ÇİZELGELEMEK (TDK)

Açık ve sistemli bir biçimde bilgiyle verileri düzenlemek.

Çizelgelemek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENLEME Nedir?


1 . Düzenlemek işi, tertip, organizasyon.
2 . Belirli kurallara göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman.
3 . hukuk Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.
4 . müzik Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman.

DÜZENLEMEK Nedir?


1 . Düzenli, düzgün duruma getirmek, düzen vermek, tanzim etmek: "Odasını düzenledi."- .
2 . Yapmak, hazırlamak: "Merdivenleri, masaları gayet hantal, battal şeyler. Bodrumun ışığını da buna göre düzenlemişler."- B. R. Eyuboğlu.
3 . müzik Düzenleme yapmak.
4 . müzik Müzik aletlerini akort etmek.

SİSTEMLİ Nedir?


1 . Düzenli.
2 . Belli ilkelere, kurallara uyan, dizgeli, sistematik.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

E E E E G K L L M Z Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çelikleme, Geçmezlik, Gezelemek,

8 Harfli Kelimeler

Çekeleme, Eklemeli, Elekleme, Geçilmek, Geçmelik, Gezeleme, Gezilmek, Gezlemek, Gizlemek, Keçeleme, Lekeleme, Melezlik,

7 Harfli Kelimeler

Çekelez, Çekemez, Çekilme, Çekmeli, Çilemek, Çizelge, Eklemli, Elçekli, Ellemek, Ezilmek, Geçilme, Geçmeli, Gezilme, Gezleme, Gizleme, İzlemek, Killeme, Leçelik, Mezelik,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çileme, Çizmek, Ekilme, Ekleme, Elekçi, Elemek, Elemge, Elemli, Elleme, Emekçi, Emekli, Ezilme, Geçeli, Geçmek, Geçmez, Geleme, Gelmek, Gelmiç, Gemlik, Gezlik, Gezmek, İzleme, Keçeli, Keleme, Kelime, Lekeli, Meleke, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekme, Çelek, Çelgi, Çelik, Çelim, Çelme, Çilek, Çimek, Çizge, Çizme, Eklem, Elçek, Elçim, Eleme, Ellik, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Ezgiç, Ezmek, Geçek, Geçim, Geçme, Gelme, Gezme, Gizem, İçlem, İçmek, İlgeç, İlkel, İlmek, İmleç, İmlek, İzlek, İzlem, Kelem,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emeç, Emek, Emel, Emik, Ezel, Ezgi, Ezik, Ezme, Geçe, Gele, Gemi, Gezi, İçel, İçme, İlçe, İlke, İlle, İlme, İmge, Keçe, Keçi, Kele, Keme, Kile, Leçe, Leke, Lime, Meke, Meze,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Ege, Eke, Elk, Geç, Gem, Gez, Giz, İle, İlk, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Lig, Lim, Meç, Mil, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Ge, İç, İl, İm, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.