BİÇİMLENDİRMEK (TDK)


1 . Bir şeye belirli bir biçim vermek, şekillendirmek: "Parmaklar artık kuvvetin değil, deli eden arzunun gücünü biçimlendiriyordu."- T. Buğra.
2 . bilişim Yazı ve simgeleri bilgisayara elverişli duruma getirmek.
3 . bilişim Bilgisayarda disket vb.ni kullanılabilir duruma getirmek veya disket vb.ni zararlı ögelerden temizlemek.

Biçimlendirmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı B sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTIK Nedir?


1 . Bir şey harcandıktan sonra artan bölümü: "Kumaş artığı."- .
2 . Kalan veya artan bölüm: "Yemek artığı."- .
3 . sıfat İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan.
4 . sıfat Daha çok, daha fazla.
5 . zarf (a'rtık) Bundan böyle, sonra, daha, yeter: "Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı."- T. Buğra.
6 . müzik Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.

ARZU Nedir?


1 . İstek, dilek: "Kendi arzumla Anadolu'ya gitmek kararını verdim."- R. H. Karay.
2 . Heves: "İçimde nice zamandan kalma bir arzu var."- A. İlhan.

BELİRLİ Nedir?

Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen: "Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı."- E. Bener.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİSAYAR Nedir?

Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİŞ Nedir?


1 . Canlının, bir nesne veya olayın varlığına ilişkin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi, vukuf: "Eyfel'in büyük bir kule olduğunu bilmek cinsinden bir biliş..."- M. Ş. Esendal.
2 . halk ağzında Bildik, tanıdık.

BİLİŞİM Nedir?

İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DELİ Nedir?


1 . Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun.
2 . Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.): "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra.
3 . mecaz Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay.

DİSK Nedir?


1 - Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için
1 kg. ağırlığında genellikle metal bir çemberle çevrelenmiş tahta ağırşak.
2 - Gramofon plağı.
3 - Omurları birbirine birleştiren ana madde.

DİSKET Nedir?

Bilgisayarda bilgi depolamaya yarayan manyetik bilgi ortamı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

GÜCÜN Nedir?


1 . Dara dar.
2 . Güçlükle, ancak, zorla.

KULLANILABİLİR Nedir?

Kullanılmaya uygun niteliği olan.

KUVVE Nedir?


1 . Düşünce, niyet.
2 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.
3 . Yeti.

KUVVET Nedir?


1 - Fiziksel güç, takat.
2 - Güç, dayanma gücü.
3 - Şiddet, zor, °cebir.
4 - Yetke, erk, °nüfuz.
5 - Dayanıklı olma durumu, °tahammül, °mukavemet.
6 - Bir niceliğin kendisiyle çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri.
7 - Bir ülkenin savaşçı silahlı örgütü ya da gücü.
8 - Dinginliği devime ya da devimi dinginliğe çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran özellik.

SİMGE Nedir?

Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, sembol.

ŞEKİL Nedir?


1 - Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim.
2 - Bir konuyu açıklamaya yarayan resim.
3 - Davranış biçimi, tutum, yol, °tarz.
4 - Bir kavramın, düşüncenin. olayın ya da eylemin değişik oluş biçimi.
5 - Toplumsal bir bütünün örgütleniş biçimi.
6 - Olma biçimi, durum, °hal.
7 - Kimi matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim.
8 - Anlatım biçimi.
9 - Biçim5.

ŞEKİLLENDİRME Nedir?

Şekillendirmek işi, biçimlendirme.

ŞEKİLLENDİRMEK Nedir?

Biçimlendirmek.

TEMİZ Nedir?


1 . Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, hijyen, hijyenik: "İçki yerine soğuk su, temiz ayran... var."- F. R. Atay.
2 . Özenle yapılmış: "Temiz iş. Temiz dayak."- .
3 . Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan: "Temiz araba."- .
4 . Ahlakça lekesiz, necip, nezih: "Biraz fazla saf olmakla beraber çok temiz ve nazik bir çocuk..."- R. N. Güntekin.
5 . zarf Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde: "Temiz giyinmek."- .

TEMİZLEME Nedir?


1 . Temizlemek işi: "Artık benim gündelikle çamaşıra, ortalık temizlemeye gitmemden başka çare kalmadı."- H. E. Adıvar.
2 . Yüzeylere yapışmış leke ve kirlerin giderilmesi, çözelti veya asıltı durumuna getirilmesi olayı.

