ÇÖZÜMLENMEK (TDK)


1 . Çözümleme işine konu olmak, analiz edilmek, tahlil edilmek.
2 . matematik Onluk sayma düzeninde, sayılar basamak değerlerine ayrılarak yazılmak.

Çözümlenmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANALİZ Nedir?

Çözümleme.

BASAMAK Nedir?


1 . Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri: "Koşarak basamaklara yürüdü, merdivenleri bir solukta çıktı."- P. Safa.
2 . Derece, aşama, kerte, evre.
3 . mecaz Bir amaca ulaşmak için yararlanılan kişi, durum veya yer: "Bunlar memleketin edebiyat tarihinde beni yavaş yavaş yükselten birer basamak."- H. E. Adıvar.
4 . matematik Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, hane: "Onlar basamağı. Yüzler basamağı."- .
5 . matematik Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti.

ÇÖZÜMLEME Nedir?


1 . Çözümlemek işi.
2 . dil bilgisi Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil.
3 . dil bilgisi Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme.
4 . edebiyat Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil.
5 . felsefe Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi.
6 . kimya Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz.
7 . matematik Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

EDİLMEK Nedir?

Etme işine konu olmak, yapılmak: "Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MATEMATİK Nedir?


1 . Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
2 . sıfat Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.

ONLU Nedir?


1 . On parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden on tane bulunan.
2 . isim İskambil, domino vb. oyunlarda on işaretini taşıyan kâğıt veya pul: "Resimli kâğıtlardan sonra ilk ağızda, onlularla dokuzlular gelir."- H. Taner.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SAYMA Nedir?

Saymak işi, ad, tadat.

TAHLİL Nedir?

Çözümleme.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YAZILMA Nedir?

Yazılmak işi: "Ancak onun gibi düşçü olanların yapabileceği bir atılımla gönüllü yazılmasını minnet ve şükranla karşıladı."- A. İlhan.

YAZILMAK Nedir?


1 . Yazma işi yapılmak: "Mektup yazıldı. Onun kaderi böyle yazılmış."- .
2 . Kendini bir yere yazdırmak, kaydolmak: "İlk limanda gemici yazıldım."- Halikarnas Balıkçısı.
3 . (-e), mecaz Birine tutulmak, sevmek.

E E K L M M N Z Ç Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çözümlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Çözümlemek, Çözümlenme, Özümlenmek,

9 Harfli Kelimeler

Çözümleme, Özümlemek, Özümlenme,

8 Harfli Kelimeler

Çömelmek, Çözülmek, Çözünmek, Öçlenmek, Ölçünmek, Özlenmek, Özümleme,

7 Harfli Kelimeler

Çökelme, Çömelme, Çözülme, Çözünme, Kölemen, Közleme, Öçlenme, Ölçünme, Ölünmek, Önlemek, Özenmek, Özlemek, Özlenme, Üçlemek, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çömlek, Çömmek, Çözmek, Ölçmek, Ölünme, Önleme, Özemek, Özenme, Özleme, Üçleme, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekme, Çekül, Çelek, Çelen, Çelme, Çemen, Çenek, Çökel, Çökme, Çöküm, Çömez, Çömme, Çözme, Çözük, Çözüm, Eklem, Elçek, Elmek, Elzem, Emmeç, Emmek, Enlem, Ezmek, Kelem, Kömeç, Külçe, Leçek, Lümen, Melek, Melez, Nemçe, Nezle, Ölçek, Ölçme, Ölçüm, Ölçün, Ölmek, Ölmez,

4 Harfli Kelimeler

Çene, Çenk, Ekme, Elek, Elem, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emme, Enek, Enez, Ezel, Ezme, Keçe, Kele, Keme, Kene, Klüz, Köle, Küme, Leçe, Leke, Meke, Meme, Menü, Meze, Mönü, Mülk, Müze, Öçlü, Ökçe, Öküz, Ölçü, Ölme, Ölük, Ölüm, Önel, Önem, Özek,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çöl, Çöz, Çük, Eke, Ekü, Elk, Kel, Kem, Kez, Köz, Kül, Lök, Lük, Meç, Men, Nem, Öke, Ölü, Öze, Zem, Zen, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Öç, Ön, Öz, Üç, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.