BAĞDAŞTIRMACILIK (TDK)


1 . Farklı kökenlere sahip değişik kültür özelliklerini birleştirme veya kaynaştırma işi.
2 . felsefe Pek çok değişik öğretiyi birleştirmeyi amaçlayan felsefi veya dinî öğreti.

Bağdaştırmacılık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi C , onüçüncü harfi I , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi I , Başı B sonu K olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMAÇ Nedir?


1 . Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.
2 . Gaye: "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır."- Anayasa.
3 . Hedef: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞİK Nedir?


1 . Değiştirilmiş, muaddel: "Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince..."- .
2 . Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: "Değişik bir oda takımı."- .
3 . Çeşitli, farklı: "Değişik renkler."- .
4 . isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek: "Hiç değişiğim kalmadı."- .
5 . isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

FARKLI Nedir?

Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı: "Vücut ve yüz hatları, giyiniş ve yürüme tarzı çok mu farklı?"- R. H. Karay.

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

FELSEFİ Nedir?

Felsefe ile ilgili, felsefeye ilişkin: "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerden ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir."- Anayasa.

KAYNAŞTIRMA Nedir?


1 . Kaynaştırmak işi.
2 . dil bilgisi Kelime veya birleşik kelime içerisinde bir araya gelen seslerin birbirlerini etkileyerek kısalmaya yol açması olayı: Kayın ana > kaynana, kayın ata > kaynata, sütlü aş > sütlaç gibi.

KÖKEN Nedir?


1 . Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe: "Yazının kökeni resimdir."- .
2 . Soy, asıl.
3 . ticaret Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin.
4 . halk ağzında Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.
5 . eskimiş Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.

KÜLTÜR Nedir?


1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4 . Bireyin kazandığı bilgi: "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5 . Tarım.
6 . biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

SAHİP Nedir?


1 . Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik.
2 . Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil: "Bilgi sahibi. Zevk sahibi."- .
3 . Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse: "Düğün sahipleri gibi adımbaşında bahşiş dağıttığım için hizmetçiler de yüksünmüyorlardı."- R. N. Güntekin.
4 . mecaz Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A B C D I I I K L M R T Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Bağdaştırılmak,

13 Harfli Kelimeler

Bağdaştırılma, Bağdaştırmacı,

12 Harfli Kelimeler

Abartmacılık, Acılaştırmak, Bağdaştırıcı, Bağdaştırmak,

11 Harfli Kelimeler

Abartıcılık, Acılaştırma, Adlaştırmak, Ağartıcılık, Aşırmacılık, Bağdaşılmak, Bağdaştırma, Bağışlatmak, Bağıtlaşmak, Başkaldırma, Dalaştırmak, Marabacılık, Matbaacılık, Şamatacılık, Taşımacılık,

10 Harfli Kelimeler

Abartılmak, Adlaştırma, Ağartılmak, Ağırlaşmak, Ağırlatmak, Aklaştırma, Alıştırmak, Ambarcılık, Arabacılık, Bağdaşılma, Bağışlamak, Bağışlatma, Bağıtlamak, Bağıtlaşma, Bakırlaşma, Bardakaltı, Başağırlık, Başarılmak, Başkaldırı, Batırılmak, Bıktırılma, Cadılaşmak, Cırıldamak, Dağıtılmak, Dalaştırma, Ilıştırmak, Işıldatmak, Kabartmalı, Kaldırımcı, Karşıtlama, Katırlaşma, Şakırdatma, Şarıldamak, Şıkırdatma, Şırıldamak, Tarımcılık, Tıraşlamak,

9 Harfli Kelimeler

Abartılış, Abartılma, Abartmacı, Abartmalı, Acıktırma, Acılaşmak, Acımtırak, Acıtılmak, Ağartılış, Ağartılma, Ağdacılık, Ağılaşmak, Ağırbaşlı, Ağırlamak, Ağırlaşma, Ağırlatma, Akşamları, Aktarılış, Aktarılma, Aktarmacı, Aktarmalı, Aldırtmak, Alıştırma, Aratılmak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Arıtılmak, Artıklama, Aşarcılık, Aşılatmak, Aşırılmak, Atımcılık, Bağdaşmak, Bağıcılık, Bağırtlak, Bağırtmak, Bağışlama, Bağıtlama, Bağlamacı,

8 Harfli Kelimeler

Abacılık, Abartıcı, Abartılı, Abartmak, Acıkılma, Acılaşma, Acıtılma, Adımbaşı, Adlaşmak, Ağartıcı, Ağartmak, Ağdırmak, Ağılamak, Ağılaşma, Ağırlama, Ağıtlama, Ağlaşmak, Ağlatıcı, Ağlatmak, Ağrıtmak, Akışmalı, Akıtmalı, Aktarıcı, Aldatıcı, Aldatmak, Aldırmak, Aldırtma, Altmışar, Arabalık, Aracılık, Aralıkta, Aratılma, Ardılmak, Arıcılık, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Arıtılış, Arıtılma, Aşağılık,

7 Harfli Kelimeler

Abartık, Abartış, Abartma, Abramak, Acarlık, Acıkara, Acıtmak, Adamcık, Adamcıl, Adamlık, Adaşlık, Adatmak, Adcılık, Adımlık, Adlaşma, Ağarmak, Ağartma, Ağcılık, Ağdalık, Ağdırma, Ağılama, Ağırlık, Ağırşak, Ağlamak, Ağlaşma, Ağlatış, Ağlatma, Ağrımak, Ağrıtma, Aklaşma, Aklımda, Akşamcı, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakart, Alarmak, Aldatış, Aldatma, Aldırış,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Ablacı, Abrama, Acıkış, Acıklı, Acıkma, Acılık, Acımak, Acımık, Acırak, Acıtış, Acıtma, Adacık, Adaklı, Adalar, Adamak, Adamca, Adatma, Ağalık, Ağarık, Ağarma, Ağartı, Ağdacı, Ağdalı, Ağımlı, Ağırca, Ağlama, Ağlatı, Ağrılı, Ağrıma, Akarca, Akdarı, Akılcı, Akımcı, Akışlı, Akışma, Akıtış, Akıtma, Aklama, Akraba,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Abacı, Abalı, Abdal, Ablak, Abraş, Acaba, Acara, Acılı, Acıma, Adalı, Adama, Adamı, Ağcık, Ağılı, Ağlak, Ağmak, Akala, Akbaş, Akıcı, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaca, Alaka, Alarm, Alıcı, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Ambar, Araba, Aracı, Araka, Arama, Ardak, Ardıl, Arıcı,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abra, Acar, Adak, Adam, Adaş, Adcı, Adıl, Adım, Adlı, Ağcı, Ağda, Ağıl, Ağım, Ağır, Ağış, Ağıt, Ağlı, Ağma, Ağrı, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Aldı, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amca, Arak, Arda, Arık, Arış, Arka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Ada, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Bad, Bağ, Bak, Bal, Bar, Baş, Bat, Cağ, Cam, Car, Cık, Dağ, Dal, Dam, Dar, Dış, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kaş,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ağ, Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.