TEMİZLEMEK Nedir?


1 . Arıtmak: "Yeşil alanların, parkların, koruların klorofili kirli havayı süzer, temizler."- H. Taner.
2 . Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak.
3 . mecaz Bitirmek, tüketmek: "Bir aylık iş vardı, bir haftada temizledim. Bir tepsi böreği temizledi."- .
4 . argo Öldürmek, yok etmek: "İntihar etmeden önce de yargıcı temizleyecekti."- Ç. Altan.
5 . argo Kumar oyunlarında öbür oyuncuların bütün paralarını almak.
6 . tıp (***) Bir yaranın, bir dokunun sağlam olmayan bölümlerini neşter veya bıçakla kesmek.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

ZARARLI Nedir?

Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

B D E E K L M M N R Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Biçimlendirmek,

13 Harfli Kelimeler

Biçimlendirme,

12 Harfli Kelimeler

Çimlendirmek,

11 Harfli Kelimeler

Biçimlenmek, Bindirilmek, Çimdiklenme, Çimlendirme, İçindekiler, İçlendirmek,

10 Harfli Kelimeler

Biçimlenme, Bilinmedik, Bindirilme, Çimdikleme, Dinebilmek, Direnilmek, İçlendirme, İmrenilmek, İndirilmek, Kibirlenme,

9 Harfli Kelimeler

Biçimleme, Bildirmek, Bindirmek, Birlenmek, Çekinilme, Çeldirmek, Çimdirmek, Çimlenmek, Dikebilme, Dinebilme, Direnilme, Edinilmek, İçirilmek, İmrenilme, İndirilme, Kemirilme, Kilermeni, Medenilik,

8 Harfli Kelimeler

Belirmek, Benlikçi, Berkinme, Biçilmek, Bildirim, Bildirme, Bilenmek, Bilindik, Bilinmek, Bindirim, Bindirme, Binilmek, Birlemek, Birlenme, Çeldirme, Çemberli, Çemkirme, Çimdirme, Çimenlik, Çimlemek, Çimlenme, Delinmek, Delirmek, Denilmek, Derilmek, Derinlik, Dernekçi, Diklenme, Dilenmek, Dilinmek, Dinelmek, Dinlemek, Dirençli, Direnmek, Dirilmek, Dirimlik, Edinilme, Edirneli, Emdirmek, Erdenlik,

7 Harfli Kelimeler

Bedirik, Bekinme, Belemir, Belirme, Benekli, Benimki, Berkime, Biçenek, Biçilme, Biçimli, Bildiri, Bilemek, Bilenme, Bilerek, Bilinme, Binilme, Birikim, Birikme, Birleme, Blender, Çekberi, Çekilme, Çekimli, Çekinme, Çekmeli, Çemenli, Çenekli, Çilemek, Çimenli, Çimleme, Delinme, Delirme, Deminki, Demirli, Denilme, Denklem, Derilme, Dikelme, Dikenli, Dikilme,

6 Harfli Kelimeler

Beledi, Bendir, Benlik, Berdel, Bereli, Beriki, Biçmek, Bikini, Bildik, Bileme, Bilinç, Bilmek, Binlik, Binmek, Birden, Birlik, Çelebi, Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çember, Çemrek, Çeneli, Çermik, Çileme, Çimdik, Çimmek, Çinili, Çirkin, Delmek, Demiri, Demlik, Denkçi, Denmek, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Beden, Bedii, Bedik, Bedir, Bekçi, Bekri, Belde, Belek, Belen, Belik, Belki, Bende, Benek, Benli, Beril, Biçem, Biçim, Biçki, Biçme, Bikir, Bilek, Bilim, Bilir, Bilme, Bindi, Binek, Biner, Binme, Birim, Birli, Çedik, Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekme, Çelek, Çelen, Çelik,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Bide, Bile, Bili, Bini, Biri, Briç, Brik, Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çile, Çine, Çini, Debi, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Derç, Dere, Deri, Derk, Dimi, Dinç, Dine, Dini, Dink, Diri, Dreç, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Ben, Bin, Bir, Bre, Çek, Çil, Çim, Çir, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ebe, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İnç, İni, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Leb, Lim, Lir, Meç,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, De, Ek, El, Em, En, Er, İç, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.