BİLİNEMEZCİ (TDK)


1 . Bilginin bağıntılı olduğuna inanan (kimse).
2 . Tanrı'nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğretiyi benimseyen (kimse), laedri, agnostik.

Bilinemezci kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AGNOSTİK Nedir?


1 . Bilinemezci.
2 . Bilinemezcilikle ilgili.

BAĞINTILI Nedir?

Göreceli.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİN Nedir?

Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan kimse, bilimci, âlim.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

EVREN Nedir?


1 . Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.
2 . Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum."- R. H. Karay.
3 . halk ağzında Büyük yılan.
4 . mecaz Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: "Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı."- A. İlhan.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

LAEDRİ Nedir?


1 . Yazarı bilinmeyen, anonim.
2 . felsefe Bilinemezci.

NEREDEN Nedir?


1 . Hangi yerden?.
2 . Nasıl, ne gibi bir ilişki ile: "Nereden hatırınıza geldi de bu işi ortaya koydunuz?"- .

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

TÜRE Nedir?

Adalet.

TÜREDİ Nedir?


1 . Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş (kimse), yerden bitme, zıpçıktı: "Attığı temeller üzerine ancak bir sonradan görme türedi evi kurulabilirdi."- M. Ş. Esendal.
2 . Nereden geldiği, nasıl ortaya çıktığı belirsiz, gerçek bir değeri olmayan: "Ama bu türedi akımları sevmemekle kalmaz..."- A. Ş. Hisar.

B C E E L M N Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bilinemezci,

9 Harfli Kelimeler

Bilinemez, İzlenimci,

8 Harfli Kelimeler

Bilinmez, Menzilci,

7 Harfli Kelimeler

Benizli, Bezilme, Bilecen, Bilenme, Bilimci, Bilinme, Bilmece, Binilme, Bizleme, Cezbeli, Elimine, İncelme, İzlence, İzlenim, İzlenme, Menzile, Zeminli,

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Bezeli, Bileme, Bilici, Binici, Cebeli, Cemile, Ecnebi, Enlice, Ezilme, İlenme, İnilme, İnleme, İnmeli, İzinli, İzleme, Menzil, Mezeci, Mineci, Mineli, Nemcil, Zembil,

5 Harfli Kelimeler

Belce, Belen, Bence, Benci, Beniz, Benli, Bezci, Bezen, Bezme, Bilim, Bilme, Binme, Bizce, Cebel, Cebin, Celbe, Cemil, Cezbe, Cibin, Cinli, Ebeli, Elzem, Emici, Enlem, Enzim, Ezici, Ezine, İmece, İncil, İzlem, Mebiz, Mebni, Melce, Melez, Nebze, Nemli, Nezle, Nicel, Zemin, Zenci,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beze, Bezm, Bile, Bili, Bini, Cebe, Celi, Cemi, Ecel, Elci, Elem, Elim, Emel, Emen, Emin, Enez, Enli, Ezel, Ezme, İbne, İlim, İlme, İnce, İnci, İnme, İzbe, İzci, İzin, Lice, Lime, Meni, Meze, Mine, Mini, Nebi, Nece, Neci, Nice, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bez, Bin, Biz, Cem, Cim, Cin, Ebe, Ece, İle, İni, Leb, Lim, Men, Mil, Nem, Nim, Zem, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, El, Em, En, İl, İm, İn, İz, Le, Me, Mi, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.