DÜMENCİLİK (TDK)


1 . Dümencinin işi.
2 . argo En geride olma durumu, sonuncu olma durumu: "Bu dümencilikle okulu on yılda zor bitirir."- .
3 . argo Dalaverecilik, düzenbazlık, hilecilik.

Dümencilik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı D sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARGO Nedir?


1 . Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin kullanıldığı söz veya deyim.
2 . Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı, jargon.
3 . mecaz Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.

DALAVERE Nedir?

Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun: "Gümrük dalaveresini bilmediğim için tüccar yanına giremedim."- P. Safa.

DALAVERECİ Nedir?

Çıkarı için hileye başvuran kimse, aferist.

DALAVERECİLİK Nedir?

Dalavereci olma durumu, taklacılık.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜMEN Nedir?


1 . Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça.
2 . mecaz Yönetim, idare.
3 . argo Dalavere, hile: "Hani öldürseler yaşayamazdı bensiz? Yalan mıydı? Dümen miydi?"- O. Kemal.

DÜMENCİ Nedir?


1 . Gemilerde dümeni kullanan kimse.
2 . sıfat, argo En tembel: "Bahriye Mektebinden dümenci yani sonuncu olarak çıktım."- A. Ş. Hisar.
3 . sıfat, argo Dalavereci, hileci, düzenbaz.

DÜMENCİLİK Nedir?


1 . Dümencinin işi.
2 . argo En geride olma durumu, sonuncu olma durumu: "Bu dümencilikle okulu on yılda zor bitirir."- .
3 . argo Dalaverecilik, düzenbazlık, hilecilik.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENBAZ Nedir?

Hile yoluyla aldatan, hile yapan.

GERİ Nedir?


1 . Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı.
2 . Son, sonuç: "Sen gerisini düşünme."- .
3 . Bir şeyin sona kalan bölümü: "Yazının gerisi yarın yayımlanacak."- .
4 . Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık.
5 . Hayvanda boşaltım organının dışı.
6 . sıfat Eksik gösteren (saat): "Bu saat beş dakika geridir."- .
7 . sıfat Aptal, anlayışsız.
8 . sıfat, mecaz Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş: "Geri düşünce. Geri adam."- .
9 . zarf Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay.
10 . ünlem "Geri dön, geri git!" anlamında bir söz.

HİLE Nedir?


1 . Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika: "Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı."- R. H. Karay.
2 . Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma: "Bu sütte hile var."- .

HİLECİ Nedir?

Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr.

HİLECİLİK Nedir?

Hileci olma durumu, hilekârlık.

OKUL Nedir?


1 . Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep: "Daha gelir gelmez, ayağının tozu ile vilayet merkezinin okullarını gezdi."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü: "Okul dağıldı."- .
3 . Ekol.

C D E K L M N Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Dümencilik,

8 Harfli Kelimeler

Dilinmek,

7 Harfli Kelimeler

Deminki, Dikenli, Dikilme, Dilenci, Dilinme, Dümenci, İncelik, İnilmek, Nicelik,

6 Harfli Kelimeler

Delici, Demlik, Dikine, Dikmen, Dilcik, Dilmek, Dinmek, Edimli, Edinim, Ekinci, İkilem, İlinek, İlkeci, İnilme, İnmeli, Kümeli, Likide, Mendil, Mideci, Mineci, Mineli, Nemcil,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cinli, Cümle, Delik, Demin, Demli, Denim, Denli, Dicle, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dilci, Dilek, Dilim, Dilme, Dince, Dinci, Dinek, Dinli, Dinme, Dümen, Ekici, Ekili, Elcik, Emcik, Emici, Emlik, İklim, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İncik, İncil, İnmek, Kendi, Kilim,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cemi, Cenk, Cide, Deli, Delk, Deni, Denk, Dimi, Dine, Dini, Dink, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Elci, Elik, Elim, Emik, Emin, Enik, Enli, İdil, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İmdi, İnce, İnci, İndi, İnek, İnik, İnme, Kedi, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Cin, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Dük, Dün, Edi, Ekü, Elk, İde, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Kül, Lim, Lük, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.