EŞBİÇİMLİLİK (TDK)


1 - Benzer yapıda olan maddeler arasındaki billurlaşma benzerliği, °izomorfizm.
2 - İki matematik kümesi arasında benzerlik bağıntısı, °izomorfizm.
3 - Organizmada çeşitli soylardan ileri gelen benzerlik, °izomorfizm.

Eşbiçimlilik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi B , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ç , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı E sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIN Nedir?

İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak.

BAĞINTI Nedir?


1 . Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ.
2 . biyoloji Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon.
3 . jeoloji İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon.
4 . felsefe İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı.
5 . felsefe Görelik.
6 . matematik İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik: "Bir dairenin "r" yarı çapı ile alanı arasında şöyle bir bağıntı vardır: S=r²."- .

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

BENZERLİK Nedir?


1 . Benzer olma durumu: "Türk işleri ile Roma ve Bizans işleri arasında benzerlik bulunamaz."- F. R. Atay.
2 . matematik İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum.

BİLLURLAŞMA Nedir?


1 . Billur durumuna gelme.
2 . Herhangi bir cisim moleküllerinin bazı fizik ve kimya değişmeleriyle geometrik biçim alması, kristalleşme.

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

KÜME Nedir?


1 . Tümsek biçimindeki yığın.
2 . Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup: "Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler."- N. Nâzım.
3 . Tomar.
4 . eğitim bilimi Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
5 . spor Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
6 . spor Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.

KÜMES Nedir?


1 . Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer: "Ne kümeste tavuk bırakırmış ne ahırda hayvan ne de ağılda koyun..."- H. R. Gürpınar.
2 . mecaz Ufak ev: "Biriktirdiğimiz para ile bir kümes edindik."- .

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

MATEMATİK Nedir?


1 . Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
2 . sıfat Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

ORGANİZMA Nedir?


1 . Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet.
2 . Herhangi bir canlı varlık.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

B E K L L M Ç İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Biçimlilik,

9 Harfli Kelimeler

Bilmişlik, Çelişkili, İlişilmek,

8 Harfli Kelimeler

Biçilmek, Bilişmek, Çemişlik, İkilemli, İkileşim, İlişikli, İlişilme, İlişkili,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belkili, Beşikçi, Biçiliş, Biçilme, Biçimli, Bileşik, Bileşim, Bilişim, Bilişme, Çekiliş, Çekimli, Çekişli, Çelikli, Çelimli, Çelişik, Çelişki, Çilekli, Çilimli, Elçilik, İçilmek, İçimlik, İçlilik, İlişmek, İlmikli, İşçilik, İşkilli, Şekilli,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Beşlik, Biçmek, Bilmek, Bilmiş, Çelmik, Çileli, Ekşili, İbikli, İçelli, İçiliş, İçilme, İçimli, İçkili, İkilem, İlikçi, İlikli, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, Leşçil, Şiilik, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Bekçi, Belik, Belki, Belli, Beşik, Beşli, Biçem, Biçim, Biçiş, Biçki, Biçme, Bilek, Bilim, Biliş, Bilme, Bişek, Çekim, Çekiş, Çelik, Çelim, Çemiş, Çilek, Çilli, Çimek, Çişik, Ekili, Elçim, Ellik, Emlik, Eşlik, İçlem, İçlik, İçmek, İkili, İklim, İlkel, İlmek, İlmik, İmbik, İmleç,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Bili, Bişi, Çeki, Çile, Ekim, Ekli, Ekşi, Elçi, Elik, Elim, Elli, Emik, Emiş, Eşik, Eşli, İbik, İbiş, İçel, İçim, İçiş, İçki, İçli, İçme, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İşçi, İşli, Keçi, Kile, Kimi, Kişi, Lime, Meşk,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Beş, Çek, Çil, Çim, Çiş, Elk, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Leb, Leş, Lim, Meç, Mil, Şeb, Şek, Şem, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, Ek, El, Em, Eş, İç, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.