BAŞMAKLIK (TDK)


1 . Camide ayakkabı konulan yer.
2 . tarih Padişahın anne, kız kardeş, kız ve hasekilerine bağlanan ödenek, has, arpalık.

Başmaklık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANNE Nedir?


1 . Çocuğunu dünyaya getiren kadın, ana, valide.
2 . Yavrusu olan dişi hayvan.

ARPA Nedir?


1 . Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum vulgare): "Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?"- F. R. Atay.
2 . Bu bitkinin ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen taneleri.
3 . argo Rüşvet.

ARPALIK Nedir?


1 . Arpa ekilen yer, arpa tarlası: "Hüseyin'i köyün kenarında, arpalık hendeğinin içinde öldürülmüş buldular."- M. Ş. Esendal.
2 . Arpa konulan yer.
3 . Hayvanın dişinde bulunan ve hayvan yaşlandıkça silindiği için yaşını belli eden bir nişan.
4 . mecaz Karşılıksız yarar sağlanılan yer veya kimse, yemlik.
5 . tarih Başmaklık.
6 . tarih Müftü, kazasker vb. din görevlilerine aylık yerine verilen giyecek, yiyecek vb. şeyler veya para.

AYAKKABI Nedir?

Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen, iskarpin, çizme, kundura, makosen, sandalet, patik, galoş gibi türleri olan ayak giyeceği, °pabuç.

CAMİ Nedir?


1 - Toplayan, bir araya getiren.
2 - İçine alan, içinde bulunduran.

CAMİ Nedir?

Müslümanların hep birlikte tapınmak için toplandıkları yer.

HASEKİ Nedir?


1 . Osmanlı Devleti'nde bir görevde eskimiş olanlara verilen unvan.
2 . Bostancı ocağının küçük dereceli subayları.
3 . Osmanlı sarayında karavaşlar arasından seçilen padişah gözdesi.

KARDEŞ Nedir?


1 . Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı: "Öz kardeş. Üvey kardeş. Kız kardeş. Erkek kardeş."- .
2 . Yaşça küçük olan çocuk.
3 . ünlem Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü: "Güle güle Fahri Bey kardeşim!"- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Aralarında çok değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri: "Din kardeşi."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

ÖDENEK Nedir?


1 . Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat.
2 . Parlamento üyelerine, görevleri sebebiyle verilen, yolluk dışında kalan para.
3 . hukuk Devlet harcamalarının yapılabilmesi için her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama izni.

PADİŞAH Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

A A B I K K L M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Başmaklık,

8 Harfli Kelimeler

Akşamlık, Bakılmak, Bakışmak, Balkımak, Başkalık, Kalkışma, Kışlamak,

7 Harfli Kelimeler

Akbalık, Akışmak, Akkışla, Alışmak, Almaşık, Aşılmak, Bakılma, Bakışma, Balkıma, Başaklı, Iklamak, Kabalık, Kakılma, Kakışma, Kakmalı, Kaşımak, Kışlama, Maşalık, Şakımak,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Alaşım, Alışma, Amalık, Aşılma, Bakkal, Bakmak, Başlık, Başmak, Başmal, Bıkmak, Iklama, Kakıma, Kalkış, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kaşıma, Kılmak, Kışlak, Maaşlı, Mablak, Maşalı, Şakıma, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Akbaş, Aklık, Akmak, Akşam, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Aşlık, Aşmak, Bakam, Bakım, Bakış, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Başak, Başka, Başlı, Bıkma, Kabak, Kakım, Kakış, Kakma, Kalak, Kalbı, Kalık, Kalım, Kalış, Kalma, Kamış, Kaşık, Kaşlı, Kılma, Kışla, Lamba, Makak,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akak, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Aşık, Aşım, Aşma, Bakı, Bala, Kaba, Kaka, Kala, Kama, Laka, Lama, Maaş, Mala, Maşa, Şaka, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Ama, Aşı, Aşk, Bak, Bal, Baş, Kak, Kal, Kam, Kaş, Kıl, Kış, Lak, Lam, Mal, Maş, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.