ANLAYIŞSIZLIK (TDK)


1 . Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik: "Bir gün tatsızlıklar başlayacaksa bu, onun anlayışsızlığı yüzünden olacaktı."- T. Buğra.
2 . Hoşgörüsüzlük.

Anlayışsızlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi I , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı A sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

ANLAYIŞSIZ Nedir?


1 . Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi.
2 . Hoşgörüsüz.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

GABİ Nedir?

Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı, bön: "Haftanın kaç günü, günün kaç saat olduğunu bilmeyecek kadar gabi olan sütnine yalanlar uydurarak dolabını yiyecekle dolduruyordu."- R. N. Güntekin.

GABİLİK Nedir?

Anlayışsızlık, ahmaklık, kalın kafalılık, bönlük.

HOŞGÖRÜ Nedir?

Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans: "Pek az kimseye göstermiş olduğu bir hoşgörüden yararlandım."- A. Ş. Hisar.

HOŞGÖRÜSÜZ Nedir?

Hoşgörüsü olmayan, hoşgörü ile davranmayan, müsamahasız, toleranssız: "Bakın, hikâye zordur, acımasız ve hoşgörüsüzdür. Oturursunuz ve başından kalkamazsınız."- T. Dursun K.

HOŞGÖRÜSÜZLÜK Nedir?

Hoşgörüsüz olma durumu, müsamahasızlık, toleranssızlık.

İZAN Nedir?

Anlayış, anlama yeteneği.

İZANSIZ Nedir?

Anlayışsız, düşüncesiz.

İZANSIZLIK Nedir?

Anlayışsızlık, düşüncesizlik: "Gerçi ona da evin çocuğu demişlerdi ama saygısızlığın, izansızlığın bu derecesi olur mu?"- R. N. Güntekin.

KAFA Nedir?


1 . İnsan başı, ser.
2 . Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü.
3 . Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu.
4 . Mekanik bir bütünün parçası: "Distribütör kafası."- .
5 . mecaz Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek: "Kafasının faaliyetini fikirden ziyade işe vermiş."- Y. K. Beyatlı.
6 . mecaz Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet: "Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı."- Y. Z. Ortaç.

KAFALI Nedir?


1 . Kafası olan.
2 . Kafası herhangi bir biçimde olan: "Çıkık kafalı."- .
3 . mecaz Bilgili, kavrayışlı ve anlayışlı: "Kafalı adam."- .

KAFASIZ Nedir?


1 . Kafası olmayan.
2 . mecaz Düşünüşü, anlayışı ve kavrayışı kıt olan, anlayışsız, kavrayışsız.

KAFASIZLIK Nedir?

Kafasız olma durumu, anlayışsızlık, kavrayışsızlık: "Dalgınlık ve unutkanlığı, tembellik ve kafasızlığını perdelemek için kullanma bayağılığına düşmez."- A. Boysan.

KALIN Nedir?


1 . Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı: "Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü."- H. R. Gürpınar.
2 . Enli ve gür (kaş).
3 . Yoğun, akıcılığı az olan: "Kalın bir sis tabakası."- .
4 . Etli, dolgun: "Dudakları kalın, yüzü ergenlik içinde..."- M. Ş. Esendal.
5 . Pes (ses): "Aileyi geçindiren babaya bu kalın sesli, kalın kaşlı, yumuşak bakışlı adama saygı ile, biraz da korku ile bağlanmışızdır."- H. Taner.

OLACAK Nedir?


1 . Olma, gerçekleşme olasılığı bulunan şey: "Olmuşa değil, olacağa bak!"- .
2 . Olmasının önüne geçilemeyen durum: "İş olacağına varır."- .
3 . sıfat Olması, yapılması uygun olan: "Bu olacak iş mi?"- .

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

TATSIZ Nedir?


1 . Tadı iyi olmayan, lezzetsiz.
2 . Tadı olmayan, sası.
3 . zarf Hoşa gitmeyen bir biçimde: "Her şey, herkes boş, abes, çirkin, münasebetsiz, tatsız görünür."- A. Ş. Hisar.
4 . mecaz Hoşa gitmeyen, can sıkan: "O akşamki tatsız olaya benim de canım sıkıldı."- Ç. Altan.
5 . mecaz Sohbeti hoş olmayan veya geçimsizlik çıkaran (kimse).

