DOKUNULMAZLIK (TDK)


1 . Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet.
2 . Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişilere tanınan ilişilmez olma durumu, ayrıcalık: "Protokolde yeri, bedava yolculuk ve dokunulmazlıklar gibi özellikleri olan bir milletvekilisiniz."- Ç. Altan.

Dokunulmazlık kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi U , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Z , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı D sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

AYRICA Nedir?


1 . Ayrı olarak, başkaca: "Devlet konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler."- Anayasa.
2 . Ayrı bir önem verilerek: "Bu bitki oralarda ayrıca yetiştirilir."- .
3 . Bundan başka.

AYRICALI Nedir?

Başkalarına benzemeyen, ayrı tutulan, müstesna.

AYRICALIK Nedir?

Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz: "Ölüm önünde herkes bir, ayrıcalık yok kimseye."- T. Oflazoğlu.

BEDAVA Nedir?


1 . Karşılıksız, parasız, emeksiz, caba: "Muharebe içinde herkese bedava şeker, pirinç, bulgur dağıtmış."- Ö. Seyfettin.
2 . Çok ucuz.
3 . zarf Herhangi bir bedel ödemeden: "Bedava yaşıyoruz bedava / Hava bedava, bulut bedava / Dere tepe bedava."- O. V. Kanık.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DOKUNULMAZ Nedir?


1 . İlişilmez, el sürülmez, taarruzdan korunmuş: "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir."- Anayasa.
2 . mecaz Hiçbir biçimde eleştirilemez: "Dokunulmaz, yan bakılmaz, müstesna bir mahluktur."- Y. K. Karaosmanoğlu.

DOKUNULMAZLIK Nedir?


1 . Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet.
2 . Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişilere tanınan ilişilmez olma durumu, ayrıcalık: "Protokolde yeri, bedava yolculuk ve dokunulmazlıklar gibi özellikleri olan bir milletvekilisiniz."- Ç. Altan.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

GELENEK Nedir?

Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, tradisyon: "Şair yeni bir dil yaratabilir ama bunun için gereken gücü gelenekten alır."- N. Ataç.

GEREĞİNCE Nedir?

Gereği gibi, gereğine göre, gerektiği gibi, mucibince.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KARIŞILMA Nedir?

Karışılmak işi.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

MASUN Nedir?


1 . Korunan, korunmuş: "Poyrazdan masun bir kulübe göreceksin."- S. F. Abasıyanık.
2 . Saklanmış.

MASUNİYET Nedir?


1 . Korunmuş olma durumu.
2 . hukuk Dokunulmazlık.

MİLLETVEKİLİ Nedir?

Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren ulus temsilcisi, °mebus.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

ULUSLARARASI Nedir?

Birçok ulusları ilgilendiren, °milletlerarası, °beynelmilel, °enternasyonal.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YOLCULUK Nedir?


1 . Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat, sefer: "Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk."- F. N. Çamlıbel.
2 . Bu gidiş gelişte geçen süre.
3 . Herhangi bir taşıtla bir yere gidip gelme: "Yolculukla ilgili işlemleri tamamlarken, koltuğuna oturtmuştuk onu."- N. Cumalı.

A D I K K L L M N O U U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Dokunulmazlık,

10 Harfli Kelimeler

Dokunulmak, Dokunulmaz,

9 Harfli Kelimeler

Dokunaklı, Dokunulma, Okunulmak,

8 Harfli Kelimeler

Dokumalı, Dokunmak, Dolmalık, Dolukmak, Domuzlan, Domuzluk, Domuzuna, Donukluk, Dumanlık, Konulmak, Kullanım, Kundaklı, Okunaklı, Okunulma, Olmazlık, Uzmanlık, Zakkumlu,

7 Harfli Kelimeler

Dokumak, Dokunma, Dokunum, Dokuzlu, Dolamık, Dolanım, Dolukma, Doluluk, Dukalık, Dumanlı, Komalık, Konulma, Kozaklı, Kulaklı, Kumandı, Odunluk, Okunmak, Olmadık, Olmazlı, Olunmak, Omuzluk, Ondalık, Onmadık, Onulmak, Ozanlık, Uzaklık,

6 Harfli Kelimeler

Dızlak, Dızman, Dokulu, Dokuma, Dolmak, Donmak, Dulluk, Kılmak, Kızmak, Kokulu, Kolalı, Kolluk, Konmak, Konulu, Kozalı, Kozluk, Kulluk, Kumalı, Kumluk, Kundak, Kunduz, Lazlık, Molalı, Mukoza, Odalık, Okkalı, Okullu, Okumak, Okunma, Oluklu, Olumlu, Olunma, Omuzlu, Onulma, Ulumak, Uzanım, Zakkum, Zamklı,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Alkım, Alkol, Allık, Andık, Andız, Anlık, Azlık, Dalız, Dallı, Damlı, Dılak, Dokuz, Dolak, Dolam, Dolma, Dolum, Domuz, Donam, Donlu, Donma, Donuk, Dualı, Duluk, Duman, Kadın, Kakım, Kalık, Kalım, Kalın, Kanık, Kanlı, Kazık, Kazıl, Kazım, Kılma, Kızak, Kızan, Kızma, Kokma,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Aldı, Alık, Alım, Alın, Allı, Anık, Anız, Azık, Azol, Dank, Doku, Dolu, Duka, Duma, Kadı, Kamu, Kanı, Kano, Kazı, Kına, Klan, Klon, Koka, Koku, Kola, Koma, Konu, Koza, Kuka, Kula, Kulu, Kuma, Kuzu,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Anı, Azı, Dal, Dam, Daz, Dok, Don, Doz, Dua, Dul, Dun, Kak, Kal, Kam, Kan, Kaz, Kıl, Kın, Kız, Kod, Kok, Kol, Kom, Koz, Kul, Kum, Kuz, Lak, Lal, Lam, Lan, Laz, Lok, Mal, Muz, Nal, Nam, Naz,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Az, Do, La, Od, Ok, Ol, Om, On, Un, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.