ŞERİATÇI (TDK)

Dinin esaslarını sadece dinî hayatta değil, hukuksal, ekonomik ve siyasal düzenlemelerde de geçerli kılmak isteyen, şeriat yanlısı kimse.

Şeriatçı kelimesi baş harfi Ş son harfi I olan bir kelime. Başında Ş sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi I . Başı Ş sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DİNİ Nedir?

Dinsel.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENLEME Nedir?


1 . Düzenlemek işi, tertip, organizasyon.
2 . Belirli kurallara göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman.
3 . hukuk Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.
4 . müzik Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman.

EKONOMİK Nedir?


1 . Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi: "Bugüne kadar ekonomik bakımdan ne sıkıntılar çektiğimizi bir biz biliriz."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Az masraflı, kazançlı, hesaplı, iktisadi.
3 . mecaz Kolay kullanılabilen: "Matematik dili ayrıca en ekonomik dildir."- H. Taner.

ESAS Nedir?


1 . Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel.
2 . Bir iş veya sözde doğru biçim: "Bu işin esası böyle değil."- .
3 . sıfat Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi: "Esas düşünce. Esas görev."- .

GEÇERLİ Nedir?


1 . Yürürlükte olan, uygulanan, meri, muteber.
2 . mecaz Beğenilen, tutulan, sürümü olan.

HAYA Nedir?

Erbezi torbası, yumurta, °testis.

HAYA Nedir?

Ut, utanç, utanma, sıkılma.

HAYAT Nedir?


1 - Yaşam, dirim.
2 - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, °ömür.
3 - Yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı.
4 - Meslek ve durum.
5 - Geçim koşullarının tümü.
6 - Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
7 - Yazgı, kader.
8 - Canlı varlık; yaşamayı sağlayan koşulların tümü.
9 - Bir kimsenin tarihsel biyografisi, yaşam öyküsü.

HUKUK Nedir?


1 - Haklar, insan varlığına temel oluşturan hak ve adalet kavramı.
2 - İnsan ve yurttaşlık haklarını kuram ve uygulama açısından uygulayan bilim.
3 - Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü, tüze.
4 - Yasaların cezayla ilgili olmayıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren bölümü.
5 - Haklar.
6 - Ahbaplık, dostluk.

HUKUKSAL Nedir?

Tüzel.

KILMAK Nedir?


1 - "Etmek", "yapmak" anlamında yardımcı eylem olarak kullanılır.
2 - (Namaz için) Yerine getirmek.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SADECE Nedir?

Yalnızca: "Her millette olduğu gibi bizde de kelimeleri, şiir canlandırmış, nesir sadece kullanmıştır."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SİYASAL Nedir?

Politika ile ilgili, siyasi, politik: "Bu inanç aynı yolun yolcusu olmak niteliğini yitirecek ve siyasal rekabete dönüşecektir"- M. C. Anday.

ŞERİAT Nedir?

Kuran'daki ayetlerden, Peygamberin sözlerinden çıkarılan, dinsel temellere dayanan Müslümanlık yasası, İslam hukuku.

YANLI Nedir?

Yandaş.

A E I R T Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Şeriatçı,

6 Harfli Kelimeler

Aşiret, Ateşçi, İşaret, Şerait, Şeriat,

5 Harfli Kelimeler

Artçı, Artış, Çarşı, Çaşıt, Çatış, Çeşit, Çitar, İrşat, İşret, Reşit, Şaire, Şatır, Şerit, Taşçı, Teşri, Tıraş, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Açış, Açıt, Arış, Arşe, Artı, Aşçı, Aşıt, Aşir, Atçı, Ateş, Atış, Çare, Çatı, Çeri, Çıra, Çıta, Çita, Erat, Eriş, Eşit, Etçi, Itri, İare, İaşe, İçre, İrat, İşar, İşte, İtçe, Raşe, Raşi, Rate, Şair, Şart, Şerç, Şeri, Şıra, Şiar, Şita, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ait, Arı, Ari, Arş, Art, Aşı, Ate, Ati, Çar, Çat, Çıt, Çir, Çiş, Çit, Eti, Ira, İta, Ret, Şat, Şer, Şet, Şia, Taç, Tar, Taş, Ter, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ar, Aş, At, Çe, Er, Eş, Et, İç, İş, İt, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.