DÖRTLÜLER (TDK)

Türk müziğinde herbiri bir beşliyle birleşerek basit makam dizilerini ya da bir basit makam dizisiyle birleşerek bileşik makam dizelerini oluşturan, dört yanaşık sesten oluşmuş diziler.

Dörtlüler kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi Ü , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R . Başı D sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASİT Nedir?


1 - Yapılması ya da anlaşılması kolay olan, karışık olmayan.
2 - Süssüz, gösterişsiz.
3 - Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz.
4 - Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan .
5 - Kolay.

BEŞLİ Nedir?


1 . Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan.
2 . isim İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde beş işareti bulunan kâğıt veya pul.
3 . isim, edebiyat Divan edebiyatında beş dizeli bölümlerden oluşmuş manzume, muhammes.
4 . isim, edebiyat Halk edebiyatında üçlemeli bir bende, konu ile ilgili aynı ölçüde bir çift dizenin bağlanmasıyla oluşan manzume.
5 . isim, müzik Beş ses veya beş müzik aracı için yazılan müzik eseri, kentet, kuintet.
6 . isim, müzik Beş müzisyenin çaldığı caz orkestrası.

BİLEŞİK Nedir?


1 . Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep.
2 . kimya Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde): "Su, bileşik bir maddedir."- .
3 . isim Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

DİZE Nedir?

Şiirin satırlarından her biri, mısra: "İkinci dizenin sonunda, 'gözlerinin renginden'i okurken, Belkıs kesti."- N. Cumalı.

DİZEL Nedir?

Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor.

DİZİ Nedir?


1 . Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: "İki dizi inci."- .
2 . Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar.
3 . Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."- .
4 . dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
5 . askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
6 . matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
7 . müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
8 . sinema, TV (***) Dizi film.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

YANAŞIK Nedir?

Yanaşmış bir durumda olan.

D E L L R R T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Dörtlü, Tellür,

5 Harfli Kelimeler

Dölüt, Terör, Törel, Türel,

4 Harfli Kelimeler

Dert, Dört, Düet, Lüle, Ödül, Ölet, Örtü, Ötre, Röle, Töre, Türe,

3 Harfli Kelimeler

Döl, Ölü, Örü, Öte, Ret, Tel, Ter, Tör, Tül, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Er, Et, Le, Öd, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.