DOĞUŞTANCILIK (TDK)

Herhangi bir canlı türünün yapısal ve görevsel gelişiminde yaşantı, öğrenme vb. edinilmiş faktörlere değil, kalıtımla ilgili olanlara ağırlık ve öncelik veren görüş, fıtriye, nativizm.

Doğuştancılık kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi U , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı D sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIRLIK Nedir?


1 . Ağır olma durumu: "Taşın ağırlığı."- . "Yükün ağırlığı."- .
2 . Değerli olma durumu: "Hediyenin ağırlığı."- .
3 . Ağırbaşlılık: "Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi."- .
4 . Tehlikeli olma durumu.
5 . Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum: "Havanın ağırlığı."- .
6 . Sıkıntı.
7 . halk ağzında Çeyizini düzmek için güveyinin geline verdiği para, kalın.
8 . Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.
9 . Yük, külfet: "Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır."- .
10 . Takı: "Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti."- . 1
1 . Sorumluluk: "Bu işin ağırlığını tek başıma yüklendim."- . 1
2 . Etki, baskı, güçlük. 1
3 . Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak: "Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli."- A. İlhan. 1
4 . Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. 1
5 . Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. 1
6 . mecaz Uyuşukluk ve gevşeklik durumu: "Beynime bir ağırlık peyda olmuştu."- A. Gündüz. 1
7 . askerlik Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri: "Akşama doğru, ağırlığın başında bezgin neferlere iş gördürmeye uğraşıyordum."- F. R. Atay. 1
8 . fizik Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. 1
9 . spor Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

FAKTÖR Nedir?


1 . Etmen: "Bütün hastalıklarda böyle ruh faktörleri bulunabilir."- P. Safa.
2 . Etken.

FITRİ Nedir?

Doğuştan.

FITRİYE Nedir?

Doğuştancılık.

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞİM Nedir?


1 . Gelişme işi.
2 . Serpilip büyüme.
3 . İlerleme, inkişaf, tekâmül.
4 . tiyatro Aksiyon.

GÖREVSEL Nedir?

Göreve ilişkin, görevle ilgili.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KALIT Nedir?


1 - Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal ya da mülk, °miras.
2 - Kalıtım yoluyla geçmiş olan şey.
3 - Görenekler yoluyla yerleşmiş olan tutum ya da davranış biçimi.

KALITIM Nedir?

Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemeyen özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irs, irsiyet, veraset: "Bir ülkenin tarihsel varlığı, onun sahip olduğu ölçülemez bir değerler kalıtımıdır."- M. C. Anday.

NATİVİZM Nedir?

Doğuştancılık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖĞRENME Nedir?

Öğrenmek işi: "Benim kafam böyle bir öğrenme usulüne de yaratılıştan müsait değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÖNCELİK Nedir?

Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, evleviyet, takaddüm.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

YAPISAL Nedir?

Yapı ile, yapılış ile, kuruluş ile ilgili, strüktürel, konstrüktif.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YAŞANTI Nedir?


1 . Yaşanılanlardan, görülenlerden, duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide kalan şey.
2 . Yaşanılan bir an, hayatın bir bölümü.
3 . Hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü, hayat: "Köy yaşantısı."- .

A C D I I K L N O T U Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Doğuştancılık,

10 Harfli Kelimeler

Doğancılık,

9 Harfli Kelimeler

Doğacılık, Dokuncalı,

8 Harfli Kelimeler

Dağcılık, Doğuştan, Donatılı, Kadıncıl, Kutlanış, Odacılık, Oğlancık, Otacılık, Tanışlık,

7 Harfli Kelimeler

Adcılık, Ağcılık, Alışkın, Altıncı, Cadılık, Dağılış, Dağınık, Dağıntı, Dağıtık, Dağıtış, Danışık, Doğalcı, Doğancı, Dokunca, Dolanış, Dolantı, Dolaşık, Donatış, Işıldak, Kadınlı, Kağıtlı, Kalıntı, Kanıtlı, Kantocu, Kaşıntı, Katılış, Kolancı, Koşaltı, Kuşantı, Nakışlı, Noktacı, Noktalı, Oğlancı, Okşantı, Okuldaş, Ondalık, Takılış, Tanıdık, Tanışık, Tuğlacı,

6 Harfli Kelimeler

Acıkış, Acıklı, Acılık, Acınış, Acıtış, Akılcı, Akıncı, Akıntı, Akışlı, Akıtış, Alındı, Alınış, Alıntı, Alışık, Alışkı, Anılık, Anılış, Anıtlı, Aşıklı, Aşıntı, Atılış, Atkılı, Cağlık, Cıdağı, Coşkun, Dağcıl, Dağlık, Dalcık, Dalıcı, Dıştan, Doğacı, Donatı, Ilıcak, Işığan, Işılak, Kalıcı, Kancıl, Kılağı, Kılcan, Kınalı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Ağcık, Ağılı, Akdut, Akıcı, Akont, Akşın, Alıcı, Alkış, Altık, Altın, Andık, Anlık, Antlı, Aşıcı, Aşılı, Aşkın, Aşlık, Atıcı, Atılı, Canlı, Cıdak, Conta, Coşku, Cunda, Cunta, Dağcı, Dağlı, Dalış, Danış, Dığan, Dılak, Dışık, Dışkı, Doğal, Doğan, Doğuş, Dolak, Doluş, Donlu,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Acun, Adcı, Adıl, Adlı, Ağcı, Ağıl, Ağın, Ağış, Ağıt, Ağlı, Akıl, Akın, Akış, Aklı, Akut, Aldı, Alık, Alın, Alış, Altı, Alto, Anık, Anıt, Anot, Anut, Aşık, Aşıt, Atık, Atıl, Atış, Atkı, Atlı, Atol, Cadı, Cıda, Cılk, Dank, Doğa, Doğu,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ağı, Akı, Alo, Alt, Anı, Ant, Aşı, Aşk, Aut, Cağ, Can, Cık, Cuk, Dağ, Dal, Dış, Dok, Don, Dua, Dul, Dun, Duş, Dut, Kal, Kan, Kaş, Kat, Kığ, Kıl, Kın, Kış, Kıt, Kod, Kol, Kot, Kul, Kuş, Kut, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Ak, Al, An, Aş, At, Do, La, Od, Ok, Ol, On, Ot, Şu, Ta, Tu, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.