BENZERBİÇİMLİ (TDK)

Biçimleri aynı olan ya da sıkı benzerlik gösteren.

Benzerbiçimli kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Z , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ . Başı B sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BENZERLİK Nedir?


1 . Benzer olma durumu: "Türk işleri ile Roma ve Bizans işleri arasında benzerlik bulunamaz."- F. R. Atay.
2 . matematik İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

B B E E L M N R Z Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Biçebilme, Bilinemez, Çizebilme,

8 Harfli Kelimeler

Bilinmez, Birlenme, Çemberli, İçirilme, Reçineli,

7 Harfli Kelimeler

Belemir, Belirme, Benizli, Benzeri, Bezilme, Biberli, Biçilme, Biçimli, Bilenme, Bilinme, Binilme, Birleme, Bizleme, Çemenli, Çimenli, Çizilme, Çizmeli, Elimine, Erinçli, İçlenme, İçmeler, İzlenim, İzlenme, İzmirli, Menzile, Zeminli,

6 Harfli Kelimeler

Benzer, Bereli, Bezeli, Bileme, Bilinç, Binbir, Brezil, Çelebi, Çember, Çeneli, Çileme, Çinili, Çizili, Enberi, Erimez, Erinme, Ermeni, Ezilme, İçerme, İçilme, İçimli, İçirme, İlenme, İnilme, İnleme, İnmeli, İrinli, İzinli, İzleme, Lineer, Lirizm, Menzil, Mibzer, Minber, Mineli, Nereli, Reçine, Rizeli, Zelber, Zembil,

5 Harfli Kelimeler

Belen, Beniz, Benli, Beril, Bezen, Bezir, Bezme, Biber, Biçem, Biçim, Biçme, Bilim, Bilir, Bilme, Biner, Binme, Birim, Birli, Çelen, Çelim, Çelme, Çemen, Çerez, Çimen, Çinli, Çizer, Çizim, Çizme, Ebeli, Elçim, Elzem, Enlem, Enzim, Erbin, Erime, Erinç, Ermin, Erzel, Erzin, Ezber,

4 Harfli Kelimeler

Bebe, Beli, Bere, Beri, Beze, Bezm, Bibi, Bile, Bili, Bini, Biri, Briç, Briz, Çene, Çeri, Çile, Çine, Çini, Çizi, Elçi, Elem, Elim, Emeç, Emel, Emen, Emin, Emir, Enez, Enir, Enli, Eren, Eril, Erim, Erin, Erme, Ezel, Ezme, İbne, İbre, İçel,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bez, Bin, Bir, Biz, Bre, Çil, Çim, Çir, Ebe, İle, İnç, İni, İri, Leb, Lim, Lir, Meç, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Zem, Zen, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, El, Em, En, Er, İç, İl, İm, İn, İz, Le, Me, Mi, Ne, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.