ELEŞTİRİCİLİK (TDK)


1 . Eleştiricinin işi, eleştirmenlik, tenkitçilik, münekkitlik.
2 . İnsan bilgisinin sınırı üzerine felsefe bilinci ve bu bilincin uyanık tutulması, eleştirimcilik, kritisizm.
3 . felsefe Kant'ın akıl ve bilginin sınırını ve imkânlarını tespit etmek için özellikle dogmacılığın ve şüpheciliğin karşısına koyduğu felsefe yöntemi, eleştirimcilik, kritisizm.

Eleştiricilik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı E sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIL Nedir?


1 - Us.
2 - Bellek.
3 - Öğüt, salık verilen yol.
4 - Düşünce, kanı.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİN Nedir?

Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan kimse, bilimci, âlim.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

DOGMA Nedir?

Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin ya da ideolojinin temeli yapılan sav, inak, °nas.

DOGMACI Nedir?

Dogmacılık yanlısı olan, inakçı.

ELEŞTİRİ Nedir?


1 . Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit: "Fırkacılık, karşıya sövüp saymadan çamur atmadan çok önce hatta karşıyı eleştiriden önce, kendi ilke ve amaçlarını, uygulama yöntemlerini anlatmak olmalıydı."- T. Buğra.
2 . edebiyat Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik.
3 . felsefe Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama: "Zengin seçenekleri dinlerken siz de muhayyilenizi, eleştiri bilincinizi bilemiş olurdunuz."- H. Taner.

ELEŞTİRİCİ Nedir?


1 . Eleştirmeci, eleştirmen.
2 . sıfat Eleştirme niteliği olan, tenkitçi: "Eleştirici bir görüş."- .

ELEŞTİRİM Nedir?

Eleştirme işi.

ELEŞTİRİMCİ Nedir?

Eleştirici.

ELEŞTİRİMCİLİK Nedir?

Eleştiricilik.

ELEŞTİRME Nedir?

Eleştirmek işi, tenkit: "Eleştirme her okurun, her seyircinin başlıca hakkıdır."- N. Ataç.

ELEŞTİRMEN Nedir?

Eleştiri yazıları yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit: "Üç sayın edebiyat eleştirmeni görüşlerini açıklamışlar."- H. Taner.

ELEŞTİRMENLİK Nedir?

Eleştirmenin işi, eleştiricilik, münekkitlik.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KANT Nedir?

Şeker ve limonla içilen sıcak su.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KRİTİSİZM Nedir?

Eleştiricilik.

MÜNEKKİT Nedir?

Eleştirmen, eleştirici, eleştirmeci: "Bir münekkidin oturup okuyup uğraşacağı bir konuyu ben oturup nasıl yazayım?"- Y. N. Nayır.

MÜNEKKİTLİK Nedir?

Eleştirmenlik, eleştirmecilik.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

SINIR Nedir?


1 - İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, °hudut.
2 - Komşu il, ilçe, köy ya da kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.
3 - Bir şeyin yayılabileceği ya da genişleyebileceği son çizgi, uç.
4 - Uç, son.
5 - Konuşma için belirlenen ölçü.

ŞÜPHE Nedir?


1 . Kuşku: "Hiçbir şey anlamamış, şüpheler içinde yerime gelip oturmuştum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kuruntu.

ŞÜPHECİ Nedir?

Kuşkucu: "O devrin son derece şüpheci atmosferi içinde hayatından korkarak kaçmıştı."- B. Felek.

TENKİT Nedir?


1 . Eleştirme, eleştiri: "Bir sanat eserini tenkit ne güç iştir."- A. M. Dranas.
2 . edebiyat Eleştiri.

TENKİT Nedir?

Eleştirme, eleştiri.

TENKİTÇİ Nedir?


1 . Eleştirmen, eleştirici.
2 . sıfat Eleştirici: "Tenkitçi bakışlardan sıkıldım."- .

TENKİTÇİLİK Nedir?

Eleştiricilik.

TESPİ Nedir?

Yaylalarda yetişen, birkaç metre boyunda, çok dallı, boz yapraklı, fındık iriliğinde meyveleri olan ve çekirdeğinin içindeki ak madde sabun olarak kullanılan bir tür çalı.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTULMA Nedir?


1 . Tutulmak işi, popülarite.
2 . Halk tarafından sevilme, ünlü olma, iyi tanınma, popülarite.
3 . gök bilimi Bir gök cisminin, araya başka bir cismin girmesiyle bütününün veya bir bölümünün görünmez duruma gelmesi olayı.

UYANIK Nedir?


1 . Uyumamış, bidar: "Uyuyor mu uyanık mı kestiremiyor, uykuyla uyanıklığın sınırlarını bulamıyordu."- A. İlhan.
2 . Uykudan uyanmış.
3 . mecaz Açıkgöz, kurnaz, cingöz: "Ayrıca son derece zeki ve uyanık bir genç kız vardı."- H. Taner.
4 . mecaz Yapacağı işi bilen, dikkatli ve tetikte olan, müteyakkız.
5 . mecaz Bilgisizlikten kurtulmuş, bilgili: "Zeki ve uyanık kişilerle dostluk kadar iyi bir şey olamaz."- S. Birsel.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

C E E K L L R T İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Eleştiricilik,

10 Harfli Kelimeler

Eleştirici, İlericilik,

9 Harfli Kelimeler

Eriştelik, İrkiltici,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eleştiri, İkitelli, İletiliş, İlişikli, İlişkili, İşlerlik, İticilik, Litrelik,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Ciltlik, Elitlik, Ellişer, Eltilik, Erillik, Eritici, Eşitlik, İkircil, İlerici, İlerlek, İletici, İlkelce, İrkiliş, İşkilli, Kelleci, Kilerci, Kilitli, Kirişli, Klişeci, Şekerci, Şekerli, Şekilci, Şekilli, Şeritli, Tecelli, Tekelci, Tekerli, Tellice,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ciltli, Ekşili, Erişte, Eritiş, Etkili, İkişer, İletiş, İletki, İlikli, İlişik, İlişki, İlkeci, İrilik, İtiliş, Keleci, Kirtil, Lekeci, Lekeli, Leşker, Şiilik, Şiirce, Şiirli, Şikeli, Şirket, Telcik, Tereci, Terlik, Teşkil, Teşrii, Teşrik,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Celil, Cirit, Ekici, Ekili, Ekler, Elcik, Ellik, Ercik, Erciş, Erkli, Erlik, Eşlek, Eşlik, Etlik, İkici, İkili, İleri, İleti, İlkel, İllet, İrice, İrite, İşkil, İşlek, İşlik, İşret, İtici, İtlik, Keler, Keleş, Kelle, Kelli, Kerte, Kerti, Kiler, Kilit, Killi, Kiril, Kiriş,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecel, Ecir, Ekli, Ekşi, Ekti, Elci, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Erce, Erek, Erik, Eril, Eriş, Erke, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlke, İlle, İşli, İşte, İtiş, İtki, Kele, Kere, Kete,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Ece, Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Ker, Keş, Ket, Kil, Kir, Kit, Leş, Lir, Ret, Şek, Şer, Şet, Şii, Tek, Tel, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Er, Eş, Et, İl, İş, İt, Ke, Ki, Le, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.