TATSIZLIK Nedir?


1 . Tatsız olma durumu.
2 . mecaz Hoşa gitmeyen, can sıkan davranış veya durum: "Düğün sahipleri erkenden tatsızlık çıkacağını gördüler, gidip delikanlılara yalvardılar."- M. Ş. Esendal.

VURDUMDUYMAZ Nedir?

Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz: "... ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar..."- H. R. Gürpınar.

VURDUMDUYMAZLIK Nedir?

Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık: "Vefakârlığı da öyleydi. Genel unutkanlığa, vurdumduymazlığa karşı içinden gelen bir tepki idi."- H. Taner.

YÜZÜNDEN Nedir?

-den ötürü: "O da çocuklar yüzünden alışmış, onlar yüzünden daha uygun görmüş, karısına anne derdi."- S. F. Abasıyanık.

A A I I I K L L N S Y Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Anlayışsızlık,

10 Harfli Kelimeler

Analıkızlı, Anlayışsız, Aynasızlık, Islıklanış,

9 Harfli Kelimeler

Akıllanış, Anasızlık, Anlayışlı, Asyalılık, Aşısızlık, Şanslılık, Yalnızlık, Yanlışlık, Yansızlık,

8 Harfli Kelimeler

Asılanış, Aslanlık, Kalaysız, Kaynaşlı, Nakışsız, Nazlılık, Saklanış, Saklayış, Sallanış, Sızlanış, Sızlayış, Yalansız, Yalınlık, Yanaşlık, Yankısız, Yanlılık, Yaşlılık, Yazınsal, Yılışkan,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Akılsız, Akışsız, Aksayış, Alınlık, Alışkan, Alışkın, Anızlık, Anlaklı, Anlaşık, Anlayış, Ayaksız, Ayazlık, Aylıklı, Aynalık, Aynasız, Aynılık, Azınlık, Isıalan, Islanış, Islıklı, Işıksız, Kalaylı, Kalaysı, Kanayış, Kasılış, Kazanış, Kazılış, Kazıyış, Kılınış, Kınasız, Kınayış, Kısalış, Kısılış, Kızılış, Nakışlı, Nalayık, Sakallı, Sakınış, Sakızlı,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akışlı, Akyazı, Alaylı, Alaysı, Alınış, Alışık, Alışkı, Alyans, Analık, Anasıl, Anasız, Anılık, Anılış, Anısal, Anızlı, Asılış, Asıllı, Askılı, Asyalı, Aşıklı, Aşısız, Ayaklı, Ayaksı, Ayılık, Aynalı, Aynısı, Azalış, Azıklı, Isınış, Işıklı, Işılak, Işınlı, Kansız, Kasalı, Kayısı, Kazalı, Kılsız, Kınalı, Kınsız,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Aksan, Akşın, Alkan, Alkış, Allık, Alyan, Analı, Anlak, Anlık, Ansız, Anzak, Asılı, Asklı, Aslan, Aslık, Aşılı, Aşkın, Aşlık, Aylak, Aylık, Aynaz, Aysız, Azılı, Azlık, Islak, Islık, Işkın, Kalan, Kalas, Kalay, Kalın, Kalış, Kalya, Kanal, Kanış, Kanlı, Kaslı, Kasnı, Kaşan,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Akış, Aklı, Alan, Alay, Alaz, Alık, Alın, Alış, Allı, Anal, Anık, Anız, Anka, Asal, Asık, Asıl, Askı, Asla, Asya, Aşık, Ayak, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayaz, Ayık, Ayın, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Azık, Azış, Ilık, Isıl, Isın, Iska, Işık,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Ana, Anı, Asa, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Aya, Ayı, Ayn, Aza, Azı, Isı, Kal, Kan, Kas, Kaş, Kay, Kaz, Kıl, Kın, Kış, Kız, Lak, Lal, Lan, Laz, Nal, Nas, Naz, Sak, Sal, San, Say, Saz, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, As, Aş, Ay, Az, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.