ŞIKIRDAMAK (TDK)


1 . Birbirine çarpan metal nesneler şıkırtı sesi çıkarmak: "Demir gagalı geveze leylekler gibi durmadan şıkırdayan makamları dinliyordum."- Ö. Seyfettin.
2 . halk ağzında Aydınlanmak, parlamak.

Şıkırdamak kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi I , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı Ş sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYDIN Nedir?


1 . Işık alan, ışıklı, aydınlık: "Aydın bir oda."- .
2 . Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse), münevver: "Akşam gazetesi, yurt aydınlarıyla konuşarak bizde niçin yazar yetişmediğinin sebeplerini araştırdı."- O. V. Kanık.
3 . Kolayca anlaşılacak kadar açık, vazıh (söz veya yazı).

AYDINLANMA Nedir?


1 . Aydınlanmak işi.
2 . mecaz Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinme, tenevvür.
3 . fizik Bir yüzeyin, karşısına konulan eşit ışık kaynaklarının sayısı ile orantılı olarak aydınlık görünmesi.

AYDINLANMAK Nedir?


1 . Aydınlık olmak.
2 . mecaz Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek: "Personelin yeteri kadar aydınlandığına kani olduktan sonra iki ciddi alarm denemesi yaptı."- H. Taner.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

ÇARPAN Nedir?

Bir çarpma işleminde çarpılan sayının kaç kez tekrarlanacağını gösteren sayı, çoğaltan: "7x3=7+7+7=2
1 işleminde
3 sayısı 7'nin çarpanıdır."- .

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARMA Nedir?


1 . Çıkarmak işi, emisyon.
2 . askerlik Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.
3 . matematik Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

ÇIKARMAK Nedir?


1 . Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak: "Çantasından çok sayfalı, maroken kaplı küçük bir defter çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . (-i) Sonunu getirmek: "Bu para ile ayı çıkarırız."- .
3 . (-i) Anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek.
4 . (-i) Bulmak, ortaya koymak: "Yalanını çıkarmak. Yanlışını çıkarmak."- .
5 . (-i) Hatırlamak: "Adamı nereden tanıdığımı tam olarak çıkarmaya çalıştım."- N. Cumalı.
6 . (-i, -den) Öfke, hırs, acı vb.nin zararını çektirmek: "Öfkesini benden çıkardı."- .
7 . (-i, -den) Sağlamak, elde etmek: "Ekmeğini taştan çıkarmak."- .
8 . (-i, nsz) Gibi göstermek, bir davranış yüklemek: "Birini hırsız çıkarmak. Suçlu çıkarmak."- .
9 . Sindirim yolundan dışarı atmak.
10 . İlgisini keserek uzaklaştırmak. 1
1 . (-i) Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak, soymak: "İhtiyar hatun, onun ayakkabılarını ve ceketini çıkarıp çekilip gitmişti."- S. F. Abasıyanık. 1
2 . (-i) Yayımlamak: "Gençlerin tenkitlerini gördü, yeni çıkardıkları edebiyat tarihlerini karıştırdı."- O. S. Orhon. 1
3 . (-i) Gidermek: "Lekeyi çıkarmak."- . 1
4 . (nsz) Sebep olmak, yol açmak: "Bir dedektif bürosu açmış, hükûmet zorluk çıkardığından kapatmıştı."- R. H. Karay. 1
5 . (nsz) Yapmak, üretmek: "Bu terzi çok iş çıkarıyor."- . 1
6 . (-e, nsz) Sunmak: "Konuklara çerez çıkardı."- . 1
7 . (-e, -i) Göstermek: "Sosyeteye bir ustabaşıyı kocam diye çıkaracaksın."- M. Ş. Esendal. 1
8 . (-i, -le) Bir şeyi bir örneğe göre yapmak: "Yeni öğrendiği bir tangoyu piyanoda tek parmakla çıkarmaya çalışan İlhami..."- H. Taner. 1
9 . (nsz) Yollamak, göndermek: "Bir adam çıkarıp oğlunu yanına getirtti."- .
20 . (nsz) Yükü boşaltmak: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay. 2
1 . (nsz) Resim yapmak. 2
2 . (nsz) Fotoğraf çektirmek. 2
3 . (-i), mecaz Söylemek: "Bu dedikoduyu ortaya mutlak bizim arkadaş çıkarmıştır."- O. C. Kaygılı. 2
4 . (-i, -den), matematik Üçüncü bir sayı elde etmek üzere belli bir sayıdan, daha az değerli başka bir sayı kadar birim eksiltmek, tarh etmek.

