ÇATIŞMAK (TDK)


1 . Birbirine çatmak veya çatılmak: "Ulu denizin üstünü çatışan, şimşeklenen kara bulutlar sardı."- Y. Kemal.
2 . Söz, iddia veya davranış birbirini tutmamak, birbirini çelmek, mütenakız olmak.
3 . Karşılıklı vuruşmak.
4 . Kavga etmek.
5 . Deve ve köpek çiftleşmek.

Çatışmak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

BULUT Nedir?


1 - Havayuvarındaki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar.
2 - Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın.

ÇATI Nedir?


1 . Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü: "Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü.
3 . Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer.
4 . İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu.
5 . mecaz Barınılan, sığınılan yer.
6 . mecaz Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik.
7 . dil bilgisi Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi.
8 . edebiyat Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu: "Halit Ziya Uşaklıgil'in, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki sağlam çatıyı onunkilerde bulamazdınız."- H. Taner.
9 . mimarlık Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı.

ÇATILMAK Nedir?

Çatma işine konu olmak: "Hafifçe kaşları çatıldı fakat gene sakin bir sesle..."- H. E. Adıvar.

ÇATMAK Nedir?


1 - Değnek, kılıç, tüfek gibi uzun şeylerden birkaç tanesini, tepelerinden birbirine çaprazlama dayayarak durdurmak.
2 - (Kereste vb. gereci) Birbirine tutturmak.
3 - Bir şeyi yapmak için gerekli parçaları bir araya getirmek.
4 - (Yükü hayvana) İki yanlı yüklemek.
5 - (Yemeni, çatkı, yazma gibi şeyleri başa) Bağlamak.
6 - (Kaş, yüz için) Sertlik, öfke bildiren bir duruma sokmak.
7 - Üzücü olaylarla karşılaşmak.
8 - Birine sert sözler söylemek ya da yazılar yazmak.
9 - Rastlamak, tesadüf etmek.

ÇELME Nedir?


1 . Çelmek işi.
2 . Birini yere düşürmek için ayağının önüne ayak uzatma: "Bir itişme, bir bakışma, bir yanındakine çelme vurup öne geçme yarışıdır gidiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Arkadan hafifçe bağlanan baş örtüsü.

ÇİFT Nedir?


1 - (Nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan.
2 - Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.
3 - Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.
4 - Küçük maşa ya da cımbız.

ÇİFTLEŞMEK Nedir?


1 . Bir şey tekken bir tanesinin daha katılmasıyla iki olmak.
2 . Erkek ve dişi hayvan veya bitki hücreleri döllenmek için bir araya gelmek.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

DEVE Nedir?

Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus).

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

İDDİA Nedir?


1 . Sav: "Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu."- T. Buğra.
2 . Kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış gibi gösterme: "Yazarlık iddiasında ama..."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARŞILIKLI Nedir?


1 . İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil: "Karşılıklı yardım. Karşılıklı saygı."- .
2 . Birbirine karşı bulunan: "Salıncağın üzerinde karşılıklı ayakta duran kızlar, fıldır fıldır dönüyorlardı."- O. C. Kaygılı.
3 . zarf Birbirlerine karşılık olarak: "Çevredeki halk ise iki olmuş, bir kısmı satana, öbürü alana yardım ediyor; karşılıklı bağrışıyorlar."- R. H. Karay.
4 . zarf Birbiriyle ilgili olarak.

KAVGA Nedir?


1 . Düşmanca davranış ve sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa: "Kavga olmadan evden fırlasak ne iyi olacak."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Herhangi bir amaca erişmek, bir şeyi elde etmek veya bir şeye karşı koyabilmek için harcanan çaba, verilen mücadele: "Ekmek kavgası."- .
3 . eskimiş Savaş.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

KÖPEK Nedir?


1 - Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris).
2 - Aşağılık niyetlerle yaltaklanan ya da davranışları kötü olan kimse için sövgü sözü olarak kullanılır.

MÜTENAKIZ Nedir?

Çelişkili.

ŞİMŞEK Nedir?


1 . Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık, balkır, çakım, çakın, yalabık, yıldırak.
2 . mecaz Parıltı.

TUTMA Nedir?


1 . Tutmak işi: "Daha çatal ve bıçağı tutmasına eli yatmamıştı, ikide bir düşürürdü."- R. H. Karay.
2 . Destekleme.
3 . Yanaşma.
4 . spor Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

VURU Nedir?

Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş.

VURUŞ Nedir?


1 . Vurma işi: "Bazen kalbinin hafif ve sık çarpıntıları arasında ansızın tokmak gibi vuruşlar var."- P. Safa.
2 . müzik Bir ölçüyü oluşturan eşit sürelerden her biri, darp: "İki vuruşu olan ölçü."- .
3 . teknik Bir kuvvetin etkileme süresi ile şiddetinin çarpımından çıkarılan nicelik.

VURUŞMA Nedir?

Vuruşmak işi.

VURUŞMAK Nedir?


1 . Birbirini vurmak, dövüşmek.
2 . Savaşmak, çarpışmak.

A A I K M T Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çatışmak, Katışmaç,

7 Harfli Kelimeler

Atışmak, Çakışma, Çatışma, Kaçışma, Katışma, Takışma, Taşımak,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Atışma, Çatmak, Kaşıma, Şakıma, Taşıma, Taşmak, Tıkama,

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Akşam, Aktaş, Aşmak, Atmak, Atmık, Çakım, Çakış, Çakma, Çamaş, Çamat, Çaşıt, Çatak, Çatık, Çatış, Çatkı, Çatma, Çıkma, Çıtak, Kaçış, Kaçma, Kaçta, Kamçı, Kamış, Katım, Katma, Maçka, Makat, Makta, Takım, Takma, Taşak, Taşçı, Taşım, Taşma, Tıkaç, Tıkma,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açış, Açıt, Açkı, Açma, Akaç, Akça, Akım, Akış, Akma, Amaç, Aşçı, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atçı, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Çakı, Çatı, Çıma, Çıta, Kaça, Kaçı, Kama, Katı, Kıta, Maaş, Maça, Maşa, Şaka, Şama, Taam,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ama, Aşı, Aşk, Ata, Çak, Çam, Çat, Çıt, Kaç, Kam, Kaş, Kat, Kıç, Kış, Kıt, Maç, Maş, Mat, Şak, Şat, Şık, Taç, Tak, Tam, Taş, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, Aş, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.