DOKUNULMAZ (TDK)


1 . İlişilmez, el sürülmez, taarruzdan korunmuş: "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir."- Anayasa.
2 . mecaz Hiçbir biçimde eleştirilemez: "Dokunulmaz, yan bakılmaz, müstesna bir mahluktur."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Dokunulmaz kelimesi baş harfi D son harfi Z olan bir kelime. Başında D sonunda Z olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi U , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Z . Başı D sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BAKILMA Nedir?

Bakılmak işi.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DEVRE Nedir?


1 . Dönem: "Bu kadar uzun bir bekleyiş devresi, tatsız ara veriş yeter."- A. Gündüz.
2 . fizik Çevrim.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DOKUNULMAZ Nedir?


1 . İlişilmez, el sürülmez, taarruzdan korunmuş: "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir."- Anayasa.
2 . mecaz Hiçbir biçimde eleştirilemez: "Dokunulmaz, yan bakılmaz, müstesna bir mahluktur."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ELEŞTİRİ Nedir?


1 . Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit: "Fırkacılık, karşıya sövüp saymadan çamur atmadan çok önce hatta karşıyı eleştiriden önce, kendi ilke ve amaçlarını, uygulama yöntemlerini anlatmak olmalıydı."- T. Buğra.
2 . edebiyat Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik.
3 . felsefe Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama: "Zengin seçenekleri dinlerken siz de muhayyilenizi, eleştiri bilincinizi bilemiş olurdunuz."- H. Taner.

HİÇBİR Nedir?

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık.

HÜRRİYET Nedir?

Özgürlük.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

KORU Nedir?

Bakımlı küçük orman: "Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ."- R. H. Karay.

KORUN Nedir?

Üst derinin en dış tabakası: "Korun tabakası deriyi koruyan bir oluşumdur."- .

MAHLUK Nedir?

Yaratık.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MÜSTESNA Nedir?


1 . Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı, şaz.
2 . Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan: "Kendisi bu resimlerin hepsinden daha sevimli, daha canlı, daha müstesna bir simaydı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Kural dışı.
4 . zarf Dışında, ayrı, hariç tutularak: "Bir iki gazete müstesna, bütün İstanbul basını da Serbest Fıkra taraflısı idi."- F. R. Atay.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

SAHİP Nedir?


1 . Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik.
2 . Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil: "Bilgi sahibi. Zevk sahibi."- .
3 . Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse: "Düğün sahipleri gibi adımbaşında bahşiş dağıttığım için hizmetçiler de yüksünmüyorlardı."- R. N. Güntekin.
4 . mecaz Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

SÜRÜLME Nedir?


1 . Sürülmek işi.
2 . Piyasaya çıkarılma: "Yeni paraların piyasaya sürülmesi için hazırlıklar yapılıyor."- .

TAARRUZ Nedir?

Saldırı: "Bu gece cephede umumi taarruz var."- M. Ş. Esendal.

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

VAZGEÇİLME Nedir?

Vazgeçilmek işi veya durumu.

A D K L M N O U U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Dokunulmaz,

9 Harfli Kelimeler

Dokunulma,

8 Harfli Kelimeler

Domuzlan, Domuzluk, Domuzuna, Okunulma,

7 Harfli Kelimeler

Dokunma, Dokunum, Dokuzlu, Dolukma, Konulma, Odunluk, Olunmak, Omuzluk, Onulmak,

6 Harfli Kelimeler

Dokulu, Dokuma, Dolmak, Donmak, Konulu, Kunduz, Mukoza, Okunma, Olunma, Omuzlu, Onulma, Ulumak,

5 Harfli Kelimeler

Dokuz, Dolak, Dolam, Dolma, Dolum, Domuz, Donam, Donlu, Donma, Donuk, Duluk, Duman, Kolan, Kolza, Kondu, Konma, Konum, Kozan, Kuduz, Kulun, Kuman, Kumla, Kumlu, Kumul, Kunda, Kuzum, Lakoz, Lando, Lokma, Lokum, Madun, Makul, Mozak, Namlu, Nodul, Okuma, Olmak, Olmaz, Onluk, Onmak,

4 Harfli Kelimeler

Azol, Dank, Doku, Dolu, Duka, Duma, Kamu, Kano, Klan, Klon, Kola, Koma, Konu, Koza, Kula, Kulu, Kuma, Kuzu, Loda, Mano, Maun, Moda, Moka, Mola, Odak, Odun, Okul, Oldu, Olma, Oluk, Omuz, Onlu, Onma, Onum, Ozan, Ulak, Ulam, Ulan, Ulum, Uzak,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Dal, Dam, Daz, Dok, Don, Doz, Dua, Dul, Dun, Kal, Kam, Kan, Kaz, Kod, Kol, Kom, Koz, Kul, Kum, Kuz, Lak, Lam, Lan, Laz, Lok, Mal, Muz, Nal, Nam, Naz, Nom, Oda, Oma, Ona, Ula, Ulu, Umu, Uzo, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Az, Do, La, Od, Ok, Ol, Om, On, Un, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.