DURMADAN Nedir?

Ara vermeden, kesintisiz, sürekli: "Bir boş arsada davul zurna ile durmadan hora tepiliyor."- R. N. Güntekin.

GAGALI Nedir?


1 . Gagası olan.
2 . isim, denizcilik Gagaburun.

GEVEZE Nedir?


1 . Çok konuşan, çenesi düşük, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı, çaçaron: "Öyle geveze ki ben sormadan anlatmaya başladı."- H. Taner.
2 . mecaz Sır saklamayan, boşboğaz: "Haydi çocuklar ... şu gevezenin yalanını ortaya vurmak için çıkalım."- P. Safa.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

LEYLEKLER Nedir?

Leyleksiler takımının bir alt takımı (Ciconiiformes).

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

METAL Nedir?


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

NESNEL Nedir?


1 . Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.
2 . mecaz Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif.
3 . felsefe Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.

PARLAMA Nedir?

Parlamak işi: "Abdi Bey'in sabırsız, çabuk parlamaya yatkın mizacına karısının tevekküllü ve sakinliği fena hâlde batıyor"- A. İlhan.

PARLAMAK Nedir?


1 . Güçlü bir ışık çıkarmak, ışık saçmak: "O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; / O benimdir, o benim milletimindir ancak."- M. A. Ersoy.
2 . Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak: "Ayna parlıyor."- .
3 . Tutuşup alev çıkarmak: "Pof diye gaz parladı ve zaten seyrek olan kirpiklerimi ütüledi."- B. Felek.
4 . mecaz Mevkisi yükselmek: "Nüfuzlu akrabalarının yardımı sayesinde bir iki senede parlamış, büyük bir hariciye memuru olmuş."- R. N. Güntekin.
5 . mecaz Ün, san kazanmak, herkesçe tanınmak.
6 . mecaz Birdenbire öfkelenmek: "En büyük zaafı da kendisine çıkar sağlayacak insanlara karşı bile yoktan yere parlayıverişleri idi."- T. Buğra.
7 . mecaz Ortaya çıkmak: "Feride'nin yüzünde bir çocuk sevinci parladı."- R. N. Güntekin.

ŞIKIRTI Nedir?

Şıkırdama sonucu çıkan sesin adı: "Birden denizin oradan, öteden, su şıkırtısına benzer bir ses çalınıyor kulağına."- Z. Selimoğlu.

A A D I I K K M R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Şıkırdamak,

9 Harfli Kelimeler

Kıkırdama, Şıkırdama,

8 Harfli Kelimeler

Karışmak, Karkamış, Karmaşık, Kırışmak,

7 Harfli Kelimeler

Akışmak, Ardışık, Aşırmak, Kakışma, Karıkma, Karımak, Karışık, Karışım, Karışma, Kaşımak, Kırışma, Şakımak, Şımarık,

6 Harfli Kelimeler

Akdarı, Akışma, Aşırma, Dışarı, Dışrak, Iramak, Işımak, Kakıma, Karıma, Karmak, Karmık, Kaşıma, Kırkım, Kırkma, Kırmak, Markka, Maşrık, Şakıma, Şakrak,

5 Harfli Kelimeler

Adamı, Akmak, Akşam, Ardak, Aşırı, Aşmak, Damak, Damar, Daraş, Dışık, Dışkı, Drama, Irama, Irmak, Işıma, Kadar, Kakım, Kakış, Kakma, Kamış, Karık, Karış, Karma, Karşı, Kaşar, Kaşık, Kırık, Kırım, Kırkı, Kırma, Kışır, Makak, Marda, Marka, Rakam, Rakım, Ramak, Şakak, Şamar, Şarkı,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Adım, Akak, Akar, Akım, Akış, Akma, Arak, Arda, Arık, Arış, Arka, Arma, Aşar, Aşık, Aşım, Aşma, Dama, Dara, Darı, Dram, Irak, Işık, Işkı, Kadı, Kaka, Kama, Kara, Karı, Kırk, Maaş, Mark, Marş, Maşa, Rakı, Şaka, Şama, Şark,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Dam, Dar, Dış, Ira, Irk, Kak, Kam, Kar, Kaş, Kır, Kış, Maş, Ram, Şad, Şak, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Ar, Aş, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.