ÇİFTAYAKLILAR (TDK)

Duyargaları sekiz eklemli, vücut halkalarında ikişer çift ayak bulunan, ıslak ve karanlık yerleri seven çokayaklılar topluluğu.

Çiftayaklılar kelimesi baş harfi Ç son harfi R olan bir kelime. Başında Ç sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi F , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi Y , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi A , onüçüncü harfi R . Başı Ç sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAK Nedir?


1 . Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
2 . Bacak.
3 . Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."- .
4 . Vücudun belden aşağı bölümü: "Ayağına bir pantolon çekti."- .
5 . Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."- .
6 . Basamak.
7 . Fut.
8 . Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
9 . halk ağzında Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
10 . eskimiş Yarım arşın veya 30,
5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem. 1
1 . coğrafya Göl ayağı. 1
2 . edebiyat Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 1
3 . edebiyat Halk edebiyatında uyak: "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler."- S. Birsel. 1
4 . matematik Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: "Dikme ayağı."- . 1
5 . spor Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 1
6 . spor Altılı ganyanda yer alan her bir koşu.

ÇİFT Nedir?


1 - (Nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan.
2 - Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.
3 - Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.
4 - Küçük maşa ya da cımbız.

ÇOKAYAKLILAR Nedir?

Eklembacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir ya da iki çift ayağı olan takımı.

DUYAR Nedir?


1 . Duygulu, duygun, duyarlı, hassas.
2 . Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan: "Duyar bölge."- .

DUYARGA Nedir?


1 . Önceden belirlenmiş ışığı veya nesneyi algılayıp gerekli hareketi başlatan aygıt, sensör.
2 . hayvan bilimi Eklem bacaklılarda, başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lamise, anten: "Balık pazarında duyargaları henüz oynar karidesler mi istersiniz, midye dolmaları mı?"- A. İlhan.

EKLEM Nedir?

Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.

EKLEMLİ Nedir?

Eklemi olan.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HALK Nedir?


1 - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum.
2 - Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
3 - Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
4 - Belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
5 - Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
6 - Aydınların dışında kalan topluluk.
7 - Kalabalık, insan topluluğu.

HALKA Nedir?


1 . Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember: "Belinde uzun gümüş halkalarla asılı gümüş anahtarları vardı."- F. R. Atay.
2 . Çember biçiminde çeşitli nesnelerden yapılmış tutturma aracı: "Perde halkası."- .
3 . Değerli metallerden yapılan çember biçimindeki süs eşyası: "Kulağındaki altın halka. Nişan halkası."- .
4 . Su gibi sıvıların içine katı bir nesnenin düşmesiyle oluşan, gittikçe büyüyerek açılan çembere benzeyen biçim: "Suda halkalar oluştu."- .
5 . Çember biçiminde dizilmiş topluluk.
6 . Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü vb. sebeplerle göz altında beliren koyuluk: "Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? / Ya gözler altındaki mor halkalar?"- C. S. Tarancı.
7 . Bir tür ufak, yağlı ve tuzlu simit: "İstanbul fırınları çocuk bileği gibi ince halkalar yaparlardı."- R. N. Güntekin.
8 . sıfat Çember biçiminde olan.
9 . spor Yerden yüksekliği ayarlanabilen aralıklara asılı iki halatın uçlarına takılan 1
8 cm çapında, 2
8 mm kalınlığında tahta veya deri kaplı iki demir halkadan oluşan asılma araçlarından her biri.

ISLAK Nedir?


1 . Suya batırılmış, üzerine su dökülmüş veya yağmurdan ıslanmış olan: "İkisi de gözlerinin ıslak, kalplerinin hüzünlü olduğunu anlamışlardı."- H. E. Adıvar.
2 . Herhangi bir nedenle yaşarmış, sulanmış: "Hastanın soğuk terle ıslak alnına avucunu koyarak durdu."- P. Safa.

İKİŞER Nedir?

İki sayısının üleştirme sıfatı, her defasında ikisi bir arada olan, her birine iki: "Bu, ikişer katlı ve yan yana iki binadır."- A. Ş. Hisar.

KARANLIK Nedir?


1 . Işık olmama durumu: "Biz, karanlığın içinde ilerliyoruz."- H. Taner.
2 . mecaz Üzüntü, sıkıntı, perişanlık: "Demiştim ya; bütün memleketi bir yas karanlığı kaplamıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan.
4 . sıfat, mecaz Yasalara, töreye uygun olmayan: "Bu karanlık işlerin hesabını sorarlar."- M. Ş. Esendal.
5 . sıfat, mecaz Gereğince anlaşılıp bilinemeyen, ne olacağı, sonu belli olmayan (durum): "Bu kadar karışık ve karanlık bir mevzuda neye istinaden, hangi ... teşhis konulabilir?"- A. Ş. Hisar.
6 . sıfat, mecaz Karışık.

SEKİZ Nedir?


1 . Yediden sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 8, VIII rakamlarının adı.
3 . sıfat Yediden bir artık.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

VÜCUT Nedir?


1 . İnsan veya hayvan gövdesi, beden: "Koltukta vücudunu bir yandan bir yana çevirirken âdeta inliyor."- R. N. Güntekin.
2 . eskimiş Var olma, varlık.

A A A F I K L L R T Y Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Falçatalı, Kalafatçı,

8 Harfli Kelimeler

Afrikalı, Aralıkta, Ayakaltı, Çatallık, Falakalı, Fiyakalı, İftarlık, Karaçalı, Kartallı, Yaltakçı,

7 Harfli Kelimeler

Akliyat, Alakalı, Alakart, Alçaltı, Alçarak, Arkalıç, Ayırtaç, Aylakçı, Çalyaka, Çatallı, Çaykara, Falçata, Fırkata, Filarlı, Firaklı, Fiyatlı, Irkiyat, İlaçlık, Kalafat, Kalaylı, Kalçalı, Karaltı, Karatay, Lakayıt, Liralık, Liyakat, Taraflı, Tarakçı, Taraklı, Tayalık, Yaratık, Yatakçı, Yataklı, Yatalak, Yırtlak,

6 Harfli Kelimeler

Afrika, Alaçık, Alaylı, Alıkça, Alkali, Altlık, Araçlı, Arafat, Arakçı, Araklı, Aralık, Arkalı, Atalık, Ayakçı, Ayaklı, Ayakta, Ayarlı, Ayartı, Ayıraç, Çalkar, Çarkıt, Çarklı, Çarlık, Çatlak, Çaylak, Çaylık, Façalı, Falaka, Farika, Farklı, Fırlak, Firkat, Fiyaka, Fraklı, Irakça, İlaçlı, İlarya, Kafalı, Karafa, Karalı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Açlık, Afaki, Akait, Akala, Akçıl, Aktar, Aktif, Alaka, Alçak, Alkil, Allık, Altık, Altlı, Araka, Ariya, Arkaç, Arkıt, Artçı, Artık, Atari, Aylak, Aylık, Ayraç, Ayrıç, Ayrık, Ayrıt, Çakal, Çakar, Çakıl, Çakır, Çakra, Çalak, Çalar, Çalık, Çalkı, Çaltı, Çarık, Çarka, Çatak,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açıt, Açkı, Afak, Afal, Afat, Akaç, Akar, Akça, Akıl, Akil, Akit, Aklı, Akli, Alay, Alçı, Alfa, Alıç, Alık, Alil, Allı, Altı, Araç, Araf, Arak, Arık, Arif, Arka, Arlı, Artı, Arya, Atak, Atçı, Atıf, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Afi, Aft, Ait, Aka, Akı, Ala, Ali, Alt, Ara, Arı, Ari, Ark, Art, Ata, Ati, Aya, Ayı, Çak, Çal, Çar, Çat, Çay, Çıt, Çil, Çir, Çit, Çiy, Fak, Fal, Far, Fay, Fır, Fil, Fit, Ira, Irk, İfa, İka, İla,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Af, Ak, Al, Ar, At, Ay, Fa, İç, İl, İt, Ki, La, Ra, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.