, Takometre, Telemetri, Terletmek, Termitler, Tetikleme, Tirelemek, Üretilmek,

8 Harfli Kelimeler

Amelelik, Eklemeli, Elektrot, Elletmek, Etkileme, Ettirmek, İlerleme, İtekleme, İtelemek, Jeotermi, Kareleme, Katletme, Katmerli, Kertilme, Kirletme, Kromatit, Küreleme, Kütletme, Letarjik, Metaloit, Meteorit, Metrelik, Mütareke, Mütekait, Tekellüm, Telekart, Tellemek, Temellük, Temerrüt, Terlemek, Terletme, Tireleme, Titremek, Tremolit, Trikotaj, Tümeller, Türetmek, Üretilme,

7 Harfli Kelimeler

Alerjik, Arterit, Atletik, Eklemli, Ekletme, Ekolali, Ektirme, Elektro, Eletmek, Ellemek, Elletme, Emektar, Eritmek, Ettirme, İlerlek, İletmek, İteleme, Kalomel, Katetme, Kemerli, Keramet, Killeme, Kolejli, Külleme, Kütleme, Laterit, Letarji, Melaike, Mertlik, Metalik, Metelik, Molekül, Realite, Rekolte, Retorik, Tekamül, Tekerli, Tekleme, Telkari, Telleme,

6 Harfli Kelimeler

Aktüel, Aktüer, Alerji, Aletli, Amorti, Artrit, Atomik, Ekarte, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elemli, Eletme, Elleme, Emaret, Emekli, Erimek, Eritme, Erkete, Erotik, Etajer, Etiket, Etkime, İkamet, İletme, İmaret, Kalite, Kalori, Kareli, Kartel, Katmer, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime, Kertme, Klorür, Kolera, Komita, Komite,

5 Harfli Kelimeler

Ajite, Akemi, Akort, Alkil, Alkol, Allem, Amele, Arter, Atlet, Eklem, Ekler, Eküri, Eleji, Eleme, Ellik, Elmek, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emtia, Erika, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Etlik, Etmek, İkame, İkmal, İkram, İkrar, İlkel, İllet, İlmek, İmale, İmlek, İrkme, İtmek, Jikle,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akit, Akli, Akor, Alem, Alet, Alil, Alim, Alto, Amel, Amil, Amir, Amit, Amor, Aort, Atel, Atik, Atol, Atom, Ekim, Ekli, Ekme, Ekol, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elma, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erat,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Akü, Ali, Alo, Alt, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Eke, Eko, Ekü, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İla, İle, İlk, İma, İta, Jak, Jel, Jet, Jüt, Kal, Kam, Kar, Kat, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Kol,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, At, Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Je